תכניתרוטשילד-ויצמן

תכניתרוטשילד-ויצמןלתוארשניללאתזהבהוראתהמדעיםהיאתכניתאקדמיתהמוצעתעלידימדרשתפיינברגשלמכוןויצמןלמדע。התכניתהחלהכיוזמהמשותפתשלמכוןויצמןלמדעושלקרןקיסריהוהיאמנוהלתעלידימדרשתפיינברגשלמכוןויצמןלמדע。מטרתהתכניתלתרוםלקידוםהוראתהמדעיםוהמתמטיקהבמערכתהחינוךעלידיטיפוחהמצוינותבקרבמוריםלמדעיםומתמטיקהופיתוחמנהיגותמקצועית。

התכניתמיועדתלמוריםמצטייניםלמדעיםולמתמטיקהבחטיבההעליונהובחטיבתהבינייםשהנםבעליתוארראשוןומעלה,באחדמתחומיהדעתהבאים:ביולוגיה,כימיה,מתמטיקה,פיזיקה。

לפרטים נוספים

גב׳עדישימרון,רכזתהתכניתבמדרשתפיינברג
טלפון:08-934-4553
adi.shimron@weizmann.ac.il

אודותהתכנית

מהות
2014年9月14日,在现场现场现场的现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场现场ברכוווצן㪛ע。

מתכונת
התכניתאורכתשנתיים(ארבעהסמסטרים)והלימודיםמתקיימיםבקמפוסמכוןויצמןלמדעיוםאחדבשבוע(יוםשלישי)。בנוסף,התכניתכוללתמרכיבשלקורסיםמתוקשבים,ומשימותלמידהעצמית。לכן,מומלץלהפחיתבהיקףהמשרה。

תכניםוהוראה
התכנית כוללת הרחבה והעמקה בתחומי הידע המדעי, התחומי והבינתחומי, התוודעות לחידושי המדע, רכישת אסטרטגיות הוראה חדשניות, היכרות בלתי-אמצעית עם מעבדות מחקר במכון ויצמן למורי מדעים והכשרה לקראת הובלת יוזמות ייחודיות. הקורסים נבנים במיוחד לצורך התכנית, ובהתחשב בצרכים הייחודיים של המורים. ברוב הקורסים ההוראה מתבצעת על ידי מדענים בכירים ממכון ויצמן למדע.

מחויבותאישית

על התלמידים במסלול זה לגלות מחויבות אישית מלאה לתוכנית ומרכיביה כדלקמן:

>להגיעלמכוןויצמןיוםבשבועבמשךכלחודשיהשנה。

>לפנותזמןלקורסיםמתוקשביםוללמידהעצמית

>להיותנוכחיםבכלההרצאות - למעטבקרותמקריכוחעליון。

>להשתתףבאופןמלאופעילבקורסים

>להשליםאתכלמטלותהקורסיםבאופןסדירובמועדם

>להשליםבהצלחהאתכלהקורסים。

>לשתףפעולהעםחבריהצוותבהכנתפרויקטהגמרולשאתבנטלעבודהשווה。


מלגותופטורמשכרלימוד
המורים המשתתפים בתכנית ימשיכו לעבוד בהוראה, יזכו לפטור מלא משכר לימוד ובמקביל אף יקבלו מלגת לימודים חודשית בשתי שנות החלימודים.

השתתפותבקורסים
ההשתתפותבקורסיםאשרמוצעיםבמסגרתהתוכניתמותרתלתלמידישהתקבלולתוכניתבלבד。

תנאיהסףלהרשמהלתכנית

>לפחותתוארראשון(BSC)באחדמהמקצועותהבאים:ביולוגיה,כימיה,מתמטיקה,פיסיקהאוהנדסה。במקריםמיוחדיםתישקלמועמדותשלבעלי床בעלירקעחזקבתחוםהתוכן。

>ניסיוןשלשנתייםלפחותבהוראהבחטיבההעליונהו/אובחטיבתהביניים。

> מכתבי המלצה. ראו הסבר מפורט לגבי מכתבי ההמלצה ומתכונתם ב"הליך הרשמה והגשת מועמדות״.

> מועמדים שיעברו את שלב המיון הראשון יצטרכו להציג התחייבות חתומה ע״י מנהל/ת הספר לשחרר את המועמד/ת מכל חובה או מטלה בכל ימי שלישי למשך שנתיים ולאפשר למועמד/ת להקדיש את מלוא זמנם ביום זה ללימודים. בנוסף, המנהל חותם על כך שהבין כי הלימודים כוללים מרכיבים של למידה עצמית וקורסים מקוונים שהם מעבר ליום הלימודים בקמפוס מכון ויצמן.

> ראיון אישי - למועמדים מתאימים.

>ממוצעהציוניםבתו​​ארהראשוןמובאבחשבוןבשקלולעםכלשארהנתונים。


הגשת מועמדות
אתהמועמדותישלהגישבאתרמדרשתפיינברגשלמכוןויצמןלמדע。ראולהלןפרטיםהנוגעיםלהליךהגשתהמועמדות。מספרהמקומותבתכניתמוגבל(לפיכךרצוילהגישאתהמועמדותמוקדםככלהניתן)。

המשךלימודיםלקראתתוארשלישי
התוכניתאינהמקנהלבוגריהאפשרותלהגישמועמדותללימודיתוארשלישיבמדרשתפיינברג。בוגריהתוכניתהמבקשיםלהמשיךללימודיםלקראתתוארשלישיבמדרשתפיינברגחייביםתחילהלהגישמועמדותולהתקבלללימודיתוארשניבמסלולמחקרי)עםתזה(במדרשה。השלמתלימודיםאלהבהצלחהאינהמשמשתערובהלקבלהללימודיתוארשלישי

הליךהרשמהוהגשתהמועמדות

לוחזמניםלהגשתמועמדות

הגשת מועמדות לתוכנית רוטשילד-ויצמן אפשרית עדה-31 במארס.מומלץלהירשםמוקדםככלהאפשרכדילהגדילאתסיכוייהקבלה。

טופסרישוםמקוון

מועמדיםלתוכניתרוטשילד-ויצמןבתחומיהלימודהשונים(פיסיקה,כימיה,מדעיהחייםומתמטיקה)נדרשיםלמלאטופסרישוםמקוון

דמירישום

מדרשתפיינברגאינהגובהדמירישוםוהגשתמועמדות。

מעקבמקווןאחרהליךהגשתהמועמדותוהמיון

לאחרהגשתהמועמדותבאמצעותטופסהרישוםהמקווןנשלחתלמועמדיםהודעתדואראלקטרוניובהשםמשתמשוסיסמהבעזרתםהםיכוליםלעקוב在线אחרהליךהמועמדותוהמיון。

המסמכים שיש לצרף במהלך מילוי טופס הרישום המקוון

> קורות חיים + תמונת פספורט בפינתו השמאלית העליונה של העמוד הראשון.

חשוב מאוד:בקורותהחייםנאלפרטאתההשתלמויותבהןהשתתפתבשניםהאחרונות。

> גיליונות ציונים עדכניים

>אישורעלתוארראשון

> צילום תעודת זהות

מכתביההמלצה

הנרשמיםלתוארשנינדרשיםלהעבירלמדרשהלפחותשנימכתביהמלצה。במהלךהרישוםהמקווןתידרשולצייןאתפרטיהממליצים。הממליציםיכוליםלהיות:רכזמקצוע,מנהלבי”ס,מנחיםבעבר,מורהעמית,מרציםשהנחובתעודתהוראהבאוניברסיטהוכד׳。לפחותאחדמןהממליציםחייבלהכירמקרובאתתפקודהמועמד/תכמורה(מנהלביה״ס,ראששכבה,יועץפדגוגי)。ממליץנוסףיכוללהיותגורםאקדמיאשרלימדאתהמועמד/תבמהלךהתוארהראשון。

במכתבי ההמלצה מומלץ להתייחס להיבטים הבאים אשר רלוונטים להיכרות עם המועמד:

>הסברההיכרותשלהממליץעםהמועמד
>הבנהוהעמקהבתחוםהדעת
>קשרעםהתלמידים
>דרכי הוראה
> קידום אוכלוסיות לומדים
>יצירתיותבהוראה
> אחריות וחריצות
>תפקידיםבביתהספר
>תרומהלעמיתיםושיתוףפעולה

שימולב:
אתמכתבההמלצהיעלהלמערכתהמדרשההממליץ עצמובאמצעותקישורשיישלחאליכםלמיילעםשליחתטופסהרישוםהמקוון。לאחרקבלתהקישורלממליצים,יהיהעליכםלשלוחאתהקישורהרלוונטילכלממליץבמיילולבקשממנולמלאולשלוחאתההמלצהשלולפניתוםמועדהרישוםלתכנית。

在1506上,本方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方方ם。


טופסהתחייבותחתוםע"ימנהל/תביתהספר

בתוםסבבהראיונות,מועמדיםשעברואתהראיוןבהצלחה(ולראשיהתכניתתהיהכוונהלהמליץבפנידיקןהמדרשהעלקבלתם),יתבקשולהגישאישורחתוםע"ימנהל/תביה"סעלהטופסהזה.בבואהעתיהיהעלמועמדיםאלהלהורידאתהטופסהנ״לולהעביראותומלאוחתוםלמדרשתפיינברג。חובהלהדגישכימועמדיםשיקבלופניהלהמצאתהטופסהנ״ללאיוכלולראותבהאישורקבלהלתכנית——אלארקשלבמתקדםבהליךהמיון。

חובותאקדמיים

חובת השלמת הקורסים

כל הקורסים בתכנית הם קורסי חובה. לפיכך, תנאי סף לקבלת התואר הוא השלמת כל הקורסים בתכנית הלימודים בהצלחה (בציון של 55 ומעלה).

חובתהשתתפותבקורסים

חובתהשתתפותבכלהשיעוריםוההרצאות(למעטבמקריכוחעליון)。

שיעורי בית ותרגילים

חובהלהגישאתכלשיעוריהביתוהתרגיליםכנדרשובמועדם。

עבודות מסכמות ומבחנים

חובהלהשתתףבבחינותולהגישאתעבודותמסכמותכנדרשובמועדן。

נקודותזכותלתלמידיםשתחילתלימודיהםבשנה"לתשע"טואילך

 • בכלתחומיהדעת:44 נקודות זכות.

קורסיחובהבהוראתהמדעים(4-6נקודותזכות)

 • (2נ"ז)קוגניציה,הוראהולמידה
 • (2 נ"ז) שיטות להערכה ומדידה של הישגי תלמידים
 • (2נ"ז)היסטוריהופילוסופיהשלהמדע(מלבדמתמטיקה)
 • (0נ"ז)סדנהלכתיבהמדעית
 • (2נ"ז)סביבותלמידה/שילובטכנולוגיותבהוראה(עדוכוללמחזורתשע"ח)

קורסיחובהבהוראתהמדעים - לפיתחוםהדעת

פיסיקה(12נ"ז)

 • (2 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת הפיסיקה
 • (5נ”ז)מבואוסוגיותנבחרותבהוראתהפיסיקה
 • (5נ”ז)מבואוסוגיותנבחרותבהוראתהפיסיקה

כימיה (10 נ״ז)

 • (2נ"ז)פרויקטגמרבהוראתהכימיה
 • (2 נ"ז) מבוא להוראת הכימיה
 • (2 נ"ז) הוראה למצוינות
 • (2נ"ז)דרכיםלהוראתהכימיה
 • (2נ"ז)הוראהבדרךהחקר

ביולוגיה(14נ״ז)

 • (2נ"ז)פרויקטגמרבהוראתהביולוגיה
 • (2 נ"ז) מבוא להוראת הביולוגיה
 • (2נז)פרקטיקותהוראה
 • (2 נ"ז) שיטות מחקר
 • (2 נ״ז) אוריינות מדעית
 • (2נ"ז)מועדוןקריאתמאמריםבהוראתהמדעים
 • (2נז)מנגנוניםביולוגיים

מתמטיקה(18נ״ז)

 • (2נ"ז)פרויקטגמרבהוראתהמתמטיקה
 • (2נ"ז)מבואלחינוךמתמטי
 • (2נ”ז)אנליזהממחקרעלתפיסותשלתלמידיםלתכניתלימודיםבתיכון
 • (2נ"ז)מתמטיקהלכל
 • (2נ"ז)מחקרבהוראתגאומטריה
 • (2נ"ז)מחקרבהוראתאלגברה
 • (2נז)סמינרשנהא׳
 • (2נז)סמינרשנהב׳
 • (2 נ"ז) היסטוריה ופילוסופיה של המתמטיקה

קורסי חובה בתחום הדעת

פיסיקה (26 נ״ז)

 • (4נ"ז)מכניקהקוונטית
 • (4 נ"ז) מכניקה סטטיסטית
 • (2נ"ז)גרעיןוחלקיקים
 • (3נ"ז)מתמטיקהלפיסיקאים
 • (4נ”ז)אלקטרומגנטיות
 • (2נ"ז)פיסיקהשלהמצבהמוצק/אסטרופיסיקה
 • (4נ"ז)מכניקהקלסית
 • (3 נ"ז) אופטיקה
 • (0 נ"ז) התנסות במעבדה (במהלך הקיץ – חובה):לתלמידישנהא׳

כימיה(28נ"ז)

 • (4נ"ז)חומצותגרעין
 • (4נ"ז)חומריםלמורים
 • (4 נ"ז) ספקטרוסקופיה
 • (4נ"ז)חומררך
 • (4נ”ז)חלבונים
 • (4נ制作ז)חומריםוננוטכנולוגיה
 • (4 נ"ז) כימיה תרופתית
 • (0 נ"ז) התנסות במעבדה (במהלך הקיץ – חובה):לתלמידישנהא׳

ביולוגיה(24נ״ז)

 • (4נ”ז)ביואינפורמטיקה(שנתי)
 • (2נ"ז)מדעיהמוח
 • (2נ״ז)מיקרוביולוגיה
 • (2 נ״ז) ביוכימיה של חלבונים
 • (2 נ"ז) ביולוגיה תאית
 • (2 נ"ז) ביולוגיה משפטית
 • (2 נ"ז) ביולוגיה התפתחותית
 • (2נז)גנטיקהשלהאדם
 • (4נ"ז)נושאיםנבחריםבביולוגיהמולקולארית
 • (1 נ"ז) שיטות מעבדה בסיסיות בביולוגיה תאית
 • (1 נ"ז) שיטות מעבדה בסיסיות בביולוגיה מולקולארית

מתמטיקה(22נ״ז)

 • (4נ"ז)אנליזהמתמטית
 • (4נ”ז)אלגברה
 • (4נ"ז)גיאומטריה
 • (3 נ"ז) המתמטיקה של התכנות
 • (3 נ"ז) סטטיסטיקה והסתברות
 • (2נ"ז)פתרוןבעיותנבחרות
 • (2נ"ז)נושאיםבמתמטיקהיישומית

אודות פרויקט גמר

כללי

מועד אחרון להגשה ה-31 באוקטובר של השנה השניה. אופן ומועד הצגת פרויקט הסיום ייקבע, מדי שנה, ע"י ראש התכנית. הפרויקטים יבוצעו בליווי של מדענים מהדיסציפלינות השונות ושל סגל המחלקה להוראת המדעים. כל סטודנט יגיש דו"ח על פרויקט הגמר לפי ההנחיות הכלליות שלהלן, ובהתאמה לאופי הפרויקט.

מטרותהפרויקט

 • לימודלעומקוהצגהשלנושאמצומצם(תיאורטיאומעבדתי,במדעאובהוראתמדעים)。
 • עיבודשלהנושאלהפעלהבשדההוראתהמדעים(בקרבמורים,סטודנטים,תלמידים,חוקרים),עיבודיכוללהיותמאמר,חומריםלתלמידים,השתלמותמוריםוכו”。
 • התנסות בהפעלה מצומצמת של תוצרים שפותחו, בתוספת תיעוד והערכה.

מבנההפרויקט

שער

עמודהשעריכילאתהפרטיםהבאים:כותרתהתכנית,שםהעבודהיודפסבאותיותבולטותויופיעבשלישהעליוןשלהעמוד;באמצעהעמודיופיעשםהכותב,שםהעבודהושםהמנחה。בשלישהתחתוןיופיעתאריךהגשתהעבודה。

תוכן העניינים

תוכן העניינים יוצג בעמוד נפרד לאחר השער. תוכן העניינים יכלול את שמות הפרקים ופרקי המשנה למיניהם, וליד כל אחד יצוין מספר העמוד שבו הוא מתחיל.

רקעמדעי/סקירתספרות(3-4עמודים)

בפרק זה יש להציג את סקירת הספרות לגבי נושא המחקר, הכוללת התייחסות לתיאוריות ולממצאי מחקרים קודמים שבוצעו בתחום. הרקע המדעי מסכם למעשה את הידע בנושא הנחקר ומוביל לשאלות שייבדקו בעבודה הנוכחית. הפנייה למקורות תיעשה על ידי ציון בסוגריים של שם/שמות משפחה של המחבר/ת או המחברים ושנת הוצאת המאמר/הספר וכדומה (למשל, ניר ורועה, 1998).

שאלת המחקר (2 עמודים)

בפרקזהישלנסחאתמטרותהעבודה(אואתשאלותהמחקר),וכןאתההשערותהנובעותמהספרותהמדעיתשנסקרובפרקהקודם。

תיאורהפעילות

אוכלוסייתהיעד:תיאורהאוכלוסייה,איךנבחרה,מין,גיל,יישובמגורים,השכלהוכד”。תיאורההפעלה(אםיש):משךההוראהשליחידתהלימוד,מספרהמפגשיםבהשתלמותמוריםוהתכנים。חומרילמידה,כלים:תיאורשלחומרילמידהשפותחוודרךבנייתם,שאלוניםשבהםנעשהשימוש,מבחנים,תצפיתבשיעור,ניסוישפותח。אתחומריהלמידהוהשאלוניםישלהציגבנספח。כלימשובוהערכה:תיאורהכליםשבהםנעשהשימוש(הכליםעצמםיוצגוכנספחים)。

ממצאים(עד5עמודים)

בפרק זה יש לתאר את כל הממצאים. רצוי לשלב בפרק זה תצוגה גראפית של הממצאים החשובים לדעת הכותב, או/וגם סיכום של הממצאים החשובים בטבלאות. יש למספר כל תרשים או טבלה בכותרת ממוספרת.

דיוןומסקנות(3עמודים)

בפרקזהישלחזורבקצרהעלעיקריהממצאים。בהמשךישלהציגהמסקנותשהוסקומהממצאים,כוללקישורןלמחקריםקודמיםשנסקרוברקעהמדעישלהעבודה。במיליםאחרות,יש “לסגורמעגל” על-ידיכךשמתייחסיםשובלרקעהמדעי/הספרותי,שנסקרבפרקהראשון,ולצייןכיצדממצאיהעבודההנוכחיתמתקשריםלממצאימחקריםאחרים。חשובלצייןמהנלמדמההתנסותוהאםכדאילאורהתוצאותלהרחיבאתהפעילותשנוסתהובאילוכיוונים。ישלהתייחסלרלוונטיותשלהנושאושלהממצאיםלהוראתהמדעים。סיכוםאישי(רפלקטיביוביקורתי)。

רשימתמקורות

רשימהזותכלולאתהמקורותשעליהםהסתמךבכלאחדמפרקיהעבודה(ישלהקפידעלאחידותועלדיוקבהצגתם)。

נספחים

חומרי למידה/הוראה שפותחו, שאלונים, וכל חומר רלוונטי שלא שייך לעבודה עצמה אך קשור אליה לדעת הכותב.