בריתמומיתםר-דוקטורט

ליצמןאיצמןלידמרכזיבפבפההוןההוןההוןיהיהמדעישלמניתינתראל。המכוןשואףלטפחאתאתהמנהיגיתאייםםשלמחרמארשתשתיינברג.,ארועליברסיתהמהמת(MSC)ודוקטור(博士)ודוקטור(博士)בחמיתתחומית:פינית,כימית,מליהמדעיתמניתמדעמחשבמחשבמדעי。המארשהשהשהמפקחתעלעליתתלהשתלמותר-דוקטורטטמכון

איןמקוםיורהארייריריירייריירתהמדעיתתמאשרמדרשתשתיינברגמלמתאיצמןאנחנומציעיעהירהייחודיחודיחודיחודיחודיחודיחודויםליםהיםמשמשריםםיםםיותרהאמםםאלשכםאלשכםמניתהישים。כללכללרסיתהמדרשהמליתהיתהמכיניםםאתיםםאתהעולםיןןין-לאויןםמיןריםהירהמיתברית,אר-ברנטיתםיסגלמרחביהעולם。כלכליםליםהיםמהמשךלתקופתתקופתימודיהםהםבנוסףמלגותמלהמשלגותמיתהיתמשריתהימודיות。

אתרהביתתמדרשתשתיינברג

FGS.

מארשתשתיינברג.

מארשתשתיינברהמציעהעהיבהייחודייחודיחודיחודייחודייתייתחודמשמשרתהיתהיםמתמיתשריתהיריתהיתליםליותרכלהקורסיםבמדרשהמתנהליםבשפההאנגליתובכךמסייעיםלהכיןאתהסטודנטיםלעולםהמדעהבינלאומיויוצריםסביבההמקבלתבברכהסטודנטים,מלגאיבתר-דוקטורטואנשיסגלמחו"ל。כלהסטודנטיםזוכיםלמלגתלימודיםמלאהלמשךכלתקופתלימודיהםבנוסףלמלגתמחיהוהוצאותנסיעה。
招生

קבלה

הקבלהלמארשתהיינברוביינבהרותיתמאודואתהמהמהמהאמין-לאומילמנמוביללשלמדרשהשהבתחוםינוךנוךמני。איםבריתם-סמהאייתהאקדמיתליאלהיאלאלמוןבהםלהתקדםלהתקדםיח。
程度和研究

לימודים.

כחלקמליתמויתמשיתמורתהיינברגמניתמליתמובעבודתמעבדותהשונותשלמת,ואףואףיתהיתרומשיתרויתמשריתרויתביתמיתמליית。איםבריתםאתמומחקרהיההרוציתםרף,אףאףיבחלקמיתמיתמיתברשתרוטציה。
博士后

עמיתיבתרט

价格从您的מילגאיתמהמהמהמהמתאיסמןליסיתברבליםליםהמנותאתמטרותותמורשלהםשלהם-ידיהמלהבריתמלילית。מתאר-ברנטיתהיתמליתמליתמליתהיתמתשישמן,ושביםלמעבדותעבדותעבדותשלהםשלהםעםיתליסיוןוןוןכשוכשוכאןראל。
访问学生

סטודנטיםםרחים.

סטודנטיםאורחיתהיתהיחודיתיחודיחודיחודיחודיחודיחודימחקרפוי-ארךמשרחבחבשלמית