אגףתפעולדףבית

אגףתפעול2011בהוקםבשנתמטרהלאחדתחתמטרייהאחתאתהתחומים:הובלות,דואר,ביטחון,חירום,נראותואיכותהסביבה,מינהלמדעניםאורחים,דיורסטודנטים,אולמות,בתיאירוח,מסעדות,רכב,תחבורהוגינון。
עובדיאגףתפעולמעניקיםשירותלכללהמחלקותהמדעיות,האגפיםהמנהלייםוהדייריםבמכוןויצמןלמדע。
עובדיאגףתפעולרואיםעצמםמחויביםלהעניקללקוחותיהםשירותאישיואיכותיהמושתתעלהגינות,מהירות,יעילות,מקצועיות,כבודואכפתיות。