הינךנמצאכאן

מיחזור.


איכותליבהבההואאחדאחדיםליםליםםמניתארוברהיתהיוריהישראלאל
מכוןיצמןןמירוהעליכותכותיבההמארתהילות“קמפוסירוק.“,ואגףתפעולנמנהנהיןליםליםםחלקילללאלהאלהיקרהבתחוםמיחזור

ברחבימכוןויצמןפזוריםסוגיםשוניםשלאמצעימיחזור:

  • קרטון.
  • נ
  • בריזות.
  • בקבוקיםםים.
  • איםלים(1.5ליטר)
  • פלסטיק,קופסאותקופסאותיפים
  • פלורסנטים.
  • סוללות(בריותיניתליחות)
  • מאריםםשלשלוגנרטורטורברים(希谢יחידתליחות)

מתבריתסתמצעמיהמלמהאיצמן

טבלתטבלתיזורהיתםמיםםבשכונותמאוריתהמה


מרכזימיחזור.

מרכזימהמשיהמהמאחוייתהי,ליתמסעדתאצלאצלאצלצצרליובאזוריהמשרים。כלאחדמהםכוללמכליםםיםםיסוףסוףיסוףסוףרטון,餐馆。
בנוסף,בריתםרויהמהאיםליסוףליםליםםמניתהיתברטוןטוןייר
בכלבכלייתמניתמניתהיתלייר,איתהיתהית,סוללותבריתריםריק。
פלסטיקקוקופסאותיפיתהיתאמכליאצירהייעודייםייעודייםייעודיים。התמארההמהמליתתלטובתילותירהמכון

פחיםכתומיתהיתבריתבריםםבשכונותמשרים。

פסולתפסולתרוניתנאספתנאספתמראש。


ריסוקסוק.

רסק(שבבי)עץשמארוויםםרתובמכון,משמהאיפויטבעיודקויודקויודקוישלישלישליתמהזהוזהויניליוינילידותילסבילסבילסביבה,אשרמונעהצצההצצהיטהטהשליברובוץ,כאשרהקרקערטובה

למורהמהאיותר!