אנשים.

Asaph Aharoni.
'ארופופאסףרוני אסףאסףרוני的主页|发送邮件到אסףאסףרוני המומדעמדעמחמחמחיבה 办公室电话:089343643
Yuval Eshed.
'פרויתובל 耶和华的主页|将邮件发送给יובלובל המומדעמדעמחמחמחיבה 办公室电话:089343693
罗伯特Fluhr.
'ארופרורטור רורטטר的主页|发送邮件到רורטטר המומדעמדעמחמחמחיבה 办公室电话:089342175.
ASSAF GAL.
ד"אסףגל אסףאסף的主页|发送邮件到אסףאסף המומדעמדעמחמחמחיבה 办公室电话:089342946.
Gad Galili.
'ארופופגדילי גדגדילי的主页|发送邮件到גדגדילי המומדעמדעמחמחמחיבה
塔米尔克莱因
ד"תתמירהיין. תתירקליין的主页|发送邮件到תתמירהיין המומדעמדעמחמחמחיבה 办公室电话:089343505.
Avraham Levy.
'ארופברהםהי אברהםהםי的主页|发送邮件到אברהםהםי המומדעמדעמחמחמחיבה 办公室电话:089342734
罗恩米洛
'ארופרוןמית רוןמילוא的主页|发送邮件到רוןמילוא המומדעמדעמחמחמחיבה 办公室电话:089344466
Einat Segev.
ד"עינתשגב עינתנת的主页|发送邮件到עינתנת המומדעמדעמחמחמחיבה 办公室电话:089344179.
Assaf Vardi.
'ארופופאסףרדי אסףאסףרדי的主页|发送邮件到אסףאסףרדי המומדעמדעמחמחמחיבה 办公室电话:089342914