ראשי

אולימפיאדתגיליסלשנתתשפ"ב

   海报

   אולימפיאדתהמתמטיקההארציתלנוערעלשםיוסףגיליסלשנתתשבפ”。
   תתקייםביוםד',ה-08.12.2021。

   * *בשלבזההבחינהמתוכננתלהתבצעבאופןפרונטלי,אךקייםסיכוישעקבעדכוןמגבלותהקורונההבחינהתתקייםבאופןמקוון。
   **פרטיםלגביההרשמהיפורסמובהמשך。

   אולימפיאדתגיליסלשנתתשפ"א

   אולימפיאדתהמתמטיקההארציתלנוערעלשםיוסףגיליסלשנתתשפ”א,התקיימהבתאריךה23.11.2020באופןוירטואלי。
   התוצאותהתפרסמו
   לצערנו,השנהנוותרעלטקסחלוקתהפרסיםעקבמגפתהקורונה。הפרסיםוהתעודותיישלחובאמצעותהדוארלזוכים

   לשימושכם,מצורפיםהקישוריםהבאיםשלשאלוןופתרוןהאולימפיאדה:

   עלהתחרות

   האולימפיאדההארציתבמתמטיקהנוסדהעל——ידיפרופסוריוסף(ג'ו)גיליסז”לבשנת1968。פרופ”גיליסהיהממייסדיהפקולטהלמתמטיקהבמכוןויצמןלמדע,פקולטהשכללהאתהמחלקההראשונהבארץלמדעיהמחשב。פרופ”גיליספעלרבותלקידוםהחינוךהמתמטיבארץ:כיהןכראשהמחלקהלהוראתהמדעיםבמכוןויצמן,ערךכתביעתמתמטייםבעבריתלבנינוערולחובבים(“גליונותלמתמטיקה“ו”אתגר”),יזםוארגןאתבחינותהבגרותבמדעיהמחשבבשנותיהןהראשונות,וייסדאתהאולימפיאדההישראליתלמתמטיקה。בנוסףלייסודהשלהאולימפיאדה,אימןפרופ”גיליסאתהנבחרתהישראליתלאולימפיאדההבינלאומיתבמשךשניםרבות。לאחרפטירתו,נקראההאולימפיאדהעלשמו。

   אולימפיאדתגיליסהיאתחרותהמתמטיקההגדולהבישראל。האולימפיאדהנערכתבמכוןויצמןמדישנה,ומשתתפיםבהכ-250תלמידיםמכלרחביהארץ。בשניםהאחרונות,האולימפיאדהמשמשתכשלבמרכזיבבחירתהנבחרתהישראליתלאולימפיאדההבינלאומיתבמתמטיקה

   פרסים:

   2005年החלמשנתמעניקותרובהאוניברסיטאותבארץמלגתלימודיםמלאהלמשךשנהלזוכיםבמקוםהראשון,ומלגהחלקיתלזוכיםבמקומותהשניוהשלישי。
   בשנתתשפ”א2020 - 2021,אישרואתמתןהמלגההאוניברסיטאותהבאות:

   כמוכן,לזוכיםבציוןלשבחולזוכיםבמקומותהראשוניםיוענקשיצנוע。

   (*האוניברסיטההפתוחהתעניקמלגהלארבעהקורסיםבתוקףל3שנים)