מכוןיצמןרואהליבותרבהבהבהריהארינטרנטנטנטשלויםםמוגבלויות,במארההרהלכללגלושלגלושיתרהקלותלגלושיתרהבובנוחותמכון
ברילמכוןמו/אועודכנובהתאםבהתאםראותאותחוקיוןוןיותותעםמוגבלותעםמוגבלותוגבלותמוגבלותמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהמשנהיןרהמליתהיותותותותהנגשתיארנט W3C的Web内容可访问性指南2.0, רמה. AA。

קבצימסמכיתברילמה

אנומשתדליםשקבציוורד,PDF,פאור-פיינטואקסלהנמצאיםבאתריהמכוןיעמדובעקרונותהנגישותעלפיהכליםשניתניםלנובתוכנותהשונות,מזיניהתוכןבאתריהמכוןהוכשרולשמורעלעקרונותהנגישותבמסמכיםעלידישימושנכוןבכליהתוכנה,כגוןשימושבכותרות,רשימות,טבלאותועוד。
上市הה别בריתמקבציברדבריתהיתליךךמעלמועלורד
ברילינטרנטנטשלמכוןמומענורכיניהישות
בריתלישות.
 • הגדלההגדלהוהקטנהשלגודלגודלהגופןר
 • שינויניגודיתהים.
 • עצתוכןתוכןמונפש.
 • מארלדףלדףרתהישות
דילוגבריםםר.
 • דילוגלוגהמרכזישלשלר
 • אילוגבריתטראשי
 • דילוגלוגלשדהיפוש.
רוימתתנגישותשותיימותותרים
 • מצגתתמונות - עצירה,נגינהנהיווטווטיןמונות
 • ברייתהתמונות - איתהיתברית“הבא”,“הקודם”ו"סגורחלון“
 • קיברית - לחיצהצהמקש-标签מארתמארהיתהיבריתם,בנוסףישנהשנהרההישורהרנפתחנפתחבחלון
 • תוכנותתוכנותראה - שימושבחוקיariaבריתמסך
 • תימונות - שימושושיםםייםםמונות
 • התאמההלתוכנהראמסךnvda

מאליצמןןרשתותשתותרתית

למכוןויצמןקיימיםפרופיליםשוניםברשתותהחברתיות,בפייסבוק,בטיוטרולינקדין,פרופליםאלופעיליםומעודכניםבאופןקבוע,שאנוכותביםפוסטיםוהציוציםלרשתותהחברתיותאנושומריםעלעקרונותהנגישותעלפיהכליםשהרשתותהחברתיותמאפשרותלנו。
אנומניתליםםמדיותותכגוןכגוןמונותונותידאודאומקפידיםםעליאוריליאוריהמהאיותמתארטיהידאו。

מכוןיצמןןריבערוציהידאו

למכוןיצמןברוציוודאודאווווויצםיצםיצםציצםםמליםםעםיותותיםםמליותותמיעהעהיהשליטהטהכגוןיגוןגוןירההיטהטוןיגוןיגוןמניתהידמקלדתיםמקלדתראמסך。

פרטיקשר.

לכלמענהבנושאנגישותבאתריהאינטרנטוהתוכןהדיגיטליבמכון