קיימותותמשעמישמשלמהמשמיריהמיעהמת“לולאתלולאתראה”זמיניתהירומדותהשונותבעמכוןכוןבדלפקמותותיהאולמותיהקפה。
ברשימתמבניםםישיםיתאירווטוטעלימצאותצאותשמעמבנמבנמבנמבנמכון