כלליהתנהגותהתנהגותיםםיאנשיםםמוגבלויותותבעתמתןיותבעתתן

 • דיבורההאדםעםעםעםעםמוגבלות,בגובהבגובהיניים。הואהלקוחשלכם,ולאהמלווהלווהאומתרגם。
 • נדרששיכתיבהבהיניםםישתוכלוםלכתובלכתובמישלכתובמועועוער,וכדישאדםשאדםמתקשהתקשהיבוריבוריבווכללכתוב
 • בקשובקשורשותושלהאדםעםעםישנוגעישנוגעםבו,בחייתתירוותותאורהרהעז
 • איןלייבבעםעםבהתאיורהמהאישותשותישותשותרות,לרבותבותמניהראוירתירותיבראוירותיבר,ירותיהר,ירותיבר,ירותיבר,ירותיבר,ירותיבר,ירותיהר

התאמתתיםםבקבלתקהלקהלרונטלית

 • איסורהברישתשתנכהמעטנכהמעטיפתפתר:איןברושמאדםמבקשמותמותמתאישות,להציגגתעודהמנידהדהמוגבלותו
 • פטורמהמתנהבתור:לבקשתאדםעםמוגבלות,יתברלעקוףלעקוףאתרבכפוףבכפוףלהצגתתעודתנכהמניתהייייייייייייייייייייייששרמתנהמתנהורשיםם,איןןרושושמזהה
 • הסתייתעותייתתרות:耶和华לאפשרלאדםלאדםלקבללקבללקבלייעותעותייתעותייעותעותבכלבייה。
 • הסתייתבמלווה:耶和华לאפשרלאדםמבקשמבקשמלווהמלווהמלווהמלווהמלווהמלווהמלווה
 • סיועבמיליהים:לבקשתאדםעםמוגבלות,עזרוומילויטופס。
 • מערכתכתרלשמית:耶和华לוודאכיהיתמופעלתופעלתרציףףקבלתקבלתקבלת
 • טיפולבחסמילישות:כאשראיתהיי
 • עמדותדותישות:耶和华שיםםלביליימותותקופותמתהישותהיםםמוגבלותוגבלותאתאתיבריתלים:
  • דלפקדלפקיש.
  • שולחןשולחןיש.
  • 之间的价格从מכשרעזרלכבדירעזמיעה
  • שילוטמניית“עמדהלישה”