רקעקעי

הפקולטההפקולטהיניתליאאמשתיהפקולטותהפקולטותמדעיהחייםםמכוןיתעםהפקולטהינימית,המורמשליסיונותונותאתייםםבכלרמהמשריתהרמהתהתארגניזםזם,בתחומיתמליםםםכגוןימונולוגית,חקרבמוחלי,מערכותכותרההשלהגוףהגוף

מחלקות.

דיקן.

Elior Peles教授

פרורהיאורפלס.

מארד. + 972-8-934-4561

פרטיברשלשל

之间的价格:יתעל

מארד. + 972-8-934-4072

ראשמנהלנהל:טלילהלה

מארד. + 972-8-934-6916