צוהרחבהלהעסקתאנשיםעםמוגבלותנובמבר2014

חובתהמעסיקעפ"יצוההרחבה:
  • העסקתאנשיםעםמוגבלותבשיעורשל3%מכללעובדיהמכוןביחסיעובדמעביד
  • מינויממונהעלהעסקתעובדיםעםמוגבלותבמכון——מונתהאוריתויטרברו——אשתחוםשרותיעבודהסוציאלית。
הגדרתאדםעםמוגבלות:
“אדםעםלקותפיסית,נפשיתאושכליתלרבותקוגניטיבית,קבועהאוזמנית,אשרבשלהמוגבלתפקודובאופןמהותיבתחוםאחדאויותרמתחומיהחייםהעיקריים”。
תפקידהממונהעלהעסקתעובדיםעםמוגבלות:
  • להובילאתתהליךקידוםהעסקתעובדיםעםמוגבלותבארגון
  • ללוותאתהארגוןביישוםהתהליך,בהטמעהובבקרה。
  • להיותהגורםהמומחהבארגוןבנושא
  • להכירכליםושירותיםבתחום
  • להוותכתובתלפניותבארגון
  • ללוותאתהגיוסבתהליךגיוסעובדיםעםמוגבלות
  • ללוותאתתהליךקליטתעובדיםעםמוגבלותבארגון