הינךנמצאכאן

איבזורבריתםירותיתהיתברחית:

ברית.

איבזור.

מיתברית-הפעלההפעלהיניניליבאיבאצעותצעותקומקוםמלי,ערכתכת。מייתבשיער(נמצאמגרההימניתתשל)。טלביזיתהים。 מקרטלפוןעםעםעםירותימנית
איבורהרהנטי(הוראותאותרותותינטרנטמצאותעלהשולחן)。

השכמה.

להתקשרלקבלה-3385(אויית17211אחרישעותשעות):
איוגוגירות17211חייגוגואת(4ספרות)ואחרכךכךרו:2לשעותהבוקראו7לשעותלשעותרב。
דוגמא.:השכמהלשעה09:00בבוקרבייגוגורצף:1721109002ואםלשעה21:00,חייגוגורצף:1721109007

שירותיתביים.

מנית.
איתוניתהיתברברחית(קומההיונה):
ארולדולדריבית,ג'רוזלםוזלם
אייתאימושושרחיהיתתרחה
להזמנותנותיתןתןרלמשרדד3385

ארוחתוחתר.

מוגשתבכליוםוםראוכלקטןקטןמשעה07:00עדשעה09:30

חדרש.

מש,משכביסה,מיית,מיקרוגל,מש,שולחןשולחןיהוץ,משקפה,מנית。
המוברהאירות-קויונה,נמצאמניתהמה

מרכזכז.

בהצגתהמפתחשלשלשלשללהכנסלהכנסריכת(שלוחה2801),משגבותיתןתןמארות-קומהמהיונה

צוותצוותיתתרחהמאחלאחללכםייההימה。