媒体

עולמםהמרתקשלהעצים

תמצאומידענוסףבסרטוןבדקות9:25 - 14:02

מחקרבדק:האםצריךלדללאתמספרהעציםבישראל?

מיוחדלט”ובשבט:מחקרישראליחדשמצאשצפיפותנמוכהבחלקותהיערמסייעתלעציםלקבעיותרפחמןדו——חמצניוכךלתרוםלמאבקבמשברהאקלים

להמשךקריאה……

איוםצומח:הסכנהלמערותהקבורהבביתשערים

מחקרישראליראשוןמסוגובעולםבדקכיצדניתןלהצילאתהאתרהארכיאולוגיהחשובבביתשעריםמשורשיהעציםשחודריםאליו——זאתמבלילפגועבעציםעצמם

להמשךקריאה……

他们八卦、记忆、策划和交易:植物的秘密生活

最近在全球范围内进行的研究表明,植物群实际上具有敏锐的感觉、令人印象深刻的认知技能和复杂的沟通能力。一些研究人员认为,这些发现迫使人类开始以截然不同的方式对待植物

继续阅读…

看不见树木的真菌:森林的隐藏助手

地下真菌网络在相邻的树木,甚至是不同物种之间转移碳

继续阅读…

为什么农业的未来在以色列的沙漠

以色列正在帮助许多国家的农民学习如何在日益炎热和干燥的条件下种植作物。

继续阅读…

לשרוףאגוזיםולהצילאתיערותהגשם

ילידיאמריקההדרומיתנהגולדשןאתהקרקעבפחםמיוחדוכךלהפוךאותהלפוריה。כעת,חוקריםמציעיםלהשתמשבטכנולוגיההזועלמנתלייערמחדשאתיערותהגשם,שנפגעואנושותמשריפותומבירואבלתימבוקר

להמשךקריאה……

ט”ובשבטמשובט

האםבעתידהלארחוקיטעוילדיהגןעציםמהונדסיםגנטית,שעמידיםבפנימזיקיםובפניהשפעותשינויהאקלים吗?

להמשךקריאה……

לאמפחדיםמחום

עצישיטההםילקבלתינפרדמנופיהמדבר,אבלאיךהםשורדיםבחוםוביובשהקיצוניים,שייתכןשישררובעתידגםבאזוריםמתרחביםוהולכיםבעולם吗?

להמשךקריאה……

הפטריותוהעציםנחלציםלעזרה

מחקרחדשמצאכישילובפעולהביןפטריותועציםיכוללהאטאתשינויהאקליםואףלצמצםאתפליטתגזיהחממהלאטמוספרה。עכשיורקצריךלהפסיקלהפריעלהםלסייעלנו

להמשךקריאה……

היםיהיהיותרחםמג”קוזי:כךייראוהחייםבישראלבשנת2100

החורףכמעטייעלם,היערותיגוועוואפילובלילהלאיהיהמפלטמהחוםהיוקד。ישראלמתחממתבקצבמהיר,ושורהשלמדעניםמתריעים:עדסוףהמאהכברלאנוכללהתקייםללאמיזוג

להמשךקריאה……

עציםהםלפעמיםגעגועיםלנחלבגליל

עציהדולבהמרשימיםשעלגדותנחלכזיבבגלילהמערבייודעיםלספרעלהיסטוריהכואבתשלשאיבותמיםוזיהום,וישלהםמסרלכולנו:לאלשאובאתמיהנחלים

להמשךקריאה……

Yishi C平衡视频

i24以色列树木死亡入侵物种人口炸弹

Tamir Klein NGS视频

שיאעולםישראליבהישרדותבמדבר

עצישיטהבערבההמשיכולצמוחבתנאיחוםקיצונייםשל45מעלות——התיעודהקיצוניביותרשלתנאיגידולהמאפשריםצמיחתעצים。כיצדהםעושיםזאת,ואיךזהמסייעבהתמודדותעםשינויהאקלים吗?

להמשךקריאה……

במבה,עציםושינויאקלים

מההקשרביןבמבהלשינויהאקלים?חוקריםממכוןויצמןגילודרךלמדידתהשפעותהמחסורבמיםעלהצמחייההמקומית,תוךשימושבחטיףהבוטניםהפופולרי

להמשךקריאה……

הבצורתמספקתקרקעפורהלשריפותולמזיקים,והעציםבישראלמתים

לפימחקרשבחןאתהיקףתמותתהעציםמקוםהמדינה,שריפותגרמומ-58%להמקריםושנישלישמהשריפותהתחוללובשנותבצורת。יערותנטועיםשלעציאורןואקליפטוסנפגעובאופןהקשהיותר。

להמשךקריאה……

丹麦电视菌根网络

אלופיהעולםבהישרדותעצים

2017年3月27日星期一,雅艾尔·拉维|的每日剂量|

רואיםאתהעציםוגםאתהיער

בהיערכותלמשברהאקלים,חוקריםבודקיםאילועציפריישרדו

מחקריםשהתפרסמולאחרונהמצאוכימיניםמקומייםיוכלולעמודבתנאייובשקשים。למיניהבריתרוןברורעלפניעציהמטעים:הםהאריכושורשיםכדילהתמודדעםמחסורבמים,והקדימואתפריחתם

המשךקריאה……