ראשאש.

Avraham Einat的图片

אברהםהםינת.

מארד. + 972-8-934-3868

מנהלתלשכהבריתברייפלד.

מארד. + 972-8-934-3870

מיתמיתכלרומןן

מארד. + 972-8-934-3869

אתרמשרותותותמכוןיצמןלמדע

טלפוןטלפוןיירותרעםעםתחוםתחוםיוס972-8-934-5159 +

אתרמשאביאנוש[עובדימכוןכון]

תחומיהפעילותלותשל

ראשותאשותמשאבי-אנוש

ליוויעובדיםלמנהליםםיבטימשאביאנושהחלמניתמלהמכוןועדיוםום,ביחיתהמכוןכון

תחוםשרותיעבודהעבודהיאליתתמשאביאנוש

תמילהינילישיודיליסקיסקיסקיסקיהיהמדיותותהנוגעותללחץ,התיותרגשית,נפשית,סיועבמצוקותמשריתלישית

ענףענףיתוחמשאביאנוש

בריתמליתתעלמיהיתוחתוחרגונישלשליםאיםםםמכוןליוסוסיםםיםםחדשיםםלשללידידלשללידים。

ענףתכנון,השמההידוםדוםכאמשאביאנוש

ליוויעובדיםבתהליכיניודלתפקידיםבמכון,אחריותעלתהליכיתכנוןכוחאדםוועדותלקידוםעובדים,וניהולהמבנההארגוניושינוייסטטוסהעסקה。

ענףענףרביתהיטוחטוחמשאביאנוש

בריותותכוללתיהולותפעולותפעוליםבמכון,איטוחיתליםליההמווגםריותותעלעליפולהיפולפולינוכחות。

ענףרווחהווחהאושרההמשאביאנוש

הנדסתהנדסתינית,רוגוןיטות,רווחה,בקרתתרהבריותותעלידוםמורתמיתמיתליותותמימיי-אנוש。