מדיניותהגנתהפרטיותשלמכוןויצמןלמדע

עדכון אחרון: 23 ביולי 2019

מכון ויצמן למדע ("ויצמן." או "המכון”)מכבדאתפרטיותםשלהתלמידים,העובדים,המועמדים,השותפים,הספקים,המשתמשים,המבקרים,נשואיהמחקרוהמתנדבים,המשתמשיםוהמבקריםבאתרהאינטרנט,משתמשיהיישומים,מגישיהמועמדותלמשרה,מקבליהמלגותוהחוקריםשלוואחרים(במשותף”נשואיהמידע“או”המשתמשים”)ומחויבלהגןעלהפרטיםהאישייםשלהמשתמשיםעלפיכלדיןחל,לרבותחוקותקנותהגנתהפרטיותשלמדינתישראלוהאסדרההכלליתשלהגנתהמידעשלהאיחודהאירופי(“全球存托凭证") (ביחד "חוקהגנתהפרטיות") ככל שהם רלוונטיים.

ויצמןהואמכוןמחקרמדעיומוסדמוכרלהשכלהגבוהה,העוסקבפעילויותחינוכיותומחקריות。ויצמןמקייםאינטראקציהעםהמשתמשים,בכללזהבאופןאישיאומקוון,בתחומיהקמפוסאומרחוק,באמצעותספקישירותאוישירות(”הפעילויות“)。

ויצמןמקפידעלשקיפותבנוגעלמדיניותהגנתהפרטיותהקשורהלמידעאותוויצמןעשוילאסוףובוויצמןעשוילהשתמשכאשרמשתמשיםנוטליםחלקבפעילויות,מגישיםמועמדותלמשרה,מועסקיםעלידיויצמן,מבקריםבקמפוסהמכוןאובאתריאינטרנטשלויצמן,משתמשיםביישומיםשלויצמןלמכשיריםניידים,אומתקשריםםעםיצמןןבאופןר,ומבריםםאתמדיניותותשלשליצמןויצמדרתמדיניותותהגנתהגנתהגנתהגנתרטיותות

מדיניות הגנת פרטיות זו ("מדיניות הגנת הפרטיות“)מסבירהאתסוגיהמידעאותםויצמןעשוילאסוףממשתמשיםאושמשתמשיםעשוייםלספקבהקשרלפעילויות,במישריןאומצדדיםשלישיים,ואתהאמצעיםבהםויצמןנוקטלצורךאיסוף,שימוש,תחזוקהועיבודמידע,לרבותבאמצעותאתריהאינטרנטוהיישומיםהשוניםשלויצמן。מדיניותהגנתפרטיותזוקובעתגםאתהאופןבוויצמןמגןעלהגנתהפרטיותביחסלנושאימידעהכפופיםל-GDPR。

משתמשים המעוניינים ליטול חלק בפעילויות עשויים להתבקש לספק לויצמן, במישרין או באמצעות צדדים שלישיים, כגון מעסיקים, אוניברסיטה, בתי ספר, שירותי בחינה והערכה, מידע מסוים לרבות פרטים אישיים כמוגדר בסעיף 1 להלן וכפי שיפורט בהמשך במדיניות הגנת פרטיות זו.

יש לקרוא את ההוראות להלן בקפידה על מנת להבין את מדיניות הגנת הפרטיות הנוגעות למידע האישי וכיצד מידע כאמור מטופל על ידי ויצמן.

在1489年的ב1502;;1502;14149;㝅;㝅;㝅141499;14149;14149;14149;14149;1414149;14149;14149;14148;㝄;14148;;,כ各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各“控制器”。根据1489年的1489;1502;1502;1482;1489;;1502;;1489;;במ;מ;ממ㜾㪮•;㝅;;\1420092009 2009;;;根据根据根据根据根据根据各各\\\141414149;各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各从各方面来看,目前的估计量是在各方面的估计量,而在各方面的估计量则则是从各方面的估计量;从各方面的估计估计量是各方面的估计估计量;从各方面的估计量则则是在各方面的估计估计量;从各方面的估计量,则是各方面的估计估计量;从各方面的估计估计量,根据根据根据各方面的估计估计,从从各方面的估计估计估计,根据根据根据各方面的估计,从从各方面的各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各1492;מידע“(“处理器”)。

איזהמידעויצמןעשוילאסוף?

קטגוריות המידע והנתונים שויצמן עשוי לאסוף מן המשתמשים.

נתוניםשויצמןאוסףאודותמשתמשיםבאמצעותהשתתפותבפעילויות

סוג אחד של נתונים הוא מידע בלתי ניתן לזיהוי ואנונימי ("מידעלא-אישי"). בנוסף ויצמן אוסף מספר קטגוריות של מידע אישי לרבות מידע אישי רגיש (כמפורט וכמוגדר בחוק הגנת הפרטיות) "(מידעאישי"). מידע אישי יכלול שיכלול:

 • הפרטים הניתנים לזיהוי אישי ומסופקים באופן מודע או בלתי מודע, מרצון או באקראי במסגרת השתתפותם של משתמשים בפעילויות. המידע האישי עשוי לכלול שמות (פרטי ומשפחה), מספר זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, תמונה, מען למכתבים, תאריך לידה, מגדר, תפקיד ושם ארגון, חשבון בנק ופרטי תשלום אחרים, כתובת לחיוב, שם משתמש, סיסמה ופרטי שימוש בחשבון היישום של ויצמן ומידע אחר שמשתמשים עשויים לבחור לספק לויצמן.
 • מידע המסופק במסגרת מחקר מדעי כגון מידע ביו-רפואי כולל סריקות, דגימות ביולוגיות, רקע רפואי וכיוצא בזה;
 • מיתהמסופקמשרללמיתמקוונתקוונתכגון,ציונים,תקשורתמקוונתעםמנחיםםמארית,זינימקווןימקווןיוצאבאלה;
 • תוכניותלימודהמופעלותעלידיויצמןאובשיתוףעםויצמן,לרבותתוכניותומלגותלתלמידיםמרקעסוציו-אקונומיאוגיאוגרפימסויםהעשויותלכלולמידעהנוגעלאותםמאפיינים(לדוגמא:מדינתמוצא,רקעסוציו-אקונומיוכיוצאבאלה)。

בנוסף, ויצמן, במקרים מסוימים, עשוי לקבל נתונים הקשורים למיקום הגיאוגרפי של המחשב הנייד, המכשיר הנייד או מכשיר דיגיטלי אחר של משתמש, בו נעשה שימוש באתר האינטרנט או היישום של ויצמן.

ויצמןמתעדבאמצעותשירותיהאבטחהואמצעיםמקוונים,דמויות,פרטירישוישלרכבומידעאישיאחרשלהמבקריםבקמפוסהמכון。ויצמןמשתמשבמידעזהכדילקדםאתהאינטרסהלגיטימישלולשמירהעלביטחוןובטיחותהמשתמשיםוקמפוסהמכון。

למשתמשאיןכלמחויבותחוקיתלספקמידעכלשהולויצמן,אולםויצמןדורשפרטיםמסוימיםעלמנתלאפשראתהפעילויות。אםמשתמשיבחרלאלספקפרטיםמסוימים,ייתכןשויצמןלאיוכללהעניקלמשתמשגישהלחלקמןהפעילויותאולכולן。

ויצמןאוסףגםפרטיםאישייםבאמצעותמצלמותטלוויזיהבמעגלסגורותגיכניסהלקמפוסהמכוןהאוספיםבאופןאוטומטימידעאודותהנוכחיםבמתקניקמפוסהמכון。פרטיםאלהכולליםצילומיוידאובשטחיםציבורייםבקמפוס,וכןרישומיםשלהכניסותוהיציאותאלומןהבנייניםוהקומותבויצמן。ייתכןכיויצמןלאיהיהמודעלאופיושלהמידעהנאסףבמסגרתהפעילויות(לדוגמה,באמצעותטלוויזיהבמעגלסגור),ומידעכאמורעשוילכלולמידעאישיאומידעאישירגיש,אולםויצמןאינואוסףביודעיןמידעאישירגישכאמור。

ויצמןאוסףגםנתוניםהקשוריםלעובדיםואלהכפופיםגםלהודעהנפרדת。

ויצמן.אוסף גם נתונים הקשורים לאנשים המגישים מועמדות להעסקה וללימודים. אלה כוללים קורות חיים ונתונים הנכללים בהם, הערות אודות פגישות, הערכות ובחינות מבוססות טכנולוגיה וראיונות, , דוחות, המלצות, רשמים של מראיינים וכן נתונים הזמינים באופן פומבי או הזמינים באמצעות רשתות חברתיות. ויצמן אוסף נתונים אלה על בסיס כוונתו של המועמד להתקשר עם ויצמן.

רשתותחברתיות:אתרהאינטרנטשלויצמןעשוילאפשרלמשתמשלהתחברולשתףמידעעםפלטפורמותשונותשלרשתותחברתיות,כגון的Facebook,谷歌+,YouTube以及LinkedIn,Instagram的ו-Twitter的。שימושכאמורהנובשיקולדעתוואחריותושלהמשתמש。שירותיםאלהעשוייםלדרושמויצמןלהפעילקבציעוגיות,תוספיםו/אוממשקיתכנותיישומיםהמסופקיםעלידיפלטפורמותשלרשתותחברתיותאלהעלמנתלאפשרתקשורת。ויצמןעשוילשתףמידעשמשתמשמספקאושויצמןעשוילאסוףאודותמשתמשיםבאתריהאינטרנטעםפלטפורמותאלה,ומידעכאמוריהיהכפוףלמדיניותהגנתהפרטיותשלהפלטפורמותהאמורות。ויצמןממליץלמשתמשלעייןבמדיניותהגנתהפרטיותשלפלטפורמותאלולמידענוסף。

בנוסף, כאשר משתמש בוחר להשתמש בפלטפורמת מדיה כלשהי של צד שלישי או לשתף תוכן או הודעה עם פלטפורמה של רשת חברתית כלשהי, הוא מאפשר לויצמן לשתף מידע עם הפלטפורמה של אותה רשת חברתית . אין באפשרות ויצמן לשלוט על המדיניות או התנאים של פלטפורמה של צד שלישי כאמור. כתוצאה מכך, ויצמן אינו יכול להיות אחראי לכל שימוש בפרטים או בתוכן של משתמש על ידי פלטפורמה של צד שלישי, בה נעשה שימוש על ידי המשתמש ועל אחריותו.

כיצדויצמןאוסףמידעאישיאודותמשתמשים?

ויצמן אוסף מידע אישי, הן במישרין והן בעקיפין, באופנים שונים. הדוגמאות הנפוצות ביותר לנתונים המסופקים לויצמן ישירות על ידי משתמש הינן:

 • משתמשהואמועמדאוסטודנטבאחתהתוכניותשלויצמן;
 • המשתמששעובדעובדיאלי,מתנדבאומספקספקיצמןןירותותבאופןר;
 • המשתמש סיפק לויצמן מידע אישי במהלך השתתפותו באחד מפרויקטים המחקר האקדמי של ויצמן;
 • המשתמש נרשם לאחת הפעילויות או השתתף בה;
 • המשתמשנרשםלאחתמרשימותהדיוורשלויצמן;
 • המשתמש נכנס לאתר האינטרנט או ליישומון של ויצמן;
 • המשתמשרכשמוצריםושירותיםמויצמןאוסיפקאותםלויצמן;

ויצמן מקבל מידע אישי גם בעקיפין. להלן מספר דוגמאות לכך:

 • מידע אישי נשמר באוספים ובארכיונים;
 • המשתמשניצבבמוקדשלמחקראקדמי,לרבותמקרהבוצדשלישי,כדוגמתביתחוליםאואוניברסיטה,מספקלויצמןמידעאודותהמשתמש;
 • המשתמשנמנהעלתורמיויצמןאובוגריויצמן;
 • פרטיםםנשואמיתדעיצירותרהבישמןןידיאחדידיאחדידיאחדידיאחדמשיםםיקשרהרוםאומתיצים,אובאופןבאופןר;
 • תלונה כללה מידע אישי

ויצמן, באופן עצמאי או באמצעות שירותי צד שלישי כמפורט להלן, אוסף מידע אישי גם באמצעות השימוש של משתמשבאתר האינטרנטוביישומוןשלויצמןאלה עשויים לכלולפרטים טכניים ומידע התנהגותי כגון פרוטוקול האינטרנטIP.שלהמשתמשבונעשהשימושכדילחבראתהמחשבלאינטרנט统一资源定位地址מערכתההפעלהסוג הדפדפןסוגי וגרסאות התוספים של הדפדפןרזולוציית המסךגרסתה-闪光והגדרותאזורהזמן,'שטף ההקלקותשלהמשתמש.משך הזמן בו ביקר המשתמשהשיטותאשרשימשוליציאהמןהדףוכלמספרטלפוןבונעשהשימושכדילהתקשרלמספרישירותשלויצמןבאופן דומהויצמן עשוי לשתול קבצי עוגיות בהתקני הגלישהראהסעיףקבצי עוגיותלהלן)。

מה הן המטרות של המידע האישי אותו ויצמן אוסף?

ויצמן משתמש במידע אישי על מנת לאפשר ולשפר את הפעילויות ולעמוד בהתחייבויות החוזיות, אתיות והחוקיות, לרבות לדוגמה:

 • ביצוע התחייבויות הנובעות מחוזים אשר נחתמו בין ויצמן והמשתמש או כל אדם אחר מטעמו;
 • ניהול החשבון של משתמש בויצמן, כולל זיהוי ואימות של הגישה לחלקים מן הקמפוס ולפעילויות לרבות מטרות אבטחה.
 • אימותוביצועעסקאותכספיותהקשורותלתשלומיםהמבוצעיםעלידיהמשתמש;
 • עדכוןהמשתמשאודותשינוייםבפעילויות;
 • יצירתקשרעםהמשתמשבמטרהלהעניקסיועטכניומידעאחרהקשורלפעילויות;
 • מענהלשאלותמשתמש,פתרוןבעיות,זיהויוהתגוננותמפנישגיאה,הונאהאופעילותפליליתאחרת,ובקשתמשובבהקשרלפעילויות;
 • יצירתקשרעםהמשתמשעלמנתלספקמידעאודותאירועיםאוקידוםמכירותאופעילויותאחרותהמוצעותעלידיויצמן,לרבותבאתריםאחרים;
 • מעקברבימושמליםלילויותותשליצמןןמןמנתנתלאפשרלויצמןורהבילויות
 • מטרות ציות וביקורת, כגון קיום התחייבויות הדיווח, ולשם מניעת פשיעה ותביעה ומימוש זכויות ויצמן ו/או המשתמש או אחרים.

לרוב ויצמן מעבד מידע אישי על בסיס אחד או יותר מן היסודות החוקיים הבאים:

 • עלבסיסהאינטרסיםהלגיטימייםשלויצמן,כאשרהזכויותוהחירויותשלנשואיהמידעאינםמבטליםאתהאינטרסיםשלויצמן,לרבותהאינטרסהלגיטימישלויצמןבשיווקהפעילותשלויצמן,ייעולגיוסמועמדיםוסטודנטיםמתאימים,קידוםמחקריםוגיוסמשתתפיםלמחקר,ביטחוןותפעולקמפוסומתקניהקמפוס;
 • לשם מילוי ההתחייבויות החוזיות של ויצמן לרבות עם עובדים, ספקים, שותפים, גופים קשורים וכיוצא באלה;
 • למטרותמחקרמדעי;
 • בהסכמה。
שיתוף נתונים עם צדדים שלישיים

ויצמן מהעביר מידע אישי ל:

חבריהקבוצה

אלהכולליםאתכלהגופיםהחבריםבקבוצהשלויצמן,כדוגמתחברותבנות - ביןאםהןנמצאותבבעלותמלאהאוחלקיתשלויצמןוגופיםקשוריםאחרים,ביןאםהינםמאוגדיםאונפרדים,גופיםמסונפיםוגופיםקשוריםאחרים - לשםרווחולאלשםרווחכאחד,וכןשותפיםלמיזמיםהמסייעיםלויצמןלעבדמידעאישיעלפימדיניותהגנתפרטיותזו。

צדדים שלישיים

ויצמן מעביר מידע אישי לצדדים שלישיים - לרבות חברות בנות וצדדים קשורים - במגוון נסיבות. ויצמן עושה מאמץ להבטיח כי צדדים שלישיים אלה מחזקים ומעבדים במידע אישי כאמור בהיקף הנדרש לביצוע תפקידיהם בלבד, ולקיים עמם חוזה לשם הסדרת אופן ההחזקה והעיבוד על ידם מטעם ויצמן. צדדים שלישיים אלה עשויים לכלול משתפי פעולה אקדמיים, תורמים ותומכים אחרים, שותפי מחקר, אגודות של ידידי ויצמן, שותפים עסקיים, ספקים, גופים קשורים אחרים, סוכנים ו/או קבלני משנה לשם ביצוע כל חוזה בו ויצמן מתקשר עם משתמש. הם עשויים לסייע גם באספקת הפעילויות, עיבוד עסקאות, מילוי בקשות למידע, קבלה ושליחה של הודעות, ניתוח נתונים, אספקת שירותי טכנולוגיית מידע ושירותי תמיכה אחרים או במטלות אחרות, מעת לעת. צדדים שלישיים אלה עשויים לכלול גם ספקים של כלי ניתוח ומנועי חיפוש המסייעים לנו בשיפור ובמיטוב של אתר האינטרנט, היישום והפעילות השיווקית.

גופים מסוימים המשתפים עם ויצמן פעולה עשויים להידרש לדעת, לצורך אבטחת וניהול הנתונים שלהם, את זהותו של כל אדם הניגש לאזורים בהם הם משתפים עמנו פעולה, לדוגמה, זהותם של ספקים (כגון שירותי משלוחים, קייטרינג, תמיכת, קבלנים, ניקיון וכו'), חוקרים, סטודנטים ועובדים הנמצאים באתר.

ויצמןמוסיףומסירספקיםמצדשלישימעתלעת。בשלבזה,הספקיםלהםויצמןעשוילהעבירפרטיםאישייםכולליםגם:שירותיניהוללמידה;פלטפורמותלניהולוהקנייתהשכלה;תוכנותלתכנוןמשאביםעסקייםושירותיםקשורים;ספקיםשלשירותיאבטחהומנהלהבקמפוס;עיבודנתוניםאודותמועמדיםלעבודה;טיפולבזכויותפנסיהשלעובדים;ספקישירותישיחותועידהוישיבות;שירותיניתוחאתריאינטרנט;שירותישיווקודיוור,ספקישירותיםעסקיםסטנדרטיים,כגוןעורכידין,רואיחשבוןוכו”。

בנוסף,ויצמןעשוילגלותאתפרטיםאישייםלצדדיםשלישייםבהקשרלמכירהשלנכסים,רישויטכנולוגיותושותפויותמסחריות,וכןכלצורהשלעסקהתאגידית。באופןדומה,ויצמןעשוילהעבירפרטיםאישייםלצדדיםשלישייםאםתחולעליוחובהלגלותאולשתףפרטיםאלועלמנתלעמודבהתחייבותכלשהיבמסגרתהחוק,מבדקאוציות,במהלךהליךמשפטיאורגולטוריאוחקירהכלשהם,אועלמנתלאכוףאוליישםאתההסכמיםשלויצמן;אוכדילהגןעלזכויותיהם,רכושםאובטיחותםשלמשתמשים,אואחרים。מקריםאלהכולליםהחלפתמידעעםחברותוארגוניםאחריםלמטרותהתגוננותמפניהונאהוהפחתתסיכוניאשראיולמניעתפשעיסייבר。

למען הסר ספקויצמןעשוילהעבירולגלותנתוניםשאינםאישייםלצדדיםשלישייםעלפישיקולדעתו

היכן ויצמן מאחסן את הנתונים של המשתמש?

目前,在各方面的估计估计估计的大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致目前,在各方面的调查结果均为初步初步初步的调查,而在各方面的调查结果则是根据各方面的调查,在各方面的调查,根据根据各方面的调查,在各方面的调查,则在各方面的调查,则是各方面的调查,根据各方面的调查,在各方面的调查,则是在各方面的调查,根据根据各方面的调查,在各方面的调查,根据根据各方面的调查,根据根据根据根据各方面的调查,根据根据根据各方面的调查,根据根据根据根据各方面的调查,在各方面的调查,根据根据根据根据根据根据根据各各方面的调查,在各各方面的调查,根据根据根据根据根据根据根据根据根据根据根据根据根据各各方面的调查,各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各שובמבוססיענ、כווOneDrive、Google Drive、Box、Dropboxוו。

העברותנתוניםבינלאומיות

ייתכנו מקרים של העברה, אחסון ושימוש בפרטים אישיים ביעדים הנמצאים מחוץ או בתוך תחומי ישראל או האזור הכלכלי האירופי (欧洲经济区),ובמארואמומורהישמהיתהיתברושיתהרושמנתיחמשיחיפיפיהיהיהיהיתמניתהבאופן,וכיייטופלוטופלומאובטחועלימניתימליניותותרטיותות。

ויצמןעשוילהעביראתהפרטיםהאישייםאלמחוץלאזורהכלכליהאירופיוישראל,עלמנת:

 • לאחסן או לגבות את המידע;
 • לאפשרלספקאתהפעילויותולקייםאתהחוזה;
 • לקיים כל התחייבות במסגרת החוק, ביקורת או ציות, הדורשת מויצמן לבצע את ההעברה;
 • לאפשר את הפעלתן של הפעילויות, כאשר הדבר הינו במסגרת האינטרסים הלגיטימיים של ויצמן וויצמן הגיע למסקנה כי אין בהם כדי לפגוע בזכויות המשתמש;
 • לשרתאתהמשתמשים;
 • להפעיל את חברות הבתאיםמניתהיתבריתבריםבאופן יעיל ומיטבי
שמירת נתונים

ויצמן ישמור את הפרטים האישיים כדי לבצע את הפעילויות, לעמוד בהתחייבויות המשפטיות, ליישב מחלוקות ולאכוף הסכמים ולקיים את שיטות העבודה הטובות ביותר לצורך מבדק, ציות, מחקר וכל מטרה לגיטימית אחרת. אם ייקבע כי הגישה לנתונים כאמור אינה צפויה או אינה נדרשת עוד, הם עשויים להיות מוצפנים ולהיות מועברים לשמירה בארכיון, להימחק ולהפוך לאנונימיים. מידע מחקרי עשוי להישמר לתקופה בלתי מוגבלת לצורך מחקר שניוני עתידי במידע זה.

פרטיםאישייםעשוייםלהצטברולהפוךלאנונימיים。נתוניםמסוימיםעשוייםגםלהישמרעלגביהשרתיםשלהספקיםעדלמחיקתםעלפימדיניותהפרטיותומדיניותהשמירהשלהספקיםכאמור。פרטיםאישייםעשוייםלהישמרלפרקיזמןנוספים,עדלהסרתםממערכותהגיבוי。

במקרים בהם האינטראקציות עם ויצמן תכלולנה התנהגות בלתי הולמת, בטלפון, באופן מקוון או באופן אישי, אשר יהיה בה כדי לסכן את עובדי ויצמן או אנשים אחרים או תדרוש באופן אחר תשומת לב מיוחדת, ויצמן יאחסן רישומים של אינטראקציות אלה וישתף מידע זה עם עובדים רלוונטיים לשם מניעת סיכון זה בעתיד, וכן יהיה רשאי לשתף אותם עם הרשויות או גופי אחרים כפי שיידרש. זאת לשם קיום התחייבויות ויצמן להבטחת בטיחות בתחומי קמפוס המכון ובהקשר לפעילויות. ייתכן כי למשתמש תהיה זכות להתנגד לאיסופם ולאחסונם של נתונים אלה, וויצמן יהיה רשאי לסרב לבקשה כאמור.

איסוףליםםיעוגיותותותרהינטרנט

כאשרמשתמשניגשלפעילויותבסביבהמקוונת,ויצמןעשוילהשתמשבטכנולוגיותסטנדרטיותהנהוגותבתעשייהכגוןקבציעוגיות,פיקסליםוטכנולוגיותדומות,השומרותמידעמסויםעלהמחשבאוהתקןהדפדוףהמאפשרותזיהויהמחשבאוההתקןשלהמשתמש,ועלמנתלאפשרהפעלהאוטומטיתשלתכונותמסוימותולהפוךאתהחוויהשלהמשתמשלנוחהופשוטההרבהיותר。ויצמןמשתמשבסוגיםשוניםשלקבציעוגיות:חלקמןהעוגיותהכרחיותלחלוטין,שכןהןדרושותלצורךהתפעולשלהאתרועלפיתנאיהשימוששלויצמן;קבציםאלהכוללים,לדוגמה,עוגיותהמאפשרותלהיכנסלאזוריםמאובטחיםבפעילויות。ויצמןעושהשימושגםבקבציעוגיותהמשמשיםלניתוחולמעקבאחרביצועיםומאפשריםלויצמןלזהותולמנותאתמספרהמבקריםולראותכמהמבקריםנעיםברחביאתרהאינטרנטכאשרמשתמשיםבו。לבסוף,ויצמןמשתמשבקבציעוגיותפונקציונלייםהמשמשיםעלמנתלזהותמשתמשכאשרהואשבלאתר。הדברמאפשרלהתאיםתוכןלהעדפותהמשתמש,לרבותלדוגמה,בחירתהשפהאוהאזור。

קבציעוגיותשוניםנשמריםלמשךפרקיזמןשונים。עוגיות “סשן”(会议)משמשותלצורךמעקבאחרהפעילויותהמקוונותשלהמשתמשבמהלךהפעלהבודדתנתונה;תוקפןשלעוגיותאלהפגבדרךכללעםסגירתהדפדפן,אךהןעשויותלהישמרעלההתקןשלהמשתמשלמשךפרקזמןמסוים。עוגיותקבועותממשיכותלפעולגםלאחרסגירתהדפדפן;הןמשמשותכדילזכוראתפרטיהכניסהוהסיסמהשלהמשתמש。עוגיותשלצדדיםשלישייםמותקנותעלידיצדדיםשלישייםבמטרהלאסוףמידעמסויםלצורךחקרהתנהגותונתוניםדמוגרפיים。עוגיותשלצדדיםשלישייםהנמצאותבאתרשלויצמןכוללות,לדוגמה,את谷歌分析.באופןדומה,פיקסליםמ-脸谱网וגופים אחרים מאפשרים שילוב של ספקי שירות מצד שלישי (לדוגמה脸谱网推特)באתרשלויצמן。עוגיותשלצדדיםשלישייםתישמרנהעלפיהתנאיםשלאותםצדדיםשלישיים,ובאפשרותהמשתמשלשלוטעלעוגיותאלהבמסגרתההגדרותשלהדפדפן。

ויצמן משתמש בעוגיות ובטכנולוגיות אחרות משום שהן דרושות לשם ביצוע החוזה, או מכיוון שהשימוש בהן תואם את האינטרסים הלגיטימיים של ויצמן של שיפור, מיטוב והתאמה אישית של הפעילויות, ככל שאין בהן כדי לפגוע בזכויות של המשתמש.

מרביתאיםיורובישמןמןמחוקליעוגמןןיחחשלשלמחשבחשבשלמש,לחסוםקבלהשליעוגיות,אואולקבלרההיאחסוןאחסוןקובץייה。עםזאת,אםהמשתמהיהחסוםימחוקיליליות,הדבריגביללאתיההמקוונתראואואוילויותות

כיצד להשבית עוגיות: ההשפעה של השבתת קבצי עוגיות תלויה בסוג העוגיות אותן משביתים, אך באופן כללי, השבתה או הסרה של עוגיות עשויות לגרום לאתר ולחלק מן הפעילויות המסופקות באמצעותו לא לפעול כהלכה, לא לזהות את ההתקן של המשתמש, לא לזכור את העדפות המשתמש וכן הלאה. יחד עם זאת, ההפעלה וההשבתה של קבצי עוגיות נתונות לבחירה ושליטה של המשתמש. השבתה של קבצי עוגיות באתר, אפשרית על ידי שינוי הגדרות הדפדפן כדי לדחות עוגיות. האופן בו ניתן לעשות זאת תלוי בדפדפן בו משתמשים וניתן למצוא פרטים בנושא באתרי התמיכה של כל הדפדפנים העיקריים.

אתרי האינטרנט של ויצמן ואתרי האינטרנט של החוקרים של ויצמן עשויים לכלול, מעת לעת, קישורים לאתרים ושירותים חיצוניים. ויצמן אינו אחראי להפעלה, לניהול המידע, ולמדיניות הפרטיות, לתוכן או לכל היבט של אתרים ושירותים כאמור.

אבטחהואחסוןשלמידע

ויצמן מקפיד מאד ומשקיע משאבים רבים מאד בשמירה על רמת האבטחה של פרטים אישיים המטופלים על ידו. באופן דומה, ויצמן נוקט בצעדים כדי להבטיח את בטיחותם של אתרי האינטרנט והיישומים שלו. עם זאת על המשתמש להיות מודעים לעובדה, כי לא קיימים אמצעים מושלמים או בלתי חדירים לאבטחת נתונים, וויצמן אינו יכול להבטיח כי לעולם לא יתרחשו מקרים של גישה בלתי מורשית, דליפות, וירוסים ופרצות אחרות באבטחת הנתונים.

ויצמןנוקטבצעדיםכדילהגבילאתהגישהלפרטיםאישייםולשמורעלשלמותםוזמינותם,וכןנוקטבצעדיםלהבטיחכיעובדיובעליהגישהלפרטיםאישייםיהיוכפופיםלחובתהמשירהעלהסודיות。

ויצמןיפעלעלפיהמדיניותשלוכדיליידעאתהרשויותהרלוונטיותונשואיהמידעבהקדםבכלמקרהשלאובדןגניבהאוגישהבלתימורשיתלפרטיםאישייםהמעובדיםעלידיויצמן.וכלזאתבהתאםלדיןהחלועלפיהוראותהרשותהמוסמכתויצמןינקוטבפעולותמתקנותסבירותבהקדם

זכויות נשואי מידע

חוק הגנת הפרטיות עשוי להעניק לנשואי מידע זכויות מסוימות בהתאמה. זכויות אלה עשויות לכלול, בהתאם לנסיבות ולחקיקה הרלוונטית, זכויות לניידות נתונים, זכויות לגישה לנתונים, תיקון נתונים, התנגדות לעיבוד, ביטול הסכמה ומחיקת נתונים. למען הסר ספק, מובהר כי במקרים של אספקת פרטים אישיים באמצעות צד שלישי, הבטחת זכויותיהם של נשואי מידע כאמור תתבצע על ידי אותו צד שלישי. באופן דומה, במקרה של הכללת פרטים אישיים בחומרי מחקר אקדמיים, לא יהיה ניתן עוד לגשת לנתונים כאמור, למחוק או לתקן אותם וכו'. בנוסף, לא יתאפשר מימושן של זכויות נשואי מידע באופן אשר אינו עולה בקנה אחד עם זכויותיהם של העובדים ואנשי הסגל של ויצמן, זכויות הקניין והזכויות האחרות של ויצמן וזכויות של צד שלישי. על כן, לא יתאפשרו גישה, מחיקה או תיקון של המלצות לקבלה לעבודה, ביקורות, הערות והערכות פנימיות, מסמכים והערות, לרבות מידע קנייני או סוגים של קניין רוחני ונתונים ניסיוניים. כמו כן, זכויות אלה לא תהיינה ניתנות למימוש כאשר הן מתייחסות לנתונים אשר אינם קיימים בצורה מובנית, לדוגמה הודעות דוא"ל, או במקרים בהם קיים פטור משמירה עליהן.

אםנשואמידעמעונייןמסיבהכלשהילשנותלמחוק או לאחזר את פרטיו האישייםיהיה באפשרותו לעשות כן באמצעותפנייהלויצמן. שימו לב כי ייתכן שויצמן ידרש לבצע הליך לצורך זיהוי נשוא מידע המממש את זכויותיואיצמןיליתרויתרוילמוראתרטיוושלמיתאמורהרךךמיתבריתהיותהיותרתת

כללי

ויצמןשואףלעבדנתוניםבהיקףהמוגבללצרכיםולמטרותלשמםהםנאספים。ויצמןאוסףנתוניםלמטרהלגיטימיתספציפיתבלבדומחזיקבנתוניםעלפימדיניותהגנתנתוניםזובלבד。

איצמןמאפשרפעילויתאיפיתליפיתלילדיםכגוןלמידהמדעיתחווייתיתבאתרובאופןמקווןופעילויות דומות אחרותבכל המקרים עושה ויצמן מאמץ לאבטח את פרטיהם האישיים של המשתתפים מהוריהם או האפוטרופוסים שלהם או באישורםביןאםישירותאובאמצעותבתיהספרשלהמשתתפיםאומוסדותאחרים.כאשרתלמידיםמשתתפיםבתו​​כניותשלויצמןבאמצעותבתיהספר,באחריותביתהספרלקבלאתההסכמהשלהוריהתלמידיםוכןמימושזכויותיהםשלהתלמידיםביחסלמידעיהיהבאמצעותביתהספר。בנוסףויאמןלילאסוףליםםריםםילדיםםילדיםםבהקשרלמחקרמדעילמעטעטרלפעילוילולמויותראיננואוספיםאומבקשיםביודעיןמידעאופרטיםמילדיםמתחתלגיל16אומאריתליודעיןלילדיתמתחתליל16להירשם לפעילויות שלויצמן.אםאינכםמשתתפיםבפעילויותכאמורהמיועדותבאופןספציפילילדיםכמתואר לעילואם גילכם נמוך מ-16,אלתירשמוואלתנסולהירשםלפעילותכלשהישלויצמןואלתשלחולנומידעכלשהואודותעצמכםואםייוודעלויצמןכיאסףאוקיבלפרטיםאישייםמילדאשרגילומתחתל-16,ויצמן יהיה רשאי למחוק פרטים אישיים אלה ללא כל חבות מצדו שלויצמן.אם פלוני סבור כי ייתכן ונאסף או התקבל מידע מקטין אשר גילו מתחת ל-16,למעט כמתואר לעילאיתןליצורקשרבכתובתDPO@weizmann.ac.il

שינייתאיניותינינותהגנתרטיות

תנאיההמדיניניניליותיחולוחולועלימושעלילויות,בריהאיורהביישומית,ועלכלמיתברייאסףאסףרהיהם。וינמןיניתרוילשנותלשנותאואומדיניותותהגנתהגנתרטיתמעתעת。הגרסה הזמינה ביותר של מדיניות הגנת הפרטיות.כלשינויבמדיניותהגנתנתוניםזוייכנסלתוקפובמועד “העדכוןהאחרון” המצויןוהמשךגישהלפעילויותתהווהקבלהאקטיביתשלהשינוייםבמדיניותהגנתהפרטיותואתהסכמתהמשתמשלהיותמחויבעלפיהם。

שאלותאוהערותכלשהןבנוגעלמדיניותהגנתפרטיותזוניתןלשלוחבדואללקציןהגנתהפרטיותבכתובתDPO@weizmann.ac.ilאו לפנות לויצמן באמצעים אחריםוויצמןישתדללהשיבבתוךפרקזמןסביר