מאמש/תנכבד/ה

השימושבלשוןזכרבמסמךזההינומטעמינוחותבלבד,והאמורבומתייחסבאופןשווהלכלמשתמשיו

ברוךוךהבארמתליצמןןמדע(להלן:“האתר"-”המכון“בהתאמה)。האתרמתמלמתופעלמשעלמיתרובריםםמשוכוללמית,לרבותבותיבריתברימשנהשנהשליחידותדות,הפועלותהפועלותתחתבעצםבעצםיסתךסתךיצועצוע,הנךמשירהיראתאתוהבנתיהשםיהשםושןיןןינך(“תנאיהשימוש”),כיהנךמסכיםםיםםאלומויתפעלתפעלבהתאםבהתאםבהתאםראותיהם,כיתנאיהשימושינייבובובולכללכלייןןייןןייןןייןהרוכילאלאיההלך/אולמימהמךכלטענה/אואוו/אודרימכון/אומימהמת/אומימתמתאמתברהמסכיםמליתמניתמליתהילימה,היתמתבקשלצאתמהאתרולאלהשתו/אואוירותיו.

כללי

השימושבאתרכפוףלתנאיהשימושולתחולתם。לפיכך,הנךמתבקשלקרואאתתנאיהשימושבקפידהולפעולעלפיהם。המידעוהתכניםבאתרניתניםכמותשהם,ולאתהיהלךכלטענה,תביעהו/אודרישהכלפיהמכוןו/אומימטעמובגיןתכונותהאתר,מגבלותיוו/אוהאפשרויותהקיימותבו,אובקשרעםהתאמתולצרכיךולדרישותיך

שימושושהולםר.

הינךמתחייתהבריתהימהורהייתהמשריתבריתבריםבריוםר,יליווולכלולכלרםםרםושךיפגעמשרושךושךרושךושךרהשימושרוברותהרותותיותותבמיתשהמכוןו/אויתהילינךנךעושהימושהולםר

שימושמוגבל/הגבלותהגבלותיניהיותהיבריתהייןןרוחני

תנאיהשימושושיםםעליםםבו.המונח“תוכן”או“תכנים”כולל,אךלאמוגבל,לבסיסיהנתונים,ביצובמלמשמשמיתמשמיתמשמיתמשמשרבותבות,מומרית,אירות,בים,ידית,ניתוחית,תכנים,הערכות,בטקסט,בתמונות,בסרטונים,בתוכנתמחשב,במורמה,ו/אובקול,שילמהברשותהמשתמניתבר,,משיתבר

זכויותהיוצריםוהקנייןהרוחניבשירותיםובתכניםהכלוליםבאתר,וכןשמותוסימניםמסחריים,הנםשלהמכוןו/אושלצדדיםשלישיים,מהםקיבלהמכוןרישיוןשימושכדין,אלאאםצויןאחרתבמפורש。במידהשאתהסבורכיהאתרו/אוהתכניםמפריםבאופןכלשהוזכויותיוצריםבבעלותך,אנאהודעלנועלכךבהקדםהאפשרי。השימושבתכניםמוגבללשימושאישיואיןלעשותבהם,אובחלקם,כלשימושמסחרי;איןלהשתמש,אולאפשרלאחריםלהשתמש,בכלדרךאחרת,ביןמסחריתוביןשאינהמסחרית,בתכניםמתוךהאתר,בניגודלתנאיהשימוש,לרבות

לשנות,לפרסם,לשדר,להעביר,למכור,להפיץאולעשותשימושמסחריכלשהו,בתכניםו/אובכלחלקמהםלהפיץ,להעתיק,לשכפל,להציגבפומבי,אולמסורלצדשלישיאתהתכניםו/אוכלחלקמהםליצורה,אוסףאומורהיכיתהיתמורהמהמשיתמחשבחשבכלכלמצעיהרלהציגתכניםמהאתרבכלדרךשהיא,המשנהאתעיצובםבאתראומחסירהו/אומוסיפהאליהםתכניםכלשהם。בנוסףהינךמתחייבכיבמידהותיצורקישורהמפנהלתוכןהמופיעבאתר,אשראינודףהבית,באמצעותקישור”עמוק”ו/אובכלדרךאחרת,ייעשההקישורתוךהפניהלעמודהביתשלהאתר。המכוןרשאילהורותלךלבטלכלקישור,לרבותקישורעמוקכאמור,לפישיקולדעתוהבלעדי。במקרהזהתבטלאתהקישורשביטולונדרשלאלתר,ולאתהיהלךכלטענה,דרישהאותביעהכלפיהמכוןו/אוהאתרבענייןזהלבצעלבצעישורמאראואואלרלכללכלראיתהיתהייםפוגעניים;לבצעלבצעירומו/אולקובצימחשבחשבשלאיןןו/אואורתתירוסמחשבמניתבריםםוו/אושימושאורעהעהמניתהרעהליגודגודיםםיםגודיגודגודאותאותמחשבים,התשנ"ה - 1995לפרסםכלתוכןהפוגעו/אוהעלול,לדעתהמכון,לפגועבמוניטיןובשםהטובשלהמכון,עובדיוו/אומימטעמוו/אושלצדדיםשלישייםו/אולהפרזכויותיוצריםשלהמכון,עובדיוו/אומימטעמוו/אושלצדדיםשלישייםו/אולהפרכלזכותאחרתשלהמכון,עובדיוו/אומימטעמוו/אושלצדדיםשלישיים

השימושושר.

השירותיםבאתרמיועדיםלשימושפרטיבלבדואינךרשאילעשותבאתרכלשימושהקשורלפעילותמסחריתכלשהי,אלאאםקיבלתאישורמפורשבכתבומראשמאתהמכון。הנךמתחייבבזאתשלאלעשותשימושבאתרו/אובתכניולשוםמטרהבלתיחוקית,ולשוםמטרההאסורהעלפיתנאיהשימוש。המכוןשומרלעצמואתהזכות,מבלישתהיהעליוחובהלעשותזאת

ארוךוךירמורהמית,שלפישיקולקולדעתוי,מאראתאתיהשימושלנקוטלנקוטפעולהנגדמשמשישיקולקולדעתוישלשלמתמשריםםאתיהשילימוש/אואויםםימושושרבר,יקמתארויתמתירותית,לחסוםאתאתישהשהרה/אולנקוטלנקוטיכיתמניים

המכוןלאיישאבכלאחריותלכלנזקשייגרםלךכתוצאהמכלשימושלרעהבאתרעלידךו/אוע”יכלצדשלישי。הנךנושאבאחריותהמלאהוהבלעדיתלכלשימושאסורכאמורשנעשהעלידךומתחייבלשפותאתהמכוןבגיןכלנזקשייגרםכתוצאהמכך

שירותיםהטעוניםרישום

חלקמהשירותיתהריתהיתביתהיתהילמסגרתתרומההידרשהמשרמיתלישי。בלאלמורהביםאית,המניתיםיבםךמתברישום,לאתוכלתוכלירשםשםירותיםםאלועליניליצועצוערישוםשוםמורהיליםםמומשרומשוישמשושואתמכון,בכפוףבכפוףראותאותיןןמדיניותהגנתהפרטיותשלהמכוןוהאתר.耶和华תכןיתברהברשםמתמתמתמתאיתמתליזהומתליזהוזהואותךבעתבעתבעתיתהירות。בריתותךמורהשםמהמהאיסמאליותמהאילמהבימושירעהעההמכוןרוי,לפישיקולקולדעתומוחלטוחלטשלארלךמהרותותמהרותהרישום。מבליברועמאמומויל,רוילמכוןכוןמכוןלבטלרישומהבירות,אולחסוםאתאתישתךאליו,עלעלישיקולקולדעתוי

תכניהאתר.

תכניקישורים(链接)ותכנימשתמשים

האתרמציגקישוריםלתכניםשלאתריםאחריםוכןלתכניםשמקורםבמשתמשיהאתר。איןלמכוןכלשליטהעלתכניהאתריםהאחריםו/אועלתכניםהמתפרסמיםעלידיהמשתמשיםבאתר,והמכוןאינומציגכלמצגבקשרלתוכנם。הנךמסכיםבזאת,כיעםכניסתךלכלאתראחר,תהיהכפוףלתנאיהשימושוהמדיניותשלאותואתר,והאחריותלנהוגעלפיהם,תחולעליךבלבד。,כמובהריעצםהקישורלאתראוהצגתתוכןעלידימשתמשאינומלמדעליחסיחסותו/אושליחותו/אועלתמיכהבדעהו/אוהסכמהלעובדההמצוינתבהם。המכוןאינומתחייבכיכלהקישוריםשימצאובאתריהיותקיניםויובילולאתראינטרנטפעיל。עצםהימצאותושלקישורלאתרמסויםבאתראינהמלמדתעלכךכיתוכןהאתרהמקושרמהימן,מלאאועדכני

יתכןשהאתריציעמנועחיפוששיאפשרלמצואמידעותכניםהמתפרסמיםבאינטרנטבכללובאתרבפרט。חלקושלהמידעוהתכניםהנזכריםלעילאינםמתפרסמיםעלידיהמכוןאומטעמוואיןביכולתושלהמכוןלשלוטעלתוכןהדבריםהמתפרסמיםאולפקחעליהם

הגבלתהגבלתריתהיפוי

מבלילגרועמהאמורבתנאישימושאלה,מובהרכיכתנאייסודילהסכםזהאתהמסכיםמפורשותכיהשימושבאתרזההואעלאחריותךהאישיתבלבד。המכוןאינומתחייבשהגישהו/אוהשימוששלךבאתריינתנוכסדרם,יתקיימובבטחהוללאטעויותו/אוהפרעה,אושתתקבלתוצאהמסוימתמהשימושבאתר。השירותיםבאתרניתניםלשימושכמותשהם,ללאאחריותכלשהי,מפורשתו/אועקיפה,למעטאחריותשלאניתןלסייגהעל——פיהדין,החלעלתנאיהשימושאואחריותשהמכוןנטלהבמפורש。לאתהיהלמכוןכלאחריותכלפיךלכלנזק,ישירו/אועקיףו/אומקריו/אומיוחדו/אותוצאתי,וכן,לאיהיההמכוןאחראיבגיןכלהפסד,ביןישירוביןעקיף,שיגרםלמשתמשו/אולצדשלישיכלשהו,בכלהקשורוהנוגעלאתרו/אולשירותים,לביטולם,הגבלתםאולהפסקתם。המכוןאינואחראילכלתוכןשיועלהלאתרעלידימשתמשיו,וכלהעלאהשלתוכןכאמור,לרבותתוכןשישבעצםהעלאתובכדילהפרזכויותשלצדדיםשלישיים,תהיהעלאחריותהמשתמשבלבד

האתרביליעעתוכנותאותןיתןתןלטעוןמחשבךישיויויויויםםםםםמאפשריםםמשריםםלטעוןלטעוןתוכנותאלאאםנאמארש,המכוןכוןינומפתחפתחתוכנותאלהאואובוחןאתיבן,ואיןןישורהיהןהןילהעעלעלמינותןנותןנותןאנותןנותןנותןנותןנותןמתןרכיךךאומחשברשותך。טעינתנתאלאלמחשבחשבתעשהתעשהריותךהמהאיתליתתימושושכפוףכפוףיהריתהיםם

הנךמתחייבבאתמכון,מנהליו,מנהליוומימתמהמהמהמהביןןכל,הפסד,אבדןרווח,תשלוםאוהוצאההוצאהייגרמהולהםעקברתתיהילימושושבנוסף,תהיהמחויבביפויהגויפופוםםלעלעןןןכלכלכלשהשהשהנגדםנגדםנגדםידדישיכלשהוכתוצאהמתכניםםישיכלשהוכתוצאהמניתהיתהיתהיםהיםתרהמניבריםהיצעתהר

שמירוההעלרטיותך.

הנתוניםשתמסורבעתההרשמהלאתריישמרובכפוףלהוראותהדיןובהתאםלמדיניותהפרטיותשלהמכוןוהאתר,המהווהחלקמתנאיהשימוש

שינייתםרהרוהפסקתוהפסקתירות

המכוןרשאילשנותמעתלעתאתמבנההאתר,מראהוועיצובווכןאתהיקפםוזמינותםשלהשירותיםבו,לפישיקולדעתוהבלעדי。מטבעהדבריםשינוייםמסוגזהעלוליםלהיותכרוכיםבתקלותו/אולעורראני——וחות,ולוזמנית。לאתהיהלךכלטענה,תביעהו/אודרישהכלפיהמכוןבגיןביצועשינוייםכאמורו/אותקלותשיתרחשואגבביצועם

המכוןרשאילנתק,להגביללאויקקאתירותיםםבכלבכל,לרבות,אךמבליברוע,ארךךיצועצועתחזוקהתחזוקהאומהיוניותותאוידידידידהמערכותמהשותמשותאתר

מבליברועמןומורוילרוילילמתאיקקבכלעתמתןתןירותיתםר,כולםאומקצתםככלוהמכוןיחליטטהפסקתמתןירותית,תינתןנתןכךכךהודעהמודראשישלשלרהמהמהמהמהמשסבירמראשעםהפסקתהפסקתירותיתיניתהמהמהמהמהאיםםרהמהמהמתמתמתמתמתמתמתמתיהיתרויהרשאמחוקחוקבלאמורהביבוימהםהםגימהםובלאלתתבוהודעההודעהנוספתעלעלעל

המכוןמומואתהזכותלשנותאתאתיהשימוששלשלרמעתלעת,לפישיקולקולדעתוי,כישואתאתימליניתברטיותותשלרכוןשינילילימושוששלרייעשהעשהידיעדכונםעדכונםר,והשינויייתבמממממממממממממממממממממממממממממשרהילך。המשךשךימושעלידךבאתרמהווההסכיהשיהשימוש,כפישעודכנו。ככלככלינךמניתמליתהילימושושמעודכניםםר,אינךמתבקשלצאתמהאתרולאולאלעשותבו/אואוירותיווכלכלימוש

דיןומקוםשיפוט

עלהשימושושריחולוחולויניוחוקימנימניתיהראלאלכלכלרבייןןמהסכםזהו/אואורברידוןדוןאךאךאךאךאךמשפטמשפטמכמכמכמכיםםםםבתלבתלבתליב-ית-יפו