אולטראסאט

אולטראסאטהנומינילווייןמדעיהנושאטלסקופבעלשדהראיהרחב(210מעלותרבועות),בתחוםהעל——סגול(紫外线,220 - 280ננומטר),אשרצפוילהיותמשוגרלמסלולגבוהסביבכדורהארץ(גיאו——סטציונרי,כמסלולםשללווייניתקשורת)בשנת2024。אולטראסאטיחוללמהפכהביכולתנולמדוד,לנתחולהביןאירועיםחולפיםביקום。נפחהחללשיהיהנגישלאולטרסאטלצורךגילוימקורותחולפיםיהיהגדולפי300מזהשהיהנגישלטלסקופהעל——סגולרבהעצמהביותרעדכה,星系演化探测器,והואיהיהדומהבהיקפולהיקףהנגישותשלהפרויקטהמתקדםביותרלגילוימקורותמשתנים,אשרצפוילהתחיללפעולאחרי2024口径。בניגודל口径,שיצפהבאורנראה,אולטראסאטיסרוקאתהשמייםבתחוםהעלסגול。

פרויקטאולטראסאטצפוילהשפיעעלמגווןרחבשלתחומיםמדעיים:מקורותשלגליכבידה,סופרנובות,כוכביםמשתניםוכוכביהבזק,גלקסיותפעילות,אירועיספיחהשלכוכביםלחוריםשחוריםמאסיביים,אובייקטיםקומפקטייםוגלקסיות。הואיפתחחלוןלתחוםספקטרלישנזנחתצפיתיתעדכה(על——סגול),ויספקתצפיותבתדירותגבוההתוךשהואמאפשרמעקברציףאחרהמקורותלאורךחודשיםבקצבדקות。הנתוניםישודרולקרקעבזמןאמת,והתרעותעלאירועיםחולפיםיופצולקהילההמדעיתבתוךפחותמ-15דקות,לצורךמעקבמהקרקעאחרמקורותמשתניםוחולפים。

אולטראסאטהנהמשימהמדעיתבמימוןובניהולמשותףשלמכוןויצמןלמדעושלסוכנותהחללהישראלית,ובהובלהמדעיתשלצוותחוקרימכוןויצמןבשיתוףמכון谜底הגרמני亥姆霍兹联合会(谜底中心)。הלווייןיבנהע”יהתעשייההאווירית——מבת,אשרתהיהאחראיתגםלשילובהטלסקופ,שייבנהע”יאלביטמערכות——אלאופ,ולניהולהמשימהבחלל。

אולטראסאטהנהמשימהפורצתדרךהןמבחינהמדעיתוהןמבחינהיישומית。הצלחתהמשימהתוכיחכיניתןלהשיגפריצותדרךמדעיותבאמצעותלווייניםקטניםוזוליםיחסית(כמאהמיליוןדולרכוללשיגור),והיאתסלולאתהדרךלמשימותדומותבעתיד。הפרופילהמדעיהגבוהשלהמשימהיחזקאתמעמדהשלתעשייתהחללהישראליתואתמעמדהשלישראלבזירההבינלאומיתבאמצעותשיתופיפעולהעםתעשיותוסוכנויותמובילותבתחום。בנוסף,המשימהתמלאתפקידחינוכיחשובותעוררהשראהבקרבישראליםצעיריםמוכשריםלעסוקבתחומיהמדעוהטכנולוגיה。

ISA,埃尔比特系统,IAI,魏茨曼科学研究所,德西模拟值塔半导体,模拟和价值的相遇