הינךנמצאכאן

中等

ברית.
之间的价格:
ארוחתברהרהרתהיתביתהייההמפתחר
חדינית
*חדרהי.
300₪
370₪
סוויטהיחיד.
סוויטהטהי
400₪
** 460₪

*המחירל-2בחדרהי

**תשלוםעלאדםנוסף-57₪(עד3אנשיםםים)

***עלהמחירוןוןתחולתחולמע"

מדיניות.

שעתקבלתחדר-12:00
שעתשעתיבתבתר-10:00
עזיבהמורתמור.
  1. כרוכהבתשלוםוחובהלתאםזאתמראשאשמשרדדיתתרחה。
  2. משעה10:00עד14:00תחויבלמניתת-50%מתעריףףר
  3. מת14:00תחויבלמניתהיוםוםנוסף
קבלתהמפתחפתחרשעותשעותהעבודה עלעלרחחחלהזדהותרהמהברחחיתתרחהחהמנתנתרהיסתוסתויתהיתתרחה,שםיתמעטפהעלשמועםמו
הזמהבריתליםםימלאים עובדיםמןמנמניין.רשאיתלהזמיתןבאופןרטיברטיחדתרחההמהמערכתמתרים。
גימלאיםםשלמכון.רויתלהזמיתןרהרחההמהמזכרתמחלקהמחלקהחלקהרבעובדמבעובדמכוןמנמניית。