הינךנמצאכאן

פרויקטיםבנושאקמפוסירוק

אגףתפעול(גינון,נראות)יוזםומקיםפרויקטיםבנושא:קמפוסירוק
החיבורביןהטבעלאדםוהגברתהמודעותהסביבתיתהואהקוהמנחה。
תכניתארוכתטווחנבניתובמסגרתהיוקמופרויקטיםבנושאיםהבאים:

הדברהביולוגית

 • תיבותקינוןלעופותדורסים-מלחמהבמכרסמים。
 • תיבותלינהלעטלפיחרקים-מלחמהביתושים。
 • תיבותלמשיכתחיפושיתפרתמשהרבינו——מלחמהבכנימות。

שמירהעלהאיזוןאקולוגי

 • תיבותקינוןלציפורישיר——שמירהעלציפוריהשירמפנימיניםשתלטניים。
 • הקמתכוורתתרים - שמירוההעלרההמניקקהחשוב,הנפגעמהשיייתהיבתית。

הדברהביולוגיתבאמצעותדורסים

בשניםהאחרונותהולךוגוברהשימושבעופותדורסים(תנשמת,בזים)במלחמהבמכרסמים。
השימושבתיבותקינוןלתנשמותהואהנפוץביותרוקוצרהצלחהבאיזוריםחקלאים。השימושבחומריהדברהנעלםכמעטלחלוטין。
רשויותמקומיותאימצואתהרעיוןוהחלולהשתמשבתיבותלמשיכתהדורסים。

במכון

כחלקמתכניתקמפוסירוקוכחלקמהדברהביולוגית,הוצבומסתיבותלפנימספרשנים,עדכהקיננובהן2זוגותבזים。

תיבתקינוןלעופותדורסים。

תיבתקינוןלעופותדורסים。

עטלףחרקיתאמנמנמנירהירהירהירהירירהיולוגי

רקע

עטלפיחרקיםמוגניםעלפיחוק。

הםניזוניםבעיקרמחרקיםוקטניםבהרבהמעטלפיהפירות。

בארץץ-31מיניעטלפיחרקית,בשניםםרונותירדמספרםםוהםמניםםסףהכחדההכחדההכחדהבשלבשלפעלותיבותבותבות:

אתריהרבייההטבעייםשלהעטלפיםמאוימיםבגללהרסבתיגידולע”יבניהמרובה,הדברהשלחרקים,אורותהפוגעיםבעיניהםהקטנותוכריתתיערות。

מדבירביולוגי

נוכחותםשלעטלפיחרקיםהניזוניםמחרקיםשוניםעשויהלהחליףחומריהדברהשאינםידידותייםלסביבה,לצמצםאתהשימושברעליםובכךאףלהביאלחסכוןכספי。

לדוגמא:“עטלפוןלבןשוליים(שכיחבאזורינו),ששוקלחמישהגרמים,אוכלכאלףיניתהילה,מחציתממשקלגופו”。(רשותהטבעוהגניםבישראל)

בארץובעולםהבינואתחשיבותהתרומהשלעטלפיהחרקיםבהדברתמזיקיםלגידוליםשוניםובמלחמהכנגדהיתושים。במספררשויותהוצבותיבותלינהלמשיכתהעטלפים。

במכון

כחלקמתוכניתקמפוסירוקוכחלקמנושאההדברההביולוגית,נבנוכאןבמכון15תיבותלינהלעטלפיחרקיםשמטרתםלמשוךאתהעטלפיםלהתגוררבאופןקבעבתיבות。

התיבותנתלועלעציםברחביהקמפוס。

חינוך

בהמשךיותקנומצלמותבחלקמהתיבותאשריאפשרומעקבאחרהעטלפים。

בשיתוףמכוןדוידסוןיערכוסיוריםברחביהקמפוסשלהתלמידיםאשרילמדועלסוגיעטלפים,חשיבותםותרומתםלאדם。

תיבתלינהלעטלפיחרקים

תמונה,תיבתלינהלעטלפיחרקיםתמונה1,תיבתלינהלעטלפיחרקים

חיפושיתהשבע(פרתמשהרבינו)כמדבירביולוגי

רקע

מושיתהשבענפוצהבמגווןבתי——גידולמוארים:אזוריםטבעייםומופרעים,שטחיםחקלאים,גינותנויולעתיםמגיעהגםלעציציםביתיים。זהאינומיןבררניבמיוחדככלשזהנוגעלביתהגידול,כלעודישבסביבהשפעכנימותעלים,שמשוטמפרטורתסביבהנוחה。
מדוברבחרקעונתישעיקרפעילותומתרחשתבאביב。

מדבירביולוגי

היתתיאארויששלהיפהפהפה,והיאאיזונהזונהיקרמכנימכנימותליםםמניתהיקותהידוליתהיים;במשךייתמסוגלתנקבתמושיתתהשבעלאכוללאכוללאכוללאכוללאכוללאכולכיאמלייעתעתשלהעובדהשמושיתהשבעניזונהבעיקרמכנימותעליםשמזיקותמאדלחקלאות,היאמסייעתעדמאדלאדםומהווהמעין “מדבירטבעי” חקלאיםרביםהגדילולעשותוהםמשתמשיםבהככלילהדברהביולוגיתשלחרקים - “מושיותהשבעמשוחררותעלידיהחקלאיםבכמויותגדולותבשדותומחסלותאתהמזיקיםלגידוליםמאילהשתמשמשארההימיית“。(איקיפדיה)

במכון

כחלקמתכניתקמפוסירוקוכחלקמהדברהביולוגית,הוצבומסתיבותהאמורותלמשוךאליהןאתחיפושיתמשהרבינו。התיבותהוצבובגינההקהילתיתובמטעהמנגוופירותהטרופיים。

תיבהלמשיכתחיפושיתפרתמשהרבינו

תיבהלמשיכתחיפושיתפרתמשהרבינו

שמירהעלהאיזוןאקולוגי

האיזוןהאקולוגימופרבאופןהולךוגוברוללאהפסקהע”יהאדםולעיתיםתוךפגיעהבבתיגידולשלבעליחייםשונים(בנייהמרובה,ריסוסועוד),בנוסףהאיזוןמופרע”יבעליחייםומיניםשתלטניים(עורבים,מנייההודיתועוד)。הפוגעיםבאוכלוסייתציפוריהשיר。

תיבותקינוןלציפורישיר——במסגרתהתוכניתהותקנוברחביהקמפוסתיבותקינוןייעודיותלציפורישירוהוצבומתקניהאכלהושתייהלמשיכהשלציפורישיר。

תיבותקינוןלציפורישיר

תיבותקינוןלציפורישיר

הקמתמועדוןלחובביציפורים

בשנת2018 -הוקםבמכוןעלידייאורימורן(מח'למדעיהצמח)ויוסישוחט(אגףתפעול),מועדוןהמוקדשלחובביהציפורים,במסגרתונערכיםסיוריציפוריםבמכון,אחתלחודשלערךמתקיימתהרצאהבנושאציפוריםעלידימרצהאורח。

למועדוןחובביהציפוריםמוזמניםעובדיותלמידיהמכוןומשפחותיהםוכןאנשיםמבחוץ。

魏茨曼鸟类(我们)

להצטרפותניתןלפנותלאורימורןuri.moran@weizmann.ac.il

פרויקטהקמתכוורתדבוריםבמתחםהקמפוס2020

כוורתדבורים-בשניםהאחרונותישנהירידהעולמיתוארציתבכמותהדבורים,עקבריסוסיםמוגבריםוצמצוםשטחיםע”יבנייה。הקמתכוורתדבוריםבמתחםהקמפוסהינורעיוןשבסיסוניצביםארבעמטרותעיקריות。

 1. שיתוףפעולהומאמץלאומישלשימורוהגדלהשלמספרהדבוריםבישראל。
  בשניםהאחרונותמספרהדבוריםבישראלובעולםכולובמגמתירידה,אחתהסיבותהרווחתבקרבחוקריםלכךהיאהשימושהרבבחומריהדברה。
 2. שימושבדבורהכמשאבטבעילהאבקהשלעציםופרחיברברחביהקמפוס。
  הדבורההיאהמאביקהעיקרישלצמחיבררביםושלגידוליםחקלאייםרבים。
 3. שימורהרביתהילייםםלאדם -שיתוףהפעולהביןהאדםלבעליחיים,הינוחוזהלאחתוםשעלינולקיימו。קצבבניהמאומץגוזלשטחימחיהרביםדוחקבעליחייםממקומםהטבעיומצמצםבאופןניכראתמספרם。
  הקמתכוורתבריתמהווהשטחמחיההחשובחשוברה,להמשךליוםוםמיןמיתארהינית
 4. דבש-כוורתדבוריםיכולהלספקעדכ- 60ק"גדבשבשנה。
  מהדבששנקבלנוכללהנותולחלקלעובדיהקמפוס。

חשובלדעת:

במדינתיוראלאלאלהחוקקובעקובעאדםאדםשקקעדעדעדעדעדותותנחשבדבוראיחובב.ולכןלאנדרשממנורישיון。וכמוסדאקדמיישבאפשרותנובנסיבותמסוימותלהחזיקעד6כוורותללארישיון。

שלושכוורותבמכוןויצמןהוקמובתאריך19.10.2020

שלושכוורותבמכוןויצמןהוקמובתאריך19.10.2020