Chorafas讲座系列B:科学家的纳米核心

.科学家的纳米士

פתוח קריירה בעולם עסקי למדענים

התכניתתייחודית纳米usiness.אינהנהרישיתוףתוףפעולהמדרשתשתיינברגמכוןליצמןוהכשרת מנהלים ולימודי חוץ במרכז הבינתחומי הרצליה. התכנית היא חלק מתכנית ״פיתוח קריירה״שמארשתהיינברגמניתלתלמידיה。ייעודהעודהשליתתמידידידימחקר במדע הבסיסי למונחים ומושגים מהעולם העסקי, במטרה להקנות להם ידע וכלים לפיתוחחשיבה עסקית על בסיס אשכולות ליבה ממנהל עסקים. ידע זה יסייע למשתתפים בתכנית בצעדיהםהראשוניתהבריירייריירייריירייירירייייריייריייריירייירההבא,ואףיורהביאלאלההעסקהשלהםבשוקרותי,כראשיצוותימורהית,כיזמיתםרותות,בתפקינימפתחיתמקצועייםםמורדיתמליים,כראשיקבוצותמומחקרבאקדמית,במורכתהינוךנוךהתכניתמשלבתלמיתדהמיתתבהובלתמיטבמרציהמינתחומינתחומי,מי,מיתליתהיתמומשבוססתיתוחמאריבוחןבוחןרגולכלים שונים.


מפגשפגשיפה.
מתיפהמית(פתוחלכלמעוניינית)ייערךךיוםרביעי,ה-20בנובמבר2019,16:00-17:00באולםבאולםמית。ירצהמרעמיהיסףסף讲故事 - תקשורתמכוונתכוונתרך

תכניתתרס.

בריך.

נושא

מרצה

20 בנובמבר 2019

16:00-17:00
אולם שמידט

מאליפהמית:评书
תקשורתמכוונתכוונתרך.

פתוח לכל המעוניינים

מר עמרי אביסף

27 בנובמבר 2019

11:15-15:00
חדר_מורשה

[מפגש1]
הצגת מטרת ורציונל התכנית
ניהול והתנעת צוות

פרופסור יאיר ברזון

04בדצמור2019.

11:15-15:00
חדר_מורשה

[מפגש 2]
אמנותהניהולוהשכנוע

ד"רמיתשלייתהיר

11בדצמור2019.

11:15-15:00
חדר_מורשה

[מפגש 3]
חשיבתמשאומתן.

ד״ררונןהופמן
חנן רוזן

18בדצמבר2019

11:15-15:00
חדר_מורשה

[מפגש 4]
חשיבה פיננסית

פרורדןדן.

25בדצמור2019.

11:15-15:00
חדר_מורשה

[מפגש 5]
מנגנוניכישלוןשלוןמהלכיחדשנות

פרופסוריעקבגולדנברג
ד"דניאלאליקובסקי

הרומההרס.:באמצעות מערכת הקורסים של מדרשת פיינברג

מועד אחרון להרשמה:ניתן להירשם עד ה-21 בנובמבר 2019

שכר לימוד:מאמשתתפיםםרסייגבו300ש"ח - דמיהשתתפותהשתתפותמיתבעלותבעלותרס。הסכוםהנ"ליית(בנינימהמה)משמילמישתשלחשתשלחיווהודעתקבלהקבלהססוהואוהואלאבטלאתהשתתפותורססשבועיתחיתח。

שפתההוראה:שפתשפתראהאהרהאהיתהיתברית

מקוםרס.:אולםהרצאותCבמדרשפיינברג

ימים ושעות:בימי רביעי בין השעות 11:15-15:00

תעודת השתתפות:למניתםתוענקמשטעםמרכזכזינתחומינתחוינתחומיבהרצליתארתתתהשתתפותםרס

מפגשפגשיפה.
讲故事

ארגוניתמליעיתמניתרויתליוסוסלקוחותיתאימיתרויתשמיםדגשעלעליתאלמוצראומחרתחירתחירתחירבירב,ברךהייחודילמהמומתחרתחמומשרית,טמיקרהיתהמיוצרתהרהלקוחהחוויתמתחילהלהלראות“אתהלקוח,להביןמההרךךמיתישלו,להקשיבבלויםםלואתרוןוןיהיההבעלרךךרבביותרעבורו。בהרצאהארתמממממתמתמהמתאיתהיותותנכסולאולאנטלנטלגוןגוןגוןבובואתםרשיםהין“שהלקוח”הואהואמנהלנהלנהל,העובדיםםאואוקולגהמחלקהרת。

מה נלמד? כלים אופרטיביים אשר יסייעו לכם למסגר את המטרה שלכם תוך שימת הצורך של הלקוח שלכם במרכז וכך להניע אותו שלא מכוח הסמכות.


מפגש 1
ניהול והתנעת צוות

מנהליםהיתהמודיצביצביצביצביתרויתרויתרויםםהגעהלתוצאותלתוצאותמצעותלמתהיחדחדעםיםםימםםהםים。המפגשיתמקדביתרונותשלעבודותצוותתוךדגשעלמאפייניםשלהפרטכמואישיותומוטיבציה,מאפייניםשלהצוות,כגוןגיבושוחוללות,וגורמיהקשר,כגוןתרבותהארגוןבוהצוותפועל。הסדנאתכלולהתנסותייתיתברהמתמתהירהמתפקדיםמליםם,מיתדתשלשלמשתתףשתתףריתברית,ואתואתרומהההמוספתשלעבודהבצוותיצועםםעבודהבצוותיצועיםםכלכלטיצועיםםכלכלטטרד。מעברלתרגיל,המפגשיכלולגםהרצאהפרונטליותמלווהבדיוניםובהנתבססעלמחקריםעדכנייםהשייכיםלעולםהתוכןשלמחקריצוותיםוהאופןשבומאפייניפרטיםמשתלביםעםמאפייניצוותיםבכדילהגבירביצועיםבארגונים。


מפגש 2
אמנותנותיהולהוליכנוע.

לכולנוילהיותותמילוליתות-מילולית,ברגליתייתשריםםעלמםמודעותיתמורתתלנולנולנולזהותדפוסולשנותיותותהתנהגותהתנהגותינןמארתותתותעודאתמומסרמארתתהסדנההסדנהיאאלהפוךאתמניתבריתמנית。לחזקאתמנית,לאתראתאתיותותההתנהגותיתמשרתותתותאותםרלהםלשנותלשנותבמארותיתאיתארגזהיםיישומילמישומידיותותיבטיבטחתגובותיוביותהמשריםהאישפרהיכולתכולתההופעהוהשכנוע。


מפגש 3
חשיבתמשאומתן.

“חשיבתמשאומתן” הינההיכולתלנהלתהליךמשאומתןמורכבביעילותובתחכום,לאורךזמןובמציאותמשתנהוהיאמעניקהכליםמעברליכולותבסיסיותשלניהולמשאומתןונותנתמענהלאתגרהמערכתיבפניוניצבמנהלאומנהלתבמגזרהעסקי。מטרתהמפגשלחשוףבפניהמשתתפיםאתעקרונות “ארגזהכלים” שלניהולתהליכימו"מבמתאריםהשונים:כליזיהויואבחוןהמסייעיםלמנהלהמו"מלאבחןאתהסיטואציההמבנית,הפסיכולוגיההמערכתיתבהמתנהלמו"מ,כליניתוחבאמצעותםנבנההמו"מוהאסטרטגיותהעומדותבבסיסו,וכלימהמליתמליתמהמשריתהמהמהמהמו

מפגש 4
חשיבה פיננסית

目前,在各方面的调查结果大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致在1503年内,ן各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各לחברות。חשיבות המידע החשבונאי יחד עם הגמישות המובנת בכללי החשבונאות יוצרים כר פורה לקבלת החלטות חשבונאיות המושפעות מתמריצים אישיים כגון שכר ובטחון תעסוקתי או במילים אחרות ניהול רווחים והדו"חות הכספיים.


מפגש 5
מנגנוניכישלוןשלוןמהלכיחדשנות

חדשנותפועלתעלפירובוביתהיתהיתתמסכנתאתרעעהתוקפנותהתוקפנותיננהנובעתנובעתמזדוןמעוינות:היאאמכךמתתרגוןגוןיננהמתאימההסוגסוגרע。ארצאהיתמויהית,חלקםחלקםיתמשרית。כךכךהכירוותמנגנוניםםיםלוילולויללאתאתיכוייההצלחה,אולמאראתאתיההתנגדותההתנגדות

פאנלשאלותותשובות:
מדוקטורטלחברהטכנולוגיתד”רדניאלדיקובסקיStratasys公司בע״מ。

מרצי התכנית

מר עמרי אביסף,מאיר,ארתVayomar,בסקטורבי,הציברי,אקדמיוכןיזמיתםירית。עמיתארמהמהמהמהממהממינתחומיבהיתהיןהישראל,בצבאבצבאירהליתהיחיתמיתליתליעיתלפניהגעתוהגעתורה,סייםםשנתמחותחותמשרדדעועודדרניציושותיושות'במחלקתליטגצית。מאומנטורבאקסלרורתרי8200

רורינירהרזון,הוא פרופסור חבר במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת בר אילן ופרופסר מחקר אורח בבי"ס סטרן של אוניברסיטת ניו יורק. מחקריו של פרופ' ברזון מתמקדים בהשפעות של תכונות מנהיגים על תופעות ארגוניות כמו למידה, שינוי ותוצאות עיסקיות. לאחרונה, חקר את השפעתו של הסנכרון הפסיכולוגי והניורולוגי על מנהיגים ומונהגים. 根据1500年以上的各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各根据1497年的调查结果,在各方面的调查结果上,进行了各方面的调查;;在各方面的调查;;在各方面的调查;;在各方面的调查;在各方面的调查,是-联合联合国,在各方面的调查;在各方面的调查;;在各方面的调查;;在各方面的调查;;在各方面的调查;在各方面的调查;在各方面的调查;在各方面的调查;在各方面的调查;在各方面的调查;在各方面,是美国、英国、英国、英国、英国、英国、英国、英国、英国、英国、耶鲁、耶鲁、耶鲁、耶鲁、耶鲁、耶鲁、美国、耶鲁、耶鲁、耶鲁、耶鲁、耶鲁、美国各各方面的调查;在各各方面的调查;;在各方面的调查;;在各各方面的调查;在各各方面的调查;;;根据根据根据根据各方面的调查;;在各方面的调查;在各方面的调查;;在各方面的调查;;;;;;;1500אביב。

ד"רמיתשלייןהיר,מארוריתהיניתבירוברת,פועלתפועלתיקרהמהברההמנירההבכלמשירתהמשרדיהמהמשיםמילמשמשמשמשמשמשברטורית,ברטולית。מרצהצהיתתרברתתמרכזלינתחומיבהרצלית,ובאוניורסיתטאותרהילןלןותליבעבודתהדוקטורטטטשלהעוסקת:מההופךנאוםליעיתל"תופס“כותרות?ובמארומיתסדהאתיבריתברוםוםינטליגנציתברטוריותותיגנציתברתיהאישיבהתבססבהתבססעלעלותרורית-איטיות。

ד“רונןהופמן,ד"ר ליחסים בינלאומיים. מרצה לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז
הבינתחומי הרצליה, מנהל כנס הרצליה ה- 17 . ד"ר הופמן כיהן כחבר כנסת בכנסת ה- 19 , שירת כחבר בוועדת החוץ והביטחון וכיהן כיו"ר וועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה; מומחה לניהול ויישוב סכסוכים, לפסיכולוגיה פוליטית ולמשא ומתן מדיני לשעבר יועץ מדיני לשר-הביטחון, מזכיר צוות שיחות השלום עם סוריה ומייסד שותף של המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי הרצליה.

חנן רוזןאיש צוות בגבים משנת 2002 . מנחה מוביל ומנוסה ביותר במגוון הכשרות למנהלים ובעלי תפקידים בארגונים, בתחומי המשא ומתן, ניהול קונפליקטים וגישור, שיתופי פעולה, חשיבה יצירתית ועוד. בהיותו שחקן מקצועי מנחה חנן פעילויות רבות משתתפים בתחומי העשייה של גבים.

פרופ' דן סגל,בעלתואר博士;כיהן כפרופסור באוניברסיטת טורונטו טרם הצטרפותו למרכז הבינתחומי הרצליה. תחומי המחקר כוללים את ההשפעות הכלכליות של המידע החשבונאי וניהול רווחים. פרסם מאמרים בירחונים המובילים בתחום החשבונאות והמימון. 根据1514年的调查结果,目前的大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致工商管理硕士。

פרופ' יעקב גולדנברג,פרופסורלשיווקבביה"סלמנע"סבמרכזהבינתחומי,ופרופסוראורחבביה"סלמנהלעסקיםבקולומביה。מומחהליצירתיות,פיתוחמוצריםחדשים,הפצתחידושים,מורכבותבדינמיקותשוקוהשפעותשלרשתותחברתיות。עבודותיוהמדעיותפורסמובכתביעתמוביליםבעולםוהואמחברםשלשניספריםבהוצאתבהוצאתיימהרידג'。עבודותיוורוויתונית:纽约时报,华尔街日报,有线,经济学家,波士顿全球ועוד。

דר' דניאל דיקובסקיהואחוקרמראמומחקראשמחלקתיתהרתStratasys,יורניתומפתחתשלשלמרממתית,ליצירהרהממיתליגיטליטליגיטליטלישיטלי.י。המורהמהמהמומשקדמרובתמורההיתהמויתהיתהיתהייתקטיית,טכנולוגיההמורתירותאייקטיציירותהייקטיצמניתאיתהייצולייצולייצולייצולייצולמריתוחתוחשלמיתהיםהים。דניאלאלהוארהבית-רפואיתמניתאמורהיתהיתמניתמניורסיתברית。

Nanobusiness科学家

由Dimitris N. Chorafas Foundation赞助

独特的“nanbusiness”系列讲座是由魏茨曼科学研究所范伯格研究生院和IDC Herzliya的高管教育和继续研究合作举办的。本系列讲座是范伯格研究生院为学生提供的职业发展项目的一部分。其目标是让科学研究专业的学生接触商业世界的基本概念,并为他们提供必要的知识,以发展基于工商管理核心学术集群的商业思维。这些知识应该帮助参与者迈出他们职业生涯的第一步,并提高他们在竞争激烈的就业市场中的就业潜力,作为研发团队的领导者,创业公司的企业家,在政府部门的领先专业职位,作为学术机构、教育系统等的主要研究人员。该项目将顶尖IDC教员的学术讲座与基于案例分析的经验学习相结合。

特别会议(对整个WIS社区开放)
讲故事:价值导向思维和沟通
Omri Avisaf先生

组织在招募新客户和留住老客户方面投入了大量资源。许多人强调产品的质量或有竞争力的价格,但在大多数情况下,真正能使你从竞争对手中脱颖而出的独特价值主要在于你能为客户提供的体验。当你真正“看到”客户,了解客户的真正需求,倾听客户的意见,定制解决方案,使之对客户最有价值时,体验就开始了。在“价值导向沟通”讲座中,我们将了解到,为了成为你所工作的组织的资产而不是负担,你必须明白“客户”是你的经理、员工或同事。

我们将学到什么?有效的工具,可以帮助你制定目标,同时把客户的需求放在中心,在没有权威的情况下激励他。


会话1
团队管理与激励
Yair Berson教授

现代的管理者面临着许多挑战,其中之一就是与他们一起工作的人一起取得成果。研讨会将集中讨论团队合作的好处,同时放大个人特征,如个性和动机、团队特征、形成和熟练程度,以及背景因素,如团队运作的组织文化。研讨会将包括体验式学习,让每个参与者了解他们在团队中的表现,每个参与者对其他团队成员的影响程度,以及团队工作对每个个人表现的额外贡献。除了练习之外,课程还将包括正面讲座,然后是基于团队研究内容领域的最新研究以及为什么个人特征与团队特征结合可以提高组织绩效的讨论。


会话2
说服的艺术和公开演讲

米歇尔斯坦博士

“怯场”是一种普遍现象,人们需要在任何类型的观众面前有效地传达信息。在生活的各个方面,我们都需要传递想法,但并不总是知道如何以系统的、实际的、情感的和创造性的方式来呈现它们。修辞学与说服艺术讲座旨在培养对每一个机会都能说“是”的演讲者


会议3
谈判思维

Ronen Hoffman博士,Hanan Rosen先生

“谈判思维”是指随着时间的推移,在不断变化的现实中,高效、复杂地进行复杂谈判过程的能力。这种思维提供了超越基本谈判能力的方法,并为业务经理提供了应对组织挑战的工具。会议的目的是让与会者了解谈判管理“工具箱”在各个方面的原则:为谈判者分析结构性情况提供的识别和诊断工具,进行谈判的系统心理,用于确定谈判过程及其战略基础的分析方法,以及包括说服技巧和应对谈判期间危机的实施工具。


会话4
财务思维
Dan Segal教授

本次会议将重点分析美国公司的两个事件:Groupon和DreamWorks;我们可以从中了解会计信息对投资决策和公司管理的重要性的事件。会计信息的重要性加上会计规则固有的灵活性,为作出受个人激励因素影响的会计决策提供了肥沃的土壤,例如工资和就业保障,或者换言之,盈余管理和财务报表。


特殊问答小组:从博士到高科技 - 与丹尼尔迪克夫斯基博士,Stratasys有限公司


会议5
系统创新管理
Jacob Goldenberg教授

创造力通常被认为是“盒子外”的东西,不是系统性的,它需要一种火花(有时是天才的火花),属于少数优秀的人。事实上没有盒子。只有限制和挑战,创造力在他们创造的框架内,而不是在框架外。创造力可以像任何其他概念或管理技能一样得到提高,更重要的是,最新的方法采用系统的方法来识别难以捉摸或隐藏的想法的火花。该方法将创新过程定义为有意识地激活有组织的分析工具;它能够产生新的和成功的想法,而不需要巧合或突然的火花,而是作为一个有组织的思维过程的结果,操作定义的思维工具和广泛的应用范围。

课程讲师


Omri Avisaf先生是沟通技巧专家瓦约玛。Omri是“我是怎么做的”项目的运营副总裁,该项目是一个互联网咨询平台,旨在帮助演讲者尽快、舒适地提高演讲技巧。Omri拥有IDC Herzilya的法律和政府学士学位,是以色列律师协会的成员。在军队服役期间,他曾在一个特别情报团担任指挥官。在加入公司之前,他在Gornitzky&Partners律师事务所的诉讼部实习了一年。

Yair Berson教授是巴尔兰大学心理科和纽约大学斯特恩商学院的访问研究教授是一名副教授。Berson的研究教授有助于展示领导者的特征,特别是个人价值观和有远见的领导的影响,以多种组织现象,包括组织学习,变革和财务表现。最近,他研究了生理和神经系统同步在理解领导人对追随者的影响的作用。除了他的学术作品外,Berson博士还通过了英特尔和联合国,欧洲和以色列的大型日本半导体等组织进行了领导研讨会。他在纽约,凯洛格,耶鲁和特拉维夫大学教授MBA和执行方案。

米歇尔斯坦博士是“初学者”计划的负责人,在IDC的阿德尔顿学校的企业家精神的小轨道。她曾在哥伦比亚大学互动电视博士学位,自2008年以来,IDC Herzliya的数字媒体的兼职教授。Gali的研究兴趣包括数字转型对媒体行业和消费者行为的影响。Gali是尼尔森创新的咨询委员会成员,是尼尔森的早期投资臂。

Ronen Hoffman博士拥有博士学位。在国际关系中。他在Herzliya跨学科中心讲授政府、外交和战略。霍夫曼博士是第19届议会的成员,在国防和外交委员会任职,并担任外交和公共外交小组委员会主席。他是冲突管理和解决、政治心理学和政治谈判领域的专家。霍夫曼博士曾担任国防部长的高级顾问、以色列与叙利亚和平谈判代表团秘书,也是赫尔兹利亚跨学科中心国际反恐政策研究所的联合创始人。

哈南罗森自2002年以来一直是Gevim的团队成员。他在培训组织管理者和官员、谈判、冲突管理和调解、合作、创造性思维等领域拥有丰富的经验。作为一名专业演员,Hanan在Gevim的努力领域促成了多方参与的活动。

Dan Segal教授拥有博士学位。在纽约大学会计。在加入HelZiLi跨学科中心之前,他是多伦多大学的教授。他的主要研究兴趣包括会计信息对经济决策和盈余管理的影响。西格尔教授在主要的会计和金融期刊上发表了研究论文。他教授会计课程和MBA课程,讲授财务会计、财务报表分析和估值。

Jacob Goldenberg教授是跨学科中心Herzliya的Alison商务学院营销教授,以及哥伦比亚商学院的访问教授。他是创造力,新产品开发,创新的扩散,市场动态和社会网络的复杂性的专家。Goldenberg教授发表于领先的国际期刊,他是剑桥大学出版的两本书的作者。在纽约时报,华尔街日报,波士顿全球,经济学家和有线中,他的科学工作已被覆盖。

Daniel Dikovsky博士是Stratasys Ltd.的材料科学家和研发经理,Stratasys Ltd.是一家3D打印设备和材料制造商,用于直接从数字数据创建物理对象。Stratasys的以色列分公司(前身为Objet有限公司)利用喷墨技术打印三维聚合物物体。丹尼尔的研究集中在多材料三维打印技术,使数字材料的产生。这些材料是由多个材料成分同时沉积到印刷托盘上而产生的。丹尼尔拥有博士学位。以色列理工学院生物医学工程学位,理学硕士。以色列耶路撒冷希伯来大学应用化学专业学位。

迪米特里斯N。2018年Chorafas系列讲座B

.科学家的纳米士

פתוח קריירה בעולם עסקי למדענים

התכניתתייחודית纳米usiness.אינהנהרישיתוףתוףפעולהמדרשתשתיינברגמכוןליצמןוהכשרת מנהלים ולימודי חוץ במרכז הבינתחומי הרצליה. התכנית היא חלק מתכנית ״פיתוח קריירה״שמארשתהיינברגמניתלתלמידיה。ייעודהעודהשליתתמידידידימחקר במדע הבסיסי למונחים ומושגים מהעולם העסקי, במטרה להקנות להם ידע וכלים לפיתוחחשיבה עסקית על בסיס אשכולות ליבה ממנהל עסקים. ידע זה יסייע למשתתפים בתכנית בצעדיהםהראשוניתהבריירייריירייריירייירירייייריייריייריירייירההבא,ואףיורהביאלאלההעסקהשלהםבשוקרותי,כראשיצוותימורהית,כיזמיתםרותות,בתפקינימפתחיתמקצועייםםמורדיתמליים,כראשיקבוצותמומחקרבאקדמית,במורכתהינוךנוךהתכניתמשלבתלמיתדהמיתתבהובלתמיטבמרציהמינתחומינתחומי,מי,מיתליתהיתמומשבוססתיתוחמאריבוחןבוחןרגולכלים שונים.

בריך.

נושא

מרצה

07 בנובמבר 2018

ניהולהולוהנעת.

ד״ר יעל אלרז שפירה

28בנובמור2018年

ניהוליזמות.

ד״ר גלי עינב

19בדצמבר2018

ניהולהולרויקטים.

ד״ר אמיר גוטמן

09בינואר20019

חשיבתמשאומתן.

ד“רונןהופמן,חנןרוזן

30בינואר2019.

מתליתןהמהמודכספיים

פרורדןדן.

20בפברור2019.

ניהול חדשנות שיטתית

פרופסוריעקבגולדנברג

הרומההרס.:באמצעות מערכת הקורסים של מדרשת פיינברג

מועד אחרון להרשמה:ניתןתןירשםשםשםעדעד-21באוקטובר2018

שכר לימוד:מאמשתתפיםםרסייגבו300ש"ח - דמיהשתתפותהשתתפותמיתבעלותבעלותרס。הסכוםהנ"ליית(בנינימהמה)משמילמישתשלחשתשלחיווהודעתקבלהקבלהססוהואוהואלאבטלאתהשתתפותורססשבועיתחיתח。

שפתההוראה:שפתשפתראהאהרהאהיתהיתברית

מקוםרס.:אולםהרצאותCבמדרשפיינברג

ימים ושעות:בימי רביעי בין השעות 16:15-20:00

תעודת השתתפות:למניתםתוענקמשטעםמרכזכזינתחומינתחוינתחומיבהרצליתארתתתהשתתפותםרס

מפגש 1
מיומנויותניהול:הנעתעובדיםלביצועיםמצוינים

מנהליםהיתהמודיצביצביצביצביתרויתרויתרויםםהגעהלתוצאותלתוצאותמצעותלמתהיחדחדעםיםםימםםהםים。בעידןשבומורתהית,המשימותמורכבותכבותולוחותמניתמשרים,יתיורהאמניתברמיניתהיתהיתברכיליםםיהםהםהםמתיתהיתהיןןים。במפגשנחתויןןאתמניתהמניעיעםיםםםהעבודהנעמיקאתהלמיתדהרגלגלמיומיתמליותותמתמלמתמלמשיקורתת,שבחמניתליהולהוליבישלישלישלישלישיביבותבותישיבותבות。המליתכלולרוצאהית(30%)מחקיוניםםמשריתהייםםייכיכםםהתוכןהתוכן员工订婚ולמיתדהית(70%)אשימניתהית。

מפגש 2
ניהוליזמות.

רעיונותיזמייםמצויניםישכמעטלכלאחד,השאלהאיךלוקחיםאותםקדימהלשלבהבא吗?מטרתהסדנאהיאלתתכליםפרקטייםלחשיבהאסטרטגיתופיתוחמודליםעסקייםלמיזמיםחדשים。מבנההסדנאמורכבמהיכרותותרגולבטכניקותה意念,עבודהבקבוצותשתולידרעיונותחדשיםאותםהמשתתפיםיצטרכולמקדולנסחבאמצעותמודלהקאנבסוזאתיחדעםטכניקותאימותשילמדובמסגרתהתהליך。שימושבמתודולוגיית精益启动ומודלהקאנבסכיווןשהםכליצמיחהעסקיחשובלכליזם。

מפגש 3
ניהולהולרויקטים.

מנהלים בכירים מופתעים בד"כ מכמות הפרויקטים הנמצאים תחת פיקוחם הישיר או העקיף. חלקם של הפרויקטים נמצא באור הזרקורים, אחרים מתנהלים בכוח האנרציה רחוקים מבקרה ופיקוח ולעיתים קרובות קיימת חפיפה פוטנציאלית או פערי כיסוי המחייבים פיקוח ותאום על. צבר הפרויקטים עשוי להגיע לסכומים והקפי כוח אדם גדולים מאוד . מטרת ההרצאה להעביר תובנות וכלים כיצד לכוון, לתאם, לפקח ולשלב את פעילות הפרויקטים שבתחום אחריותו הבלעדית או החלקית, במינון הנכון תחת אילוצי העדיפויות והזמן המוגבלים העומדים לרשותו. ההרצאה תכלול את מחזור חיי הפרויקט והשלבים החשובים לניהול על ממוקד. יושם דגש על הזיהוי הראשוני, הבחינה לפני היישום ,ושלב ההערכה והפקת הלקחים. ההרצאה תשובץ במגוון דוגמאות מתחקירי פרויקטים ציבוריים ועסקיים בארץ ובעולם הממחישים את התובנות.

מפגש 4
חשיבתמשאומתן.

“חשיבתמשאומתן” הינההיכולתלנהלתהליךמשאומתןמורכבביעילותובתחכום,לאורךזמןובמציאותמשתנהוהיאמעניקהכליםמעברליכולותבסיסיותשלניהולמשאומתןונותנתמענהלאתגרהמערכתיבפניוניצבמנהלאומנהלתבמגזרהעסקי。מטרתהמפגשלחשוףבפניהמשתתפיםאתעקרונות “ארגזהכלים” שלניהולתהליכימו"מבמתאריםהשונים:כליזיהויואבחוןהמסייעיםלמנהלהמו"מלאבחןאתהסיטואציההמבנית,הפסיכולוגיההמערכתיתבהמתנהלמו"מ,כליניתוחבאמצעותםנבנההמו"מוהאסטרטגיותהעומדותבבסיסו,וכלימהמליתמליתמהמשריתהמהמהמהמו

מפגש 5
מתאיתןהמהמדו"חותחותחותיים

目前,在各方面的调查结果大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致在1503年内,ן各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各各לחברות。חשיבות המידע החשבונאי יחד עם הגמישות המובנת בכללי החשבונאות יוצרים כר פורה לקבלת החלטות חשבונאיות המושפעות מתמריצים אישיים כגון שכר ובטחון תעסוקתי או במילים אחרות ניהול רווחים והדו"חות הכספיים.

מפגש 6
ניהול חדשנות שיטתית

נהוגלראותאתהיצירתיותכמהלך”מחוץלריבוע”,חסרשיטתיות,מצריךהברקהלפעמיםגאוניתוכנחלתאנשיםיחידיסגולה。במציאותאיןריבועים。כלמהשישהואאילוציםובעיות,ולאמתושלדברהיצירתיותנמצאתדווקאבתוךהמסגרתשהםיוצריםולאמחוצהלה。יצירתיותניתןלשפרכמוכלמיומנותמחשבתיתאוניהולית,ובניגודלמקובללחשו,בהגישותהעדכניותעוסקותבגישהשיטתיתדווקאכדילאתראתהנצנוץשלאותורעיוןחמקמקאונסתר。השיטהמגדירהאתהתהליךהיצירתיכהפעלהמודעתשלכליםאנליטייםסדורים;היאמאפשרתאתהפקתםשלרעיונותחדשיםומצליחיםללאצורךבמקריותאובהברקות——פתע,אלאכפועליוצאשלתהליךחשיבתיסדור,המפעילכליחשיבהמוגדרים,ומגווןיישומיורחב。

מרצי התכנית

ד"ר יעל אלרז שפירא,בוגרתמהאיכולוגיכולוגהרגוניתהיביסהיתהייתהייתהיתמליתמלילים,בעיקהיתמניתהיתהישלייתהישישילילילישישילילישישישילילישילילששונותמרצהמןןהחוץיתת-MBAוה - embaוהתכניתלינלאומיתimbaבאוניברסיתברהית,ובתכניתהמהמערכותבריתMHAבאוניבטתטתיבטתתליב。

ד“רונןהופמן,ד"ר ליחסים בינלאומיים. מרצה לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה במרכז
הבינתחומי הרצליה, מנהל כנס הרצליה ה- 17 . ד"ר הופמן כיהן כחבר כנסת בכנסת ה- 19 , שירת כחבר בוועדת החוץ והביטחון וכיהן כיו"ר וועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה; מומחה לניהול ויישוב סכסוכים, לפסיכולוגיה פוליטית ולמשא ומתן מדיני לשעבר יועץ מדיני לשר-הביטחון, מזכיר צוות שיחות השלום עם סוריה ומייסד שותף של המכון הבינלאומי למדיניות נגד טרור במרכז הבינתחומי הרצליה.

חנן רוזןאיש צוות בגבים משנת 2002 . מנחה מוביל ומנוסה ביותר במגוון הכשרות למנהלים ובעלי תפקידים בארגונים, בתחומי המשא ומתן, ניהול קונפליקטים וגישור, שיתופי פעולה, חשיבה יצירתית ועוד. בהיותו שחקן מקצועי מנחה חנן פעילויות רבות משתתפים בתחומי העשייה של גבים.

תמירברמה,עוסקמעלבראיזמה,הקמתתרותותרטאפ,פטנטים,פיתוחתוחי,מארהיתוח。תמירמכהןכסמנכ"לפיתוחעסקיודירקטורמערכותמידעבחברתיישום,חברתמסחורהידעשלהאוניברסיטההעברית。דירקטורבחברתITTN,חברתהגגשלכלחברותהמסחורבישראלומכהןכדירקטורבמספרחברות。בשניםהאחרונותנותןתמירהדרכותברחביהעולםבנושאיםהקשוריםלחדשנותושיווקבאמצעותרשתותחברתיות。תמירברורהרהמדעיהחמלייםםיבביולוגיולוגיולוגיתמליתתעםמחותמנמדעמחשבמחשבמחשבמחשבמחשבמתמהאונרסיתברית。

פרופ' דן סגל,בעלתואר博士;כיהן כפרופסור באוניברסיטת טורונטו טרם הצטרפותו למרכז הבינתחומי הרצליה. תחומי המחקר כוללים את ההשפעות הכלכליות של המידע החשבונאי וניהול רווחים. פרסם מאמרים בירחונים המובילים בתחום החשבונאות והמימון. 根据1514年的调查结果,目前的大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致工商管理硕士。

פרופ' יעקב גולדנברג,פרופסורלשיווקבביה"סלמנע"סבמרכזהבינתחומי,ופרופסוראורחבביה"סלמנהלעסקיםבקולומביה。מומחהליצירתיות,פיתוחמוצריםחדשים,הפצתחידושים,מורכבותבדינמיקותשוקוהשפעותשלרשתותחברתיות。עבודותיוהמדעיותפורסמובכתביעתמוביליםבעולםוהואמחברםשלשניספריםבהוצאתבהוצאתיימהרידג'。עבודותיוורוויתונית:纽约时报,华尔街日报,有线,经济学家,波士顿全球ועוד。

Nanobusiness科学家

由Dimitris N. Chorafas Foundation赞助

独特的“nanbusiness”系列讲座是由魏茨曼科学研究所范伯格研究生院和IDC Herzliya的高管教育和继续研究合作举办的。本系列讲座是范伯格研究生院为学生提供的职业发展项目的一部分。其目标是让科学研究专业的学生接触商业世界的基本概念,并为他们提供必要的知识,以发展基于工商管理核心学术集群的商业思维。这些知识应该帮助参与者迈出他们职业生涯的第一步,并提高他们在竞争激烈的就业市场中的就业潜力,作为研发团队的领导者,创业公司的企业家,在政府部门的领先专业职位,作为学术机构、教育系统等的主要研究人员。该项目将顶尖IDC教员的学术讲座与基于案例分析的经验学习相结合。

会话1
管理技能:激励员工实现卓越绩效

现代的管理者面临着许多挑战,其中之一就是与他们一起工作的人一起取得成果。在目标雄心勃勃、任务复杂、时间表充满挑战的时候,成功地在员工需求和组织需求之间取得平衡的管理者具有优势。在这节课中,我们将试图了解在工作场所激励员工的因素,并将重点放在管理行为上,在管理行为中,我们可以最大限度地提高员工对组织任务的承诺。我们将练习给予建设性的批评、授权表扬和有效管理团队会议的技巧。课程将包括讲座(30%)和讨论,其中我们将使用来自“员工敬业度”领域的最新研究,以及体验式学习(70%),其中包括练习和模拟。

会话2
项目管理

业务了解与基本会计知识相结合使得可以以相对高速的速度达到洞察力。分析财务报表的能力是了解决策的财务影响的重要业务工具,可以阐明未来的机会和可能性。预算是竞争性商业环境中的一个基本工具,能够智能计划和预测每个单位的业务未来将确保实际和存在的优势。该核心学术集群旨在向参与者介绍一下规划和概述业务和工作计划的关键概念和实用工具 - 在智能制作的业务预测和反映过去的利润和损失陈述之间存在差异。作为学习的一部分,参与者将练习允许高管在迅速和不确定的环境中成功跟踪和管理预算的工具和工作方法。

会议3
创业管理

许多人有优秀的创业思想;问题是我们如何将这些想法提升到下一个层次?研讨会的目标是为战略思考和开发新企业的商业模式提供实用工具。研讨会的结构包括:介绍和实践使用构思技术,小组工作,将产生新的想法,参与者将必须尖锐和制定使用画布模型,同时使用认证技术,将在这个过程中传授。精益创业方法和Canvas模型是每个企业家重要的业务增长工具。

会话4
谈判思维

“谈判思维”是指随着时间的推移,在不断变化的现实中,高效、复杂地进行复杂谈判过程的能力。这种思维提供了超越基本谈判能力的方法,并为业务经理提供了应对组织挑战的工具。会议的目的是让与会者了解谈判管理“工具箱”在各个方面的原则:为谈判者分析结构性情况提供的识别和诊断工具,进行谈判的系统心理,用于确定谈判过程及其战略基础的分析方法,以及包括说服技巧和应对谈判期间危机的实施工具。

会议5
我们可以从财务报表中学到什么

本次会议将重点分析美国公司的两个事件:Groupon和DreamWorks;我们可以从中了解会计信息对投资决策和公司管理的重要性的事件。会计信息的重要性加上会计规则固有的灵活性,为作出受个人激励因素影响的会计决策提供了肥沃的土壤,例如工资和就业保障,或者换言之,盈余管理和财务报表。

会话6
系统创新管理

创造力通常被认为是“盒子外”的东西,不是系统性的,它需要一种火花(有时是天才的火花),属于少数优秀的人。事实上没有盒子。只有限制和挑战,创造力在他们创造的框架内,而不是在框架外。创造力可以像任何其他概念或管理技能一样得到提高,更重要的是,最新的方法采用系统的方法来识别难以捉摸或隐藏的想法的火花。该方法将创新过程定义为有意识地激活有组织的分析工具;它能够产生新的和成功的想法,而不需要巧合或突然的火花,而是作为一个有组织的思维过程的结果,操作定义的思维工具和广泛的应用范围。

课程讲师


Yael Elraz Shapira博士是Bar-Ilan大学的心理学系毕业。她在本地和全球性组织的组织咨询的丰富经验,特别是在执行开发和执行教练的领域。她是MBA,EMBA和IMBA计划中的讲师。在她开发和教授的课程中:管理,组织行为,工作和领导力的主导。

加利博士是“初学者”计划的负责人,在IDC的阿德尔顿学校的企业家精神的小轨道。她曾在哥伦比亚大学互动电视博士学位,自2008年以来,IDC Herzliya的数字媒体的兼职教授。Gali的研究兴趣包括数字转型对媒体行业和消费者行为的影响。Gali是尼尔森创新的咨询委员会成员,是尼尔森的早期投资臂。

Ronen Hoffman博士抱着博士学位。在国际关系中。他对跨学科中心赫兹利亚的政府,外交和战略讲座。
霍夫曼博士是第19届议会的成员,在国防和外交委员会任职,并担任外交和公共外交小组委员会主席。他是冲突管理和解决、政治心理学和政治谈判领域的专家。霍夫曼博士曾担任国防部长的高级顾问、以色列与叙利亚和平谈判代表团秘书,也是赫尔兹利亚跨学科中心国际反恐政策研究所的联合创始人。

哈南罗森自2002年以来一直是Gevim的团队成员。他在培训组织管理者和官员、谈判、冲突管理和调解、合作、创造性思维等领域拥有丰富的经验。作为一名专业演员,Hanan在Gevim的努力领域促成了多方参与的活动。

Dan Segal教授拥有博士学位。在纽约大学会计。在加入HelZiLi跨学科中心之前,他是多伦多大学的教授。他的主要研究兴趣包括会计信息对经济决策和盈余管理的影响。西格尔教授在主要的会计和金融期刊上发表了研究论文。他教授会计课程和MBA课程,讲授财务会计、财务报表分析和估值。

Jacob Goldenberg教授是跨学科中心Herzliya的Alison商务学院营销教授,以及哥伦比亚商学院的访问教授。他是创造力,新产品开发,创新的扩散,市场动态和社会网络的复杂性的专家。Goldenberg教授发表于领先的国际期刊,他是剑桥大学出版的两本书的作者。在纽约时报,华尔街日报,波士顿全球,经济学家和有线中,他的科学工作已被覆盖。

迪米特里斯N。2017年Chorafas系列讲座B

הרומההרס.:באמצעות מערכת הקורסים של מדרשת פיינברג

מועד אחרון להרשמה:ניתןתןירשםשםשםעדעד-21באוגוסט2017

שכר לימוד:מאמשתתפיםםרסייגבו300ש"ח - דמיהשתתפותהשתתפותמיתבעלותבעלותרס。הסכוםהנ"ליית(בנינימהמה)משמילמישתשלחשתשלחיווהודעתקבלהקבלהססוהואוהואלאבטלאתהשתתפותורססשבועיתחיתח。

שפתההוראה:שפתשפתראהאהרהאהיתהיתברית

מקוםרס.:אולםהרצאותCבמדרשפיינברג

ימים ושעות:בימירביעיביןןן16:30-20:00

תעודת השתתפות:למשתתפים תוענק תעודה מטעם המרכז הבינתחומי בהרצליה המאשרת את השתתפותם בקורס


אשכול ליבה 1 - חשיבה אסטרטגית ניהולית

חשיבה אסטרטגית היא כלי עסקי חשוב במעלה לכל מנהל בכל דרגה ובכל תחום, בחינת ההתפתחויות וההישגים של הארגון בפרספקטיבה אסטרטגית תעצים את יכולת הקריאה האסטרטגית והבנה העסקית הארגונית של המנהל. באשכול ליבה זה יוצגו עקרונות החשיבה האסטרטגית למשתתפי התכנית, הרפרטואר הבסיסי של אסטרטגיות עסקיות ודגמי-האב של כלים אסטרטגיים. האשכול יקנה למשתתפים ידע, שפה ותובנות אשר יאפשר תרגום של אותם עקרונות להבנה עסקית.

אשכול ליבה 2 - חשיבה עסקית פיננסית

הבנה עסקית בשילוב עם ידע חשבונאי בסיסי מאפשרים להגיע לתובנות במהירות גבוהה יחסית. יכולת ניתוח דו"חות פיננסים מהווה כלי עסקי חשוב להבנת ההשלכות הפיננסיות של קבלת החלטות, השלכות אשר יכולות לשפוך אור על ההזדמנויות ואפשרויות הטמונות בעתיד. התקציב העסקי הינו כלי חיוני בסביבה עסקית תחרותית, יכולתה של כל יחידה לתכנן ולחזות בצורה מושכלת את העתיד העסקי יבטיח לה יתרון קיומי מעשי. באשכול ליבה הזה יוענקו למשתתפים מושגים מרכזיים וכלים מעשיים לבנייה ותכנון של תכניות עבודה - הצגת השוני בין חיזוי עסקי מושכל לבין דו"ח רווח והפסד המשקף את העבר. יתורגלו כלים ושיטות עבודה אשר יאפשרו למנהל לעקוב ולנהל בהצלחה תקציב בסביבה משתנה וחסרת וודאות.

אשכולליבה3 -אתגור מודלים חשיבתיים

הגישות העדכניות לחדשנות בארגונים, אינן משאירות את החדשנות לקומץ קטן של אנשים במחלקת הפיתוח או השיווק, אלא עוסקות בפיתוח חשיבה חדשנית ושבירת פרדיגמות כאורח חיים בכל תחומי העשייה הארגונים. באשכול ליבה זה יכירו המשתתפים גישות חדשניות לחשיבה חדשנית שיטתית אשר יקנו כלים שונים למשתתפים.

מרצי התכנית

פרופ'רוישחר,דיקןקןרהאיתהרבריסוןסוןמנהלליםםמומרכזמיהרצליתבעלדוקטורטטמאוניורסיתטתתליב。לאחרפוסטפוסטרוביורסיתטתיורורוברףברורהאיה"ȱסמנהלליםםשליברסיטת耶鲁。בעברשימששראשהמהאיווקווקבפקולטהיהולהוליברסיטתטתת"א。בשניםםרוונותימששגםרורברחליה"ססמנהלנהליםליברסיתDuke。

פרופ' ורדה ליברמן,בעלתדוקטורטטמתמניתמניורסיטתטתתליב。עומדתבראשאשאשהתחוםשלשלפוטהחלטותהחלטותהחלטותראשאשיחיתהימודימודימודימלמטיקה-איסטיקהמרכזכזינתחומי。במניתהיתמשתמשתליםםיםםתתתרחתחתיברסיטתטתרדפרופ”ליברמןהיאמומחיתבתחוםשלשיפוטוקבלתהחלטות,בוהיאחוקרתומפרסמתבשיתוףעםטוביהמומחיםבתחום,ביניהם,פרופסורעמוסטברסקיז"ל(שותפולמחקרשלדניאלכהנמן),איתואףכתבהספרבנושאבשם: “חשיבהביקורתית”。

פרופ.'ניראון חשאי, פרופ' לאסטרטגיה במרכז הבינתחומי הרצליה. תחומי התמחותו העיקריים: אסטרטגיה עסקית, אסטרטגיה בינלאומית ויזמות. משמש כמרצה לאסטרטגיה במרכז הבינתחומי וכראש ההתמחות באסטרטגיה ויזמות בבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים.

פרופ' רונן הופמן,ד"ליםמיית(Kings College伦敦);מרצהמתמתיבממניתברטגיתארטגמיתרצליהה-17“רוועדתהמשנהלמדיניותחוץוהסברה;מומחהלניהולויישובסכסוכים,לפסיכולוגיהפוליטיתולמשאומתןמדיני;לשעבריועץמדינילשר-הביטחון,מזכירצוותשיחותהשלוםעםסוריהומייסדמשותףשלהמכוןהבינלאומילמדיניותנגדטרורבמרכזהבינתחומיהרצליה。

פרופ”דןסגל,בעלבעלר.phמאוניברסיתnyu;איהןהןרורהיברסיתטתרונטוונטורםםרפותומומרכזמיהרצליתתחומילמורהיםםםההשפעותההשפעותיותותשלמיתדעיוניהולרווחים。פרסםמאמריםםירחוניתאירחוניםםהםהחשבונאותמוןתחומיבראההיםםחשבונאותיננסית,וניתוחתוחדוחותייםםרכותכותי,בתוכניתתהחשבונאותיתת-mba。

פרופ”יעקבגולדנברג,פרופ”לשיווקבביה"סלמנע"סבמרכזהבינתחומי,ופרופסוראורחבביה"סלמנהלעסקיםבקולומביה。מומחהליצירתיות,פיתוחמוצרםחדשים,הפצתחידושים,מורכבותבדינמיקותשוקוהשפעותשלרשתותחברתיות。עבודותיוהמדעיותפורסמובכתביעתמוביליםבעולםוהואמחברםשלשניבריתהביימהרידג'。עבודותיוורוויתונית:纽约时报,华尔街日报,有线,经济学家,波士顿全球ועוד。

科学家的业务工具箱

由Dimitris N. Chorafas基金会赞助

独特的“科学家商业工具箱”系列讲座是魏茨曼科学研究所范伯格研究生院与IDC Herzliya高管教育和继续研究所的合作。本系列讲座是范伯格研究生院为学生提供的职业发展计划的一部分。我们的目标是让科学研究生了解商业世界的基本概念,为学员提供必要的知识和技能,使他们能够在工商管理核心学术集群的基础上发展商务思维,帮助学员迈出职业生涯的第一步,并在竞争激烈的就业市场中提高就业潜力,作为研发团队的领导者、初创公司的企业家、政府部门的专业领导职位、学术机构的首席研究员,在教育系统等方面,该项目结合了IDC顶尖教员的学术讲座、基于案例分析的体验式学习以及以色列主要高管的客座讲座。

核心集群1:战略思维

战略思维是任何级别和任何领域的高管的重要业务工具。从战略角度来看,该组织的发展和成就将提升高管战略分析能力及其组织理解。该核心学术集群旨在向参与者介绍战略思维的原则,业务战略的基本曲目和战略工具模式,并为参与者提供知识,语言和见解,使他们能够将这些原则转化为商业理解。

核心集群2:金融业务思维

业务了解与基本会计知识相结合使得可以以相对高速的速度达到洞察力。分析财务报表的能力是了解决策的财务影响的重要业务工具,可以阐明未来的机会和可能性。预算是竞争性商业环境中的一个基本工具,能够智能计划和预测每个单位的业务未来将确保实际和存在的优势。该核心学术集群旨在向参与者介绍一下规划和概述业务和工作计划的关键概念和实用工具 - 在智能制作的业务预测和反映过去的利润和损失陈述之间存在差异。作为学习的一部分,参与者将练习允许高管在迅速和不确定的环境中成功跟踪和管理预算的工具和工作方法。

核心集群3:挑战心态

组织创新的最新方法并不是把创新留给市场营销或研发部门的少数人,而是把重点放在培养创新思维和范式上,在组织活动的各个方面转变为一种生活方式。这一核心学术集群旨在向参与者介绍创新的系统思维,为他们未来提供各种工具。

计划能力

罗恩Shachar教授,前院长的奥里森商学院,在特拉维夫大学拥有博士学位。在哈佛大学发布后期后,他加入了耶鲁管理学院。1997年,他回到了以色列,直到最近他是特拉维夫大学的营销区的负责人(他还赢得了最好的教授奖)。自2006年以来,他也是杜克大学的访问教授。他的工作已在各个领域的领先期刊上发表(营销,经济和政治学),其中一些人受到了受欢迎的新闻媒体(例如华尔街日报和福克斯新闻)的关注。Shachar教授是两个领先的期刊和其他主要期刊的副期刊的助理编辑。

Varda Laberman教授是IDC的创始人之一,并担任阿里森商学院的副院长。她是判决和决策区域和IDC数学和统计研究的主任。Laberman教授曾担任希伯来大学高级研究所和斯坦福大学的一名助理研究员,在那里她继续作为每年夏天作为访问研究员。她的研究兴趣涉及概率主义判断和决策,她们与已故的Amos Tversky共同撰写了批判性思考。作为决策专家。

Niron Washai教授是纽约大学的访问副教授。Niron目前的国际业务管理和经济学研究中心。他的工作研究了跨国公司理论,“出生的全球”公司的国际化,国际化的关系,产品多样化和坚定的绩效,技术创新和国际化,知识转移成本,研发国际化和小型高科技公司的增长模式。Niron的研究论文已在最高战略管理,国际商业和创新期刊上发表,包括:战略管理期刊。中国国际商业研究,管理与研究政策杂志。他还共同编辑了两本书。

Jacob Goldenberg教授是哥伦比亚商学院的客座教授。他的研究重点是创造力,新产品开发,创新的扩散,市场动态的复杂性和社会网络效应。Goldenberg教授曾在《Journal of Marketing》、《Journal of Marketing Research》、《Management Science》、《Marketing Science》、《Nature Physics》和《Science》等知名期刊发表论文。他是剑桥大学出版社的两本书的作者。

Dan Segal博士在包括多伦多大学的北美大学(包括多伦多大学),在包括多伦多大学,他曾担任助理教授则教授管理会计和核算。Segal博士在领先的会计期刊上发表了研究论文。他的主要研究兴趣包括盈利管理,估值和会计信息对经济决定的影响。

Ronen Hoffman博士抱着博士学位。在伦敦国王学院的战争研究中。他的专业知识是在政治心理学领域,重点关注解决冲突和政治谈判领域的心理和文化障碍。霍夫曼作为伊特扎克·拉宾末末担任的私人助理,在此期间,他协调以色列代表团与叙利亚的和平谈判。霍夫曼博士曾担任国防部长的高级顾问以及卫生部长顾问,重点是国际经济合作。霍夫曼博士是赫兹利亚跨学科中心政府学院的讲师,是国际反恐怖主义政策研究所的联合创始人。

Alex Coman博士以色列理工学院信息技术项目的负责人,是以色列理工学院的创始团队成员,也是以色列理工学院计算机科学系的第一任主任。科曼博士发表了大量学术论文,主持了国际会议的学术小组,并在美国、荷兰和米兰的博科尼大学任教。ARENA模型和众多战略技术管理工具的创造者。科曼博士受斯普林格委托写了一本关于技术战略管理的书。科曼博士是电视节目中高科技问题的专家,如《经济之夜》(Layla Calcaly)、《伦敦与基尔申鲍姆》(London and Kirshenbaum)、《第十频道中央新闻版》(Channel 10's central news edition)等