מארמני.

סימןההיכרשלהמחקרהמבוצעבמכוןויצמןלמדעהוא​​האופיהבין-תחומישלו。ביולוגים,כימאים,מתמטיקאים,מדענימחשב,ופיסיקאיםמ-250מעבדותמוביליםאלפימחקריםהמשמשיםכעוגןליישומיםמעשייםולהרחבתההבנהשלנולגביהעולם。

学术事务

הלשכהלענייניםאקדמיים

הלשכהלענייניםאקדמייםמטפלתבכלהסוגיותהנוגעותלגיוסוקידוםסגלהמדעניםועמיתיהמחקר,תקניםלמדעניםאורחים,פרסיםותאריכבוד,וכןמפקחתעלהמועצההמדעיתומועצתהפרופסורים。
中心和机构

מרכזיםומכונים

מרכזיומכונימחקרהםמנועיחקרחוצי-דיסציפלינותהנוגעיםבאזוריםמגווניםשלמחקר。הםמניעיםתהליכיגיוסמדעניםעל-ידיאספקתחבילותקליטהלפרויקטיםמקורייםבמיוחדהנמצאיםבשלברעיוניבולאניתןלהגישבקשותלמענקיםלאומייםובינלאומיים。כמוכן,הםמקדמיםאתמעמדוהמובילשלמכוןויצמןבתחומימפתח。
会议

כנסים

מכוןויצמןהואמוקדבינלאומילמחקרמדעיומארחיותרמ-60כנסיםכלשנהבמגווןרחבשלתחומיםמדעיים,במתקןברמהבינלאומית - מרכזהכנסיםעל-שםדודלופאטי。
目前的研究

פעילויותמחקר

כ-280קבוצותמחקרבהובלתחוקריםמוביליםמקדמותמחקרמדעיפורץדרךבחמשפקולטות。
研究资助局

הלשכהלמענקימחקר

הלשכהלמענקימחקרמהווהמקורידעעבורכללהמידעהדרושאודותמענקימחקרומעניקהלמדעניהמכוןמכלולשירותיםמנהלייםלצורךהגשתבקשותלקבלתמענקימחקרבהתאםלנהליםהנדרשים。כמוכן,הלשכהמסייעתלקהילתהחוקריםבמכוןבמכלולשירותיםאדמיניסטרטיבייםלצורךעמידהבנהליםובדרישותהזכאותהנדרשיםבמענקימחקרפעילים。

המרכזהבינתחומילחקרסרטןע"שמורוס

המרכזהבינתחומילחקרסרטןע"שמורוס(MICC)מוקדשלמחקררחב-טווחלשםקידוםהתובנותהמדעיותבנוגעלאבחון,טיפולומניעהשלמחלותהסרטן。זאת,תוךצמצוםהפערביןמחקרבסיסיליישומיםביורפואיים,לטובתחוליםברחביהעולם。
G-incpm

המרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתעל-שםננסיוסטיבןגרנד(G-INCPM)

המרכזהישראליהלאומילרפואהמותאמתאישיתעל-שםננסיוסטיבןגרנד,הממוקםבמכוןויצמןומנוהלעל-ידיו,מציעלצוותיםרב-תחומייםשלמדענים,רופאיםקליניים,חברותתרופותוחברותביו-רפואיותלנהלמחקרבתחומיהגנומיקה,אפיוןחלבונים,ביו-אינפורמטיקהוגילויתרופות。התובנותהעולותממחקריםאלומתורגמותלקליניקהלטובתבריאותםשלבניהאדם。
图书馆

ספריה

ספריתמכוןויצמןמציעהמערךדינאמישלמקורותמידעשמטפחחקר,למידהוחדשנות。הספריהמחזיקהאוסףאיכותי,בדגשעלתוכןדיגיטליוגישהמהירהלמקורות。
研究服务

שירותימחקר

הצוותהמנוסהוהמיומןשלנומספקתמיכהמתקדמתלפעילויותהמחקריותשלקהילתמכוןויצמן,ומכילשירותימחקר,שירותיספריהוניהולמענקימחקר。