צרוקשר

卡片上的电话、电子邮件和信件

צרוקשרעםמכוןויצמן

ביןאםמדוברבגורמיתקשורת,מבקרים,סטודנטים,אומדעים——נדאגשתגיעולמקוםהנכון。
地图和手机

הוראותהגעהלמכון

מכוןויצמןלמדעממוקםבמרכזישראל,בעיררחובות,רקמספרדקותנסיעותמנמלהתעופהבן——גוריוןומרחקנסיעהקצרהמתלאביבוירושלים。
在地图上标出“你在这里”

התמצאותבקמפוס

הדרךהפשוטהביותרלהגיעלמיקוםמסויםבקמפוסהיאלהזיןאתשםהבנייןהמבוקשליישומון(אפליקציה)Wazeבטלפוןהנייד。ישלהקלידאתשםהבנייןכפישמופיעבווייז,על——כןמומלץלפנותלקישורלשמותהמתאימיםלווייזבקישורלעיל。לאלומכםשמעדיפיםאתהמפההישנהוהטובה——גםזהעובד。