עקרונותפעולהשלרשתותאנרגיהומטבוליזם

אנחנורותמיםאתכליהמחקרשלהביולוגיההמערכתית(系统生物学)למעןאתגריהסביבהוהקיימות(可持续发展)。

אנוחוקריםאתהמנועשלכלעולםהחיהממיראנרגיתשמשלסוכרים。זהוגםמקורהאוכלשלנווהתהליךהדומיננטיבקביעתהרכבהאטמוספרה。אנולומדיםאתעקרונותהעיצובהבסיסייםשאליהםהתכנסההאבולוציהבמהלךמיליונישניםשלניסויים。מטרתנולשפראתיכולתנולייצרמזוןודלק,לשמרמיםוקרקע。

הרצאתמבואעלפעילותהמעבדה

מערכוןשלארץנהדרת,ביןהשארעלפעילותהמעבדה。

הסכת(פודקאסט)”“המעבדהבהשתתפותפרופ”רוןמילואבומסבירעלפעילותהמעבדה:

ביולוגיהבמספרים-חלק

ביולוגיהבמספרים-חלק

ביולוגיהבמספרים-חלק

ביולוגיהבמספרים-חלק

לפרטיםנוספיםעלהמעבדהראוגרסאבאנגלית

עיזרולנולעשותמהפכהנקייהבישראל-יוזמתבשבילנו

הוראותהגעהלמעבדהעםWaze(בנייןבנוזיולמדעיהביולוגיה,קומה6,חדר675)