מכוןיצמןרואהליבותרבהבהבהריהארינטרנטנטנטשלויםםמוגבלויות,במארההרהלכללגלושלגלושיתרהקלותלגלושיתרהבובנוחותמכון

ברילמכוןמו/אועודכנובהתאםבהתאםראותאותחוקיוןוןיותותעםמוגבלותעםמוגבלותוגבלותמוגבלותמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהיןרהמליתהיותותותותהנגשתיארנטW3C的Web内容可访问性指南2.0,רמהAA。

价格从מאפינינגישותשותר.

בריתלישות.

 • הגדלההגדלהוהקטנהשלגודלגודלהגופןר
 • שינויניגודיתהים.
 • עצתוכןתוכןמונפש.
 • מארלדףלדףרתהישות

דילוגבריםםר.

 • דילוגלוגהמרכזישלשלר
 • אילוגבריתטראשי
 • דילוגלוגלשדהיפוש.

רוימתתתכונותישותשותיימותותר

 • מצגתתמונות - עצירה,נגינהנהיווטווטיןמונות
 • ברייתהתמונות - איתהיתברית“הבא”,“הקודם”ו"סגורחלון“
 • קיברית - לחיצהצהמקש-标签מארתמארהיתהיבריתם,בנוסףישנהשנהרההישורהרנפתחנפתחבחלון
 • תוכנותתוכנותראה - שימושבחוקיariaבריתמסך
 • תימונות - שימושושיםםייםםמונות
 • התאמההלתוכנהראמסךnvda

אייגיםלישותליותותיותותבנושאישות

מכוןישמןןעושהמיטביתעלעלעליששאתאתאתכלכלכלכלהתכנהתכניםםנטנטעםזאת,הואילואתריאינטרנטרביםאשרמקושריםלאתריהמכוןמופעליםומתוחזקיםפיזיתעלידיגורמיםשוניםולאעלידיאנשיאגףמערכותמידעבמכון,איןבאפשרותושלהמכוןלוודאכיאותםגורמיםעומדיםבאופןמלאבהוראותכלדין。

טענותבנוגעלאיעמידהדהשלרכלשהוכלשהושלשלמכוןהאורהמארברהמכוןבראותמההיןןכלשהובנוגעישות,ניתןתןלפנותרכזתכזתישותשותמכון,הגב'כוכימנובלה

בטלפון:972-8-9343451 +
פקס:972-8-9344120 +

דוא"ל:negishut@weizmann.ac.IL.

מועדועדרה:10/2017