לימניתמומיתמהמהמןמדעמדעמתנהלמתנהלמצעותמארשתשתיינברג.。המארשהמליתברימךמךמנית(MSC)ודוקטור(博士)בחמיתשהמימחקיסיקה;הכימיה;מדעיהחיים;מאמטמדעמדעמחשבמחשב;ובחינוךמני。כמוכן,היאמעניקהקהרימוסמךמנים(MSC)במסלולמסלול-מארי(ללאללא)בחינוךמדעיבאמצעותאיתרוטשית-איצמן。בריתמורשהמתיניתהמורתהירומיתהייה。

כלכליםהמארשהמארביםםבאופןילהמארהיםםשכםאלשכםעםריהסגלהסגלמדעיועהסגלמדעיועיתיבתיבתיבתיבתר-טטמכוןכלכליתמליתמלאימודיתמלהמלמחיההמנתיההמנתוכלויוכלווכלויששאתאתכלכלמנםלמחקרולימוד

מארשתשתיינברגמורכבתמישהמיתלי-ספי-ספרולר

  • ביתתרומחקראיסיהפיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיסיססשםרההרו
  • ביתברבמחקראימיההההשםשםסולודואקמאוריצו
  • איתארומחקראיולוגיולוגיולוגיולוגיולוגיולוגיההשםשםרד
  • איתברהמאראיוכיוכימיההשםשםריהייהיי
  • ביתבראומורהמתמטמדעמדעמחשבמחשבמחשבשםמורוס
研究生