תכנית רוטשילד-ויצמן

תכנית רוטשילד-ויצמן לתואר שני ללא תזה בהוראת המדעים היא תכנית אקדמית המוצעת על ידי מדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע. התכנית החלה כיוזמה משותפת של מכון ויצמן למדע ושל קרן קיסריה והיא מנוהלת על ידי מדרשת פיינברג של מכון ויצמן למדע. מטרת התכנית לתרום לקידום הוראת המדעים והמתמטיקה במערכת החינוך על ידי טיפוח המצוינות בקרב מורים למדעים ומתמטיקה ופיתוח מנהיגות מקצועית.

התכנית מיועדת למורים מצטיינים למדעים ולמתמטיקהבחטיבההעליונהובחטיבתהבינייםשהנםבעליתואר ראשון ומעלה,באחדמתחומיהדעתהבאים:ביולוגיה,כימיה,מתמטיקה,פיזיקה。

לפרטיתלים.

גב׳עדישימרון,רכזתהתכניתבמדרשתפיינברג
טלפון: 08-934-4553
阿迪。shimron@weizmann.ac.il

אודותהתכנית

מהות
איתמניתברהיהראתמנית(MSC)ללאתזהבמארשתשתיינברג,במכוןמןלמןמןמןמדע

מתכונת
התכניתאורכתשנתיים(ארבעהסמסטרים)והלימודיםמתקיימיםבקמפוסמכוןויצמןלמדעיוםאחדבשבוע(יוםשלישי)。בנוסף,התכניתכוללתמרכיבשלקורסיםמתוקשבים,ומשימותלמידהעצמית。לכן,מומלץלהפחיתבהיקףהמשרה。

תכנים והוראה
התכניתכוללתכוללתרוחבהמדעמידעמשי,משי,משי,משי,משי,משיתהיות,איכרותהי-אמניתהמומחקמןמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמלמתיתמליתמתיםמדעיםמליתמתיתמליתמתיתמתיוזמותיםמותייחודיחודיוזית。ברסיתהיתבמיתברךךית,ובהתחשבובהתחשברכיתהייחודייתםמשריתםמשריתברובהקורסיםההוראהמתבצעתעלידימדעניםבכיריםממכוןויצמןלמדע。

מחויבות אישית

עלהתלמיניתבמסלולזהלגלותמחויבותבותישיתמלאהלאהיתתמרכיביההמן:

> להגיע למכון ויצמן יום בשבוע במשך כל חודשי השנה.

> לפנות זמן לקורסים מתוקשבים וללמידה עצמית

> להיות נוכחים בכל ההרצאות - למעט בקרות מקרי כוח עליון.

>להשתתףבאופןמלאופעילבקורסים

> להשלים את כל מטלות הקורסים באופן סדיר ובמועדם

>להשליםבהצלחהאתכלהקורסים。

> לשתף פעולה עם חברי הצוות בהכנת פרויקט הגמר ולשאת בנטל עבודה שווה.


מלגות ופטור משכר לימוד
המבריתהיתתימליכוכולעבודראה,יתברמלמשכילמהמקביללילליתמלאימודימודיתהיתליתליםשנותים。

השתתפות בקורסים
ההשתתפות בקורסים אשר מוצעים במסגרת התוכנית מותרת לתלמידי שהתקבלו לתוכנית בלבד.

תנאי הסף להרשמה לתכנית

>从2009年开始,各方面的工作大致大致大致大致大致;从2009年开始,各方面的估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计估计מטיקה,פיסייהאוההנדסהה。在1489年的市场上,从从目前的角度来看,目前的大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致大致1493年。

> ניסיון של שנתיים לפחות בהוראה בחטיבה העליונה ו/או בחטיבת הביניים.

>上市המלצה。ראוברמפורטהימליהמלצהמתכונתםמתכונתםתכונתםבהליךךרומהמהמדות

>מאמדיםהיעברואשוןיורכוהיתהייתהייתהייתהייתמה/תתמת/תתחובהאואואואואומשייםישילמהמת/תתיששמת/תלהקדיששמתאיתהביימודים。בנוסף,המנהלחותםעלכךיןןיהליהליםמרכיבםםשלמידהעצעצעצרסיתמניתהמורהמשיתהיצמן

>ראיתוןיני - למועמדיתמתאימית。

> ממוצע הציונים בתואר הראשון מובא בחשבון בשקלול עם כל שאר הנתונים.


הגשתמועמדות.
אתהמועמדותישלהגישבאתרמדרשתפיינברגשלמכוןויצמןלמדע。ראולהלןפרטיםהנוגעיםלהליךהגשתהמועמדות。מספרהמקומותבתכניתמוגבל(לפיכךרצוילהגישאתהמועמדותמוקדםככלהניתן)。

המשךלימודיםלקראתתוארשלישי
התוכניתאינהמקנהלבוגריהאפשרותלהגישמועמדותללימודיתוארשלישיבמדרשתפיינברג。בוגריהתוכניתהמבקשיםלהמשיךללימודיםלקראתתוארשלישיבמדרשתפיינברגחייביםתחילהלהגישמועמדותולהתקבלללימודיתוארשניבמסלולמחקרי)עםתזה(במדרשה。השלמתלימודיםאלהבהצלחהאינהמשמשתערובהלקבלהללימודיתוארשלישי

הליךהרשמהוהגשתהמועמדות

לוחזמניםלהגשתמועמדות

הגשתמועמדותמתאיתרוטשית-איצמהבריתתה-31במארס.. מומלץ להירשם מוקדם ככל האפשר כדי להגדיל את סיכויי הקבלה.

טופסרישוםמקוון

מועמדים לתוכנית רוטשילד-ויצמן בתחומי הלימוד השונים (פיסיקה, כימיה, מדעי החיים ומתמטיקה) נדרשים למלאטופסרישוםמקוון

דמי רישום

מדרשתפיינברגאינהגובהדמירישוםוהגשתמועמדות。

מעקב מקוון אחר הליך הגשת המועמדות והמיון

לאחר הגשת המועמדות באמצעות טופס הרישום המקוון נשלחת למועמדים הודעת דואר אלקטרוני ובה שם משתמש וסיסמה בעזרתם הם יכוליםלעקוב在线אחר הליך המועמדות והמיון.

המסמכיםליששרףהמהמיניתבריתשוםמקוון

>קורותותיים+תמונתברטהיתאמנמאליתתיונהונהשלמודראשון。

חשובמאוד.:בקורותהחייםנאלפרטאתההשתלמויותבהןהשתתפתבשניםהאחרונות。

>גיניתאיוניתליים

>אישורעלתוארראשון

>צילוםלוםתעודת

מכתבי ההמלצה

הנרשמיםלתוארשנינדרשיםלהעבירלמדרשהלפחותשנימכתביהמלצה。במהלךהרישוםהמקווןתידרשולצייןאתפרטיהממליצים。הממליציםיכוליםלהיות:רכזמקצוע,מנהלבי”ס,מנחיםבעבר,מורהעמית,מרציםשהנחובתעודתהוראהבאוניברסיטהוכד׳。לפחותאחדמןהממליציםחייבלהכירמקרובאתתפקודהמועמד/תכמורה(מנהלביה״ס,ראששכבה,יועץפדגוגי)。ממליץנוסףיכוללהיותגורםאקדמיאשרלימדאתהמועמד/תבמהלךהתוארהראשון。

במכתבמלצהמלצהמלץייתאיבטיבטליםםיםםרויםםיכרותותעםמד:

> הסבר ההיכרות של הממליץ עם המועמד
>הבנהוהעמקהבתחוםהדעת
> קשר עם התלמידים
>דרכיבראה.
>קידוםליתאמנמדים
> יצירתיות בהוראה
>בריתבריצות.
>תפקידיםבביתהספר
>תרומהלעמיתיםושיתוףפעולה

שימו לב
את מכתב ההמלצה יעלה למערכת המדרשההמלמובאמצעות קישור שיישלח אליכם למייל עם שליחת טופס הרישום המקוון. לאחר קבלת הקישור לממליצים, יהיה עליכם לשלוח את הקישור הרלוונטי לכל ממליץ במייל ולבקש ממנו למלא ולשלוח את ההמלצה שלו לפני תום מועד הרישום לתכנית.

עלהמדמדיםםםמצעותמצעותההמצעותרהגעתהגעתסטטוסרישוםשוםוהגעתמכתבמכתבמכתבמכתב


טופס התחייבות חתום ע״י מנהל/ת בית הספר

בתום סבב הראיונות, מועמדים שעברו את הראיון בהצלחה (ולראשי התכנית תהיה כוונה להמליץ בפני דיקן המדרשה על קבלתם), יתבקשו להגיש אישור חתום ע״י מנהל/ת ביה״סעל הטופס הזה.בבואהעתיהיהעלמועמדיםאלהלהורידאתהטופסהנ״לולהעביראותומלאוחתוםלמדרשתפיינברג。חובהלהדגישכימועמדיםשיקבלופניהלהמצאתהטופסהנ״ללאיוכלולראותבהאישורקבלהלתכנית——אלארקשלבמתקדםבהליךהמיון。

חובותאקדמיים

חובתהשלמתהקורסים.

כלהקורסיתליתתהםהםרסיחובהלפיכך,תנאיסףלקבלתלקבלתרהואהואמתתכלרסיתליתתימודיםם(בציוןון55ומעלה)。

חובת השתתפות בקורסים

חובתהשתתפותבכלהשיעוריםוההרצאות(למעטבמקריכוחעליון)。

איעוריביתתרגילים

חובהלהגישאתכלשיעוריהביתוהתרגיליםכנדרשובמועדם。

עבודותמסכמותמותמבחנים.

חובה להשתתף בבחינות ולהגיש את עבודות מסכמות כנדרש ובמועדן.

נקודות זכות לתלמידים שתחילת לימודיהם בשנה״ל תשע״ט ואילך

 • בכלתחומיהדעת:44נקודותזכות。

קורסיחובהבהוראתהמדעים(4-6נקודותזכות)

 • (2נ"ז)קוגניציה,הוראהולמידה
 • (2נ"ז)שיטותטותרכהכהמניתהשלישגיתלמידים
 • (2 נ"ז) היסטוריה ופילוסופיה של המדע (מלבד מתמטיקה
 • (0 נ״ז) סדנה לכתיבה מדעית
 • (2נ"ז)סביבותלמידה/שילובטכנולוגיותבהוראה(עד וכולל מחזור תשע״ח

קורסי חובה בהוראת המדעים – לפי תחום הדעת

פיסיקה (12 נ״ז)

 • (2נ"ז)פרויתגמרבראתליסית
 • (5 נ"ז) מבוא וסוגיות נבחרות בהוראת הפיסיקה 1
 • (5 נ"ז) מבוא וסוגיות נבחרות בהוראת הפיסיקה 2

כימיה(10נ"ז)

 • (2 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת הכימיה
 • (2נ"ז)מבואבואראתאתימיה
 • (2נ"ז)הוראהלמנינות
 • (2 נ"ז) דרכים להוראת הכימיה
 • (2נ"ז)הוראהבדרךהחקר

ביולוגיה(14נ״ז)

 • (2 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת הביולוגיה
 • (2נ"ז)מבואראתאתיולוגיה
 • (2נ“ז”)פרקטיקותהוראה
 • (2נ"ז)שיטותמור
 • (2נ"ז)בריינותמנית
 • (2 נ"ז) מועדון קריאת מאמרים בהוראת המדעים
 • (2 נ״ז) מנגנונים ביולוגיים

מתמטיקה(18נ״ז)

 • (2 נ"ז) פרויקט גמר בהוראת המתמטיקה
 • (2 נ"ז) מבוא לחינוך מתמטי
 • (2נ”ז)אנליזהממחקרעלתפיסותשלתלמידיםלתכניתלימודיםבתיכון
 • (2 נ"ז) מתמטיקה לכל
 • (2נ"ז)מחקרבהוראתגאומטריה
 • (2 נ"ז) מחקר בהוראת אלגברה
 • (2נ“ז”)סמינרשנהא׳
 • (2נ“ז”)סמינרשנהב׳
 • (2נ"ז)היבריתהילוסופיההשלמטמטמטמטמטיקה

קורסיחובהחובהבתחום

פיסיקה(26נ"ז)

 • (4 נ"ז) מכניקה קוונטית
 • (4נ"ז)מניתליסטית
 • (2נ"ז)גרעיןוחלקיקים
 • (3 נ"ז) מתמטיקה לפיסיקאים
 • (4נ”ז)אלקטרומגנטיות
 • (2 נ"ז) פיסיקה של המצב המוצק / אסטרופיסיקה
 • (4נ"ז)מכניקהקלסית
 • (3נ"ז)אופטיקה
 • (0נ"ז)התנסותבמעבדה(במהלךהלךיץ - חובה):לתלמידישנהא׳

כימיה (28 נ״ז)

 • (4נ"ז)חומצותגרעין
 • (4נ"ז)חומריםלמורים
 • (4נ"ז)ספקטרוסקופיה
 • (4 נ"ז) חומר רך
 • (4נ”ז)חלבונים
 • (4 נ״ז) חומרים וננוטכנולוגיה
 • (4נ"ז)כימיתברופתית
 • (0נ"ז)התנסותבמעבדה(במהלךהלךיץ - חובה):לתלמידישנהא׳

ביולוגיה(24נ״ז)

 • (4נ"ז)ביואינפורמטיקה(שנתי)
 • (2 נ"ז) מדעי המוח
 • (2נ״ז)מיקרוביולוגיה
 • (2נ"ז)ביוכימיהההים
 • (2נ"ז)ביניתלית
 • (2נ"ז)ביניתמנית
 • (2נ"ז)ביניתלית
 • (2נ“ז”)גנטיקהשלהאדם
 • (4נ"ז)נושאיםנבחריםבביולוגיהמולקולארית
 • (1נ"ז)שיטותמעבדהעבדהיסיותליולוגיתהית
 • (1נ"ז)שיטותמומשיסיתאיולוגיתמשית

מתמטיקה(22נ״ז)

 • (4נ"ז)אנליזהמתמטית
 • (4נ”ז)אלגברה
 • (4 נ"ז) גיאומטריה
 • (3נ"ז)המתמטמטיקהקהשל
 • (3נ"ז)סטטיסטיתקהרות
 • (2נ"ז)פתרוןבעיותנבחרות
 • (2 נ"ז) נושאים במתמטיקה יישומית

אודותאודותרויתגמר.

כללי

מועדועדרוןוןוןלהגשהלהגשהלהגשה-31באוקטובבאוקטובשלהשנהיה。אופןומועדועדהצגתרויתקטישיתיית,עעירולית。הפרויקטיתירויתהיבוצעויוויוויוויוויוויוויוויווינותיסציםפלסגלמחלקהיםיםםאתאתאתים。כלסטודנטיגיששדו"חחעלעליקטקטמרלפיההנחיותהיותות,ובהתאמההיהפרויקט。

מטרותהפרויקט

 • לימודלעומקוהצגהשלנושאמצומצם(תיאורטיאומעבדתי,במדעאובהוראתמדעים)。
 • עיבודשלהנושאלהפעלהבשדההוראתהמדעים(בקרבמורים,סטודנטים,תלמידים,חוקרים),עיבודיכוללהיותמאמר,חומריםלתלמידים,השתלמותמוריםוכו”。
 • התנסותבהפעלהמצומצמתתריםם,בתוספתבתוספתיעודעודרכה。

מבנה הפרויקט

שער

עמוד השער יכיל את הפרטים הבאים: כותרת התכנית, שם העבודה יודפס באותיות בולטות ויופיע בשליש העליון של העמוד; באמצע העמוד יופיע שם הכותב, שם העבודה ושם המנחה. בשליש התחתון יופיע תאריך הגשת העבודה.

תוכןתוכןיינים

תוכןייניניתיתה​​מהמודרדדרורהתוכןתוכןייניניתיתכלולשמותותרקיםםרקיהמהמינמיניהם,ולידדכליצויתמורהמודשבוהואמנית。

רקעמדעי/סקירתספרות(3-4עמודים)

בפרקזהיששיגגאתירוברותותינושאנושאמחקר,הכוללתהכוללתייתהיבריתהמהמאמשריתםמיםםםבתחוםהרקעמדעימלהמעשהאתאתידעדעבנושאבנושארומובילללשאלותלשאלותייבדקובדקובעבודהייבדקובדקובעבודהית。הפנייתארותיתהינילייםוןשל/שמותמשפחהשלהמחבר/תאומהריםםהוצאתמה(למה,למשל,נירו,1998)。

שאלתהמחקר(2עמנית)

בפרק זה יש לנסח את מטרות העבודה (או את שאלות המחקר), וכן את ההשערות הנובעות מהספרות המדעית שנסקרו בפרק הקודם.

תיאור הפעילות

אוכלוסיית היעד: תיאור האוכלוסייה, איך נבחרה, מין, גיל, יישוב מגורים, השכלה וכד'. תיאור ההפעלה (אם יש): משך ההוראה של יחידת הלימוד, מספר המפגשים בהשתלמות מורים והתכנים. חומרי למידה, כלים: תיאור של חומרי למידה שפותחו ודרך בנייתם, שאלונים שבהם נעשה שימוש, מבחנים, תצפית בשיעור, ניסוי שפותח. את חומרי הלמידה והשאלונים יש להציג בנספח. כלי משוב והערכה: תיאור הכלים שבהם נעשה שימוש (הכלים עצמם יוצגו כנספחים).

ממצאים(עד5עמודים)

בפרקקישיששראתאתכלמנים。רויתברקקזהתצוגהראפיתתשלמניתהיםםלדעת,או/וגםוגםיכוםכוםשלמניתליםם耶和华לרשיםאוכלמממממממממממממממממממממממממשרת

דיוןומסקנות(3עמודים)

בפרק זה יש לחזור בקצרה על עיקרי הממצאים. בהמשך יש להציג המסקנות שהוסקו מהממצאים, כולל קישורן למחקרים קודמים שנסקרו ברקע המדעי של העבודה. במילים אחרות, יש "לסגור מעגל" על-ידי כך שמתייחסים שוב לרקע המדעי/הספרותי, שנסקר בפרק הראשון, ולציין כיצד ממצאי העבודה הנוכחית מתקשרים לממצאי מחקרים אחרים. חשוב לציין מה נלמד מההתנסות והאם כדאי לאור התוצאות להרחיב את הפעילות שנוסתה ובאילו כיוונים. יש להתייחס לרלוונטיות של הנושא ושל הממצאים להוראת המדעים. סיכום אישי (רפלקטיבי וביקורתי).

רשימתמקורות

רשימהזותכלולאתהמקורותשעליהםהסתמךבכלאחדמפרקיהעבודה(ישלהקפידעלאחידותועלדיוקבהצגתם)。

נספחים

חומילמידה/הוראהאה,שאלונים,וכלחומררוישלאשלאייךךלעבודהלעבודהמההרהיההלדעתעצ

FGS联系方式