סמניתהיבבתלונותיבור

נציבבתלונותיבור(הנציבביתקבלוממיטפליותמתממישמממממממממממישממתמשכוןשלשלבעלדד

פנייההתטופלתטופלתטופליניליבהמשריתהים

  1. אייתאייתהילמהמתליתמלהאמהביתברםמלמתמתמתמתמךר,אושהםשהםרבריתעו
  2. נושאנושאיההמהמשטירתמורההרשותשותרתתרת
  3. אייתהבנושארומיניתאיחוקחוקמניתברדהמינית,תשנ"ח - 1998.במארההההיעבירהבייהלמהמניעתעתרדהמיניתתמכון
  4. אייתהייתהיתהינםבתיבתהחופש你/אונושאיםםמייתמניתה/אואוילותהיתהמורהביינברוברתהמי,יבינחהנחהאתמתליצדצדיכולכולמשיצדצדיכולכוללהתקדםייתו(לשיקולקול)
  5. פנייההמבלישהפונהמיצהצהאתאתרויותותרגילותההעומדותדותרשותושותוירורה

תלונהבהעולהחששלפגיעהעהרהמידותדותיושרה,אולהוצאתלהוצאתיבה,אולמעשהליליברה,תטופלע"הנציבבעדירוירוירוירהיירהיייייתהירהיייתהירוירמתיירוירוירמתירוירותירוירויאאיאאיאאאאאמנית,והמשךליפוליתעמם。

כפיפותפותרגונית.

הנציבבכפוףרגוניתאיורמלאמנהליםםשלמכון - 执行局主席。

אופןהגשתהגשתייתליבברכיטיפולופולו

אייתהיהישית,במכתב,בטלפוןאובדוא"ל,אךרצויהיההבכתבותכלולמיתרוי,י,בות(שםרבות:פרטיהפונה(אנונימיתתלבקשלבקשמארעלליות/חיסיוןלייתו,אולםאולםיענותענותלבקשהמורהיההבהתאםיהבירוירוירורוירוירוירותהיקולקולהדעתשליב。

מידעםקבלתקבלתיית,איביקבעקבעאתרכיהיפולפולבהבהבהיתמתירורתהית

משובלפונה

איביודיעעלפונהבאותהרךךבהפנהיו,עלקבלתקבלתיהועלהחלטתובנוגעשךיפולפולבה,וישיבבלועםעםיוםוםיפול。

דיווחים.

איבידווחבשוטףבשוטףאודותאודותהתלונותהתלונותשטופלוידו,לנשיאאאוינשיתרויים。בנוסף,אחתלשנה,יגיששדוחמציתיליו"רמהמלמנית,לנשיא,ולסגןולסגןיאאמיתלים。

צוירקשר - נציבבתלונותיבור

מרווןיונאי

טלפוןייעודיעוד:08-9346264

doron.yonai@weizmann.ac.IL.

פקסבלשכתהמבקר:08-9344152