הינךנמצאכאן

הדברה


ענףנראותואיכותהסביבהפועלכלהשנהלהדברתחרקיםומכרסמיםתוךהקפדהעלשימושבחומריםובאמצעיםבלתימזיקיםלאדםולסביבה。

הדברהביולוגית

הותקנוברחביהמכוןשבעתיבותקינוןעשויותעץלתנשמותעלעמודיםאועצים。התנשמתהינהמדבירביולוגיראשוןבמעלהשלמכרסמיםהחייםבסביבתהאדם。

בדרךזוקטןהשימושבחומריהדברהאשרעלוליםלגרוםלהרעלתבעליחייםנוספיםוזיהוםהסביבה。

הדברתיתושים

הטיפולביתושיםמתבצעבגינותשליחידותהדיורובשטחיםהציבורייםברחביהמכון。

הפעולותהמתבצעות:

  1. ניטור——סריקהיסודיתשלמוקדידגירתיתושיםובעיקרשליתושהטיגריס(הנמר)האסיאתי(נקודותניקוז,מאגרימים,בריכות,מזרקותביתיות),חיזויונקיטתפעולותבתגובה。
  2. ייבושמקורהדגירהאופיזורחומרהדברהבתוךמאגרהמים。
  3. ריסוסבקוטליתושיםבוגריםיבוצעעפ"יצורך。

עלמנתלהימנעמיתושיםבסביבתהמגורים,ככלהאפשר,מומלץלנקוטבמספראמצעימניעה:

  • אתרוומנעוהיווצרותמקורותמיםעומדיםבביתובסביבתו。
  • ייבשומיםעומדיםבגגות,בכליקיבולובעיקרבעציציםותחתיותעציצים。
  • מנעוהצטברותשלוליותעקבדליפתמים。
  • הימנעומהשקייתיתר。

לעדכוןעלמקורותמיםעומדיםאותלונותלגבייתושים-

מוקדהשירותבטלפון9106אובאמצעותהודעתמייללכתובתservice.center@weizmann.ac.il