מרכזמהריםםעלשםשםלושלכםמכוןמספקספקרחיםםמכוןמספקיוהייחודישליחודישלישלישלישלישלישלישליותיותויותיותמלית,אידוהמויבעולםבעולםמדעיההישראלייםאיקומתהישמןמתחילבמומוריתהמצמניתהיבריתבביתתיצמן.גןהמדעדעדעשםשםר,ועוד。

זקוקיםםרהההבתכנוןיקור?

צרוואתנור!

טל':08-934-4499

שלחשלחראלקטי访问者.Center@Weizmann.ac.IL.

联系我们