רקעכללי

הפקולטהלביוכימיההיאאחתמשתיהפקולטותלמדעיהחייםבמכון。מחקרביוכימימתמקדבתהליכיהחייםברמתהמולקולות,התאים,האיברים,האורגניזמיםוהמערכותהאקולוגיות。בבסיסכלהרמותהארגוניותהללונמצאותהביו——מולקולות,כוללהדנ”א(DNA),הרנ”א(RNA),חלבונים,רב——סוכריםומולקולותקטנות。

מחלקות

דיקן

利维亚伯教授

פרופסוראברהםלוי

משרד + 972-8-934-2734

פרטיקשרשלהפקולטה

מזכירתהדיקן:אלהאולמן-מורחיים

משרד + 972-8-934-2613

ראשמנהלהפקולטה:מעניתזיבצנר

משרד + 972-8-934-3976
פקס + 972-8-9346010