מדרשתפיינברג,הזרועהאוניברסיטאיתשלמכוןויצמןלמדע,נוסדהבשנת1958。מכוןויצמןמוכרכמוסדלהשכלהגבוההע״יהמועצהלהשכלהגבוההבישראל。המועצההמדעיתשלהמכוןרשאיתלהעניקתאריםמתקדמיםבלבד(תוארשניותוארשלישי)בפיסיקה,כימיה,מדעיהחיים,מתמטיקהומדעיהמחשבוהוראתהמדעים。מדרשתפיינברגאחראיתגםעלהשתלמותבתר——דוקטורטבמכוןויצמןלמדע。המדרשהדוגלתבשוויוןמלאלתלמידיםומשתלמיםעםמוגבלויותכמפורטלהלן。

נגישותבמשכןללימודימוסמכיםע“所有人”שדודלופאטי

דרכיהגישהלתוךהבנייןבושוכניםמשרדימדרשתפיינברגמותאמותעלפיתקןנגישותמבנים。יששתיחניותנכיםממוללבנייןורמפהמהכבישלמדרכה。בכניסהלבנייןישנומעלוןלכיסאגלגליםוכןשירותיםנגישיםלגבריםונשים。בבנייןקיימיםפתרונותלהפרשיגובה,תאורהמתאימהוסימניםלהכוונהואזהרהברחביהבניין。

משרדיהמדרשה

המשרדיםואזורקבלתהקהלהינםנגישים。

כיתות

כיתותהלימודוחדריהסמינריםשבבנייןהותאמולאנשיםעםמוגבלויות。קיימתאליהםגישהנוחהוישבהםמקומותמסודריםלכיסאגלגלים。תלמידיםעםלקותשמיעהיכוליםלקבלמערכותהגברהולולאותשמע。

שטחיםפתוחים

בכניסהלבנייןישנהרחבתדקעםפינותוספסליישיבהודרכיגישהנגישים。