בריכיםםרההיעעלאדםלאדםאואומחלקהמתאימה?פרטיברהייםם,כוללכתובתדואר,מספרטלפוןטלפוןוכתובת"למצורפיתם。לחילופית,חפשואדםאדםינילמהמדריתהיםבמכון.

כתובתלמשלוחור.

מאליצמןלמדע.
הרצל234.
ת。26.
רחובות.7610001
ישראל.

מרתכזירות.

972-8-934-9106 +

דוארברוני

contact-us@weizmann.ac.il.

联系Weizmann Institute