תמיתכהמכוןליצמן.

מחקרמההמיתתתתולדהתולדהשלשלשותפותשותפותחזקהןמדעניםהמשריקליותר,יותר,יותר,יותר,רופיתהיתכמוסדמובילבעולםבמחקרמדעיוחינוךמדעי,מכוןויצמןיכוללגייסאתהמדעניםהצעיריםהטוביםביותר,לבנותולתחזקמעבדותומתקנימחקרמתקדמים,לרכושאתהציודהטכנולוגיהחדישביותר,להחזיקצוותתומךמיומןביותר,להציעחינוךלתאריםמתקדמיםברמההגבוההביותר,ולהמשיךלפתחולהרחיבאתיכולותיתנומורמאייייירתירתמשמסקמסקרנות。

ת地כהילנתרופיתליאליוניתהמעןהשגתיעדינונולטווחרוך。אנומכמכיםםידידילידינוילהשילהשילהשילהשילהשיעדיעדםאלויעדיםםאותםאותםיותותחלקמןילתמהמיתאיתמהמיתהייתהייתהמלאיתהמניתהיית。אנחנומציעיםמנעדרחבשלאפשרויותמימוןותמיכההמתאימותלשאיפותוהיכולותהפילנתרופיותשלתורמינו,כוללקתדרות,מימוןלמדעניםצעירים,מבניםפיזייםוציוד,מרכזיומכונימחקררב-תחומיים,ומלגותומימוןדיורלסטודנטיםומילגאיפוסט-דוקטורט。אםאתםאתםיםםרומה,אנאאנאייעצועצואגודתאגודתאגודתידיתהמיתמיתארמשריכםכםאודותמתנהתנהאודותמתנהמתאימההלכםיותר。

צרולמהר.ר.

תמרתין.
מנהלתמחלקהמומחלקהיתוחמנית

טל':08-934-3849
tamar.levine@weizmann.ac.IL.

אגודותברחביהעולם

מצאאתאגודתהידידיתםרך

קראואועודמכוןישמןלמדע

רוציתללמודעודעלמכוןכוןיצמן?הפרומיתםמיתהמידעדעדעמדעדערץ-ארךךוכןעליתמויתמוית - מנית,בים,ביתאמנית - ברהיתיבריתרוליתתהצטרפופורשימותהתפוצהשלנווקבלואתהעלוןהמגקווןmandירואיתארורוישלכם,וכןאתמניתהמגיעעבדפוסמון(אפליקציה)לילוחכמוו,התעדכנובאמצעותצעותצעותשלנורת:

עלוןמקווןweizmanncompass
הודעותהודעותיתונות.

תמונתילוסטרציה.