התאמות למשרתים בחובה ובקבע

מבוא
ההתאמות שלהלן נועדו לאזן עבור המשרתים בצה״ל בין מחויבותם לשירות הצבאי לבין הנדרש מהם כדי לקחת חלק פעיל במחקר מדעי פורץ דרך, תוך שמירה על מסגת זמנים ריאלית להשלמת המחקר והדרישות לתואר.

קהלהיעד
חיילים, נגדים או קצינים בשירות חובה או קבע בצה״ל, שהם בוגרי תואר ראשון מצטיינים (בפיסיקה, כימיה, מדעי החיים, מתמטיקה, מדעי המחשב ומקצועות הנדסה מתאימים), והתקבלו ללימודים לאחת מתכניות הלימודים לתואר שני שמציעה מדרשת פיינברג.

מטרתהתכנית
לאפשראתסיוםהלימודיםבהצלחהובזמןסביר,עלאףהקושישלתלמידיםבשירותסדירלהגיעולשהותבמכוןויצמןלפרקיזמןארוכים。התכניתמקנהלכלהתלמידיםבמסלולליוויוהכרהרשמיים,כוללהתייעצותובמקרההצורךהתאמותאישיותבמתווה(ראולהלן)。

הקדשתזמןשוטפת
יכולתריאליתמוכחת(מסמךמהצבא)ומחויבותאישיתלהקדישזמןשווהערךלפחותלחצייוםבשבועבתצורהנוחהומתואמתלתלמידולמנחה。כמןכן,תלמידבמסלולזהמצופהלהקדישזמןנוסףללימודים。למשלבערבים,בעתחופשותרגילותובכלהזדמנותנוספתבהיוכללקדםאתמחקרו。

חופשת לימודים מהצבא
התלמיד נדרש לנצל כל חופשת לימודים מיוחדת שיאשר לו הצבא לטובת קידום לימודיו ומחקרו.

התאמתמסגרתהזמןלהשלמתהתואר
עדחמששניםממועדתחילתהלימודיםועדמועדאישורהתואריע“המועצההמדעיתשלמכוןויצמןלמדע。

התאמתמועדהגשתמועמדות
הליכי הגשת המועמדות והקבלה זהים לאלה של מועמדים לתואר שני (למעט העובדה שמועמדות למסלול זה ניתן להגיש במהלך כל השנה).

התאמתמועדתחילתהלימודים
מועד תחילת הלימודים הינו גמיש. רשמית, זה היום בו מחליט המועמד בתאום עם מדרשת פיינברג להפוך לתלמיד מן המניין.

התאמת מתווה לימודים אישי
ועדת ההוראה תקבע לכל תלמיד מתווה לימודים אישי ומחייב, על בסיס תכנית הלימודים אליה התלמיד התקבל (כולל נ״ז, קורסים, הדרכות ודרישות אחרות). המתווה האישי יפורט בנספח שיצורף למכתב הקבלה ללימודים.

הערהחשובה
目前,在各方面的估计估计估计的大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致(审计师)。מדרשת פיינברג מאפשרת לכל המעוניינים להירשם כשומעים חופשיים, ללמוד, ולהבחן בקורסים השונים, ללא עלות וללא מבחני קבלה. נקודות הזכות שייצברו במעמד "שומע חופשי" יילקחו בחשבון כחלק מהדרישות לתואר - אם וכאשר יעבור/תעבור החייל/חיילת למעמד של תלמיד/ה מן המניין. לכן ניתן, ולעיתים מומלץ, לקחת מספר קורסים כשומעים חופשיים ובשלב מאוחר יותר להגיש מועמדות לתכנית.

לאחר השחרור
ככלשתלמידבתכניתמשתחררמהשירותהצבאיומבקשלהפוךלהיותתלמידבמסלולהקדשתזמןמלא,הדבראפשריתוךתיאוםמלאעםועדתההוראה——הןבאשרלקביעתמסגרתהזמןלהשלמתהדרישותהאקדמיות,ולתאוםמשךהזמןלתשלוםהמלגה。

מתווהלימודיםודרישותהאקדמיות

קורסים
עלהתלמידלהשליםאתכלנקודותהזכותהנדרשותלתוארשניבתחוםהלימודיםהרלבנטיבתוךשבעהסמסטריםממועדתחילתלימודיו。בכללזהאתכלקורסיהחובה,הסמינריםוהמעבדותגםאםהםאינםמקניםנקודותזכות。ועדתההוראהשומרתלעצמהאתהזכותלהחליטשעלהתלמידלקחתקורסיםמסוימים,כחלקממכסתנקודותהזכותהנדרשתאובנוסףלה。עלהתלמידבמסלולזהלהשליםדרישותאלה

הדרכות
חובה על התלמיד להשתתף, מיד עם תחילת לימודיו, בסדנאות והרצאות הדרכה בנושאים הבאים: הדרכת בטיחות | הדרכה בנושא אתיקה במחקר מדעי | הדרכה במניעת הטרדה מינית

רוטציותבמדעיהחייםוהכימיה
עלכלתלמידבמסלולזהלהשליםלפחותשתירוטציות,בנותשלושהחודשיםכלאחת,בקבוצותמחקרבפקולטותלמדעיהחייםתוךתיאוםעםועדתההוראה。אםהנוכחותהיתהבלתימספקת,או,אםלדעתראשהקבוצהישלהאריךאתהרוטציה,תוגשבקשתהארכהבהתאםע״יראשהקבוצהלוועדתההוראה。

מציאת קבוצת מחקר

לוח זמנים
לאחר השלמת הרוטציות על התלמיד למצוא ראש קבוצת מחקר שיהיה מוכן להנחות אותו במהלך המחקר וכתיבת התזה. אין מניעה שהתלמיד יגיע להבנות והסכמה עם ראש קבוצת מחקר עוד טרם הושלמו הרוטציות.

קבוצתמחקרקולטת
כלקבוצתמחקרבמכוןויצמןלמדעאשרמוכנהלקלוטתלמידלתוארשניהמעונייןלעסוקבמחקרתיאורטיאוחישובי。

מניין התלמידים
תלמיד במסלול זה לא ייכלל במניין התלמידים לתואר שני בקבוצה אליה הוא משתייך.

מגבלה
בקבוצת מחקר לא יהיה באותה עת יותר מתלמיד אחד במסלול זה.

הגשתהצעתמחקר
עלהתלמידלהגישהצעתמחקרבהתאםללוחהזמניםהאישישנקבעלו。

הגשת תזה והגנה עליה
עלהתלמידלהגישתזהבהתאםלמתווההלימודיםשנקבעלו(בכלמקרהלאיאוחרמארבעשניםותשעהחודשיםממועדתחילתהלימודים)。במקרהשלשחרורמהשירותהצבאי——ועדתההוראהתעדכןאתמועדההגשהבהתאם。עלהתלמידלהגןעלהתזהבתוךשלושהחודשיםמיוםהגשתה。

מלגתקיום

זכאות
תלמידבמסלולזהלאזכאילקבלמלגתקיוםבמהלךלימודיו,למעטאםאישרלוהצבאחופשתלימודיםמוגדרת(חל”ת),אואםשיחרראותוהצבאמשירותסדיראוקבע。

מגבלות זמן
משך התשלום הכולל במהלך חמש השנים לא יחרוג מ-24 חודשים. כמו כן, לא יותר תשלום מלגה אם חלפו חמש שנים ממועד תחילת לימודיו של התלמיד.

גובה המלגה
המלגה תהיה שוות ערך למלגת תלמיד לתואר שני במדרשת פיינברג.

תמיכה כספית מיוחדת

תלמידבמסלולזהיהיהזכאילתמיכהכספיתצנועהבכפוףלתנאיםהבאיםבמצטבר:

מעמד במדרשת פיינברג
תלמידמןהמנייןלתוארשניבמסלולזהבלבד。

גורםמממן
לשם מימוש הזכאות, על התלמיד למצוא ראש קבוצת מחקר שיהיה מוכן לממן את התמיכה המיוחדת הנ״ל. לחילופין, גם פקולטה או מחלקה מדעית רשאיות לממן זאת.

פעילות שוטפת
תלמיד המקבל את התמיכה המיוחדת במסגרת מסלול זה, חייב לפחות שני קורסים במהלך השנה האקדמית. זאת כדי להוכיח זיקה ישירה ללימודים ומעורבות בהם.

תקופת התמיכה
משךהזמןהמרבילקבלתהתמיכההמיוחדתבמסלולזההואארבעשנים。

איסור כפילות
התמיכה הכספית המיוחדת לא תינתן במקביל לקבלת מלגת קיום.

גובההתמיכה
גובההתמיכההכספיתהמיוחדתעד6000ש״חבשנה(שווהערךל-500ש״חבחודש)בהתאםלמתווהשלהלן:

זיכוי
300年עדש״חבחודשבמסגרת״אוכליםהולכים״באמצעותכרטיסהתלמיד。

תשלוםחד——פעמי
עד 2,400 ש״ח עבור הוצאות שונות (נסיעות וכד׳) לשנה - החל ממועד השיוך לקבוצת מחקר. המחלקה המדעית או ראש הקבוצה יהיו אלה שיחליטו האם להעניק את התשלום בתחילת, באמצע או בסוף השנה האקדמית.

נסיעותלחו״לבתפקיד

לתלמיד במסלול זה תותר נסיעה לחו"ל בכפוף לתנאים הבאים במצטבר:

מסגרת הזמן
הנסיעה תתקיים רק במהלך חמש שנות הלימודים.

זיקהלצבא
הנסיעהתתקייםרקבעתחופשתלימודיםמאושרתומוגדרת(חל”ת)מהצבא,אובתקופהבההתלמידמשליםאתלימודיוומחקרולאחרששוחררמשירותצבאי。

טופסנסיעות
חובה למלא טופס נסיעות ולקבל את אישור הגורמים המוסמכים.

גורםמממן
הנסיעהתמומןע“所有人”יראשקבוצתהמחקר。

 • 生命科学

  达莉亚·格林伯格
  给达莉亚·格林伯格发邮件
  电话:+ 972-8-934-3843
 • 化学

  米甲泡桐树
  给米哈尔·基里发邮件
  电话:+972-8-934-3839
 • 物理

  米甲泡桐树
  给米哈尔·基里发邮件
  电话:+972-8-934-3839
 • 数学与计算机科学

  Adi仑
  寄邮件给阿迪希姆龙
  电话:+ 972-8-934-4553