רקעכללי

המחקרבפקולטהלפיסיקהכוללבתוכומחקריםניסיונייםותיאורטייםבתחומיהאסטרופיסיקה,פיסיקהאטומית,מולקולריתואופטית,פיסיקהביולוגית,פיסיקהשלחומרמעובהואנרגיהגבוהה,פיסיקהגרעיניתופלסמית,ופיסיקהסטטיסטית。

מחלקות

דיקן

教授Avishay Gal-Yam

פרופ׳אבישיגל——ים

משרד + 972-8-934-2063

פרטיקשרשלהפקולטה

ראשמנהלהפקולטה:הילהשוחט

משרד + 972-8-934-3980
פקס + 972-8-934-4109