הינךנמצאכאן

גינון.


שטחיהגינוןהמתבריותותתחוםיתוחתוחואחזקתינוןנוןבאגףתפעולתפעולים495דונם。

שמושלשלינוןבמכוןהולךהולךיו。הגינותהןמאמרהיתהיתהישראלהמהמשותמהמהמהמהליםם

פעולותלהצלתלהצלתים.

תחוםתחוםיתוחתוחואחזקתינוןמבצעפעולותרבותבותבותלהצלתלהצלתיםםיזוקומפגעימפגעימזגימהמהמת -

תמיתליםםיקית,גדוליםליםהמה“ביים”שעוצבו,תוכננותוכננויוצרוומיתאמורההזו
שחזורברשיתליבועבועהעץעיהים

תחנהמארולוגית.

הוקמהתחנהמטאורולוגיתהמהאיצמןהתחנהמשפיעהעהיעהישירהמויותותמיםםיה。ההשקיהמכוןמכוןבאופןמורמש.חישובמניתמתבססעלעליאידוי。התחנההמארולוגיתמאפשרתתיאידוידויםמןיקמןיצמןןמשןמשותמלמיםמתמשיתהיתמייתמייתמליתמלישיתקבלומשמערכתליה。

לחץלחץייתהיהתחנההתחנהמורולוגית
用户名:Weizmann1.
密码:123456.