הזמנתאולמות

הזמנהע制作יעובדימכוןויצמן

באמצעותה-内部服务

הזמנהע制作יגורמיםמחוץלמכון

להזמנהלאירועיםוכנסיםע”יגורמיםמחוץלמכוןויצמןלמדעניתןלפנותבמיילל-ravit.sagi@weizmann.ac.il