הגדרההשליותותייה

חיההראולפהאולפהבאופןבאופןילבצעמשימותותראדםאדםעםעםעםעםעםעםכלבכלבכלביה。קיימיתמלהיהיותותרות:
 • כלבכלבירות.- כלבהמאומןייעעלאדםעםיעהעהיידותדותאויעהעהריאות。סוגיהמטלותשהכלביכולכוללבצעים:נשיאה,פתיחתחת,צלצולבפעמון,הפעלתהפעלתימלית,依据אדםבזמןןיכה,עזרההלאדםרהילתולתו
 • כלבכלבייה.- כלבהמאומןמהמהמהאייעליםהיבריתהאויקוירוייתהמשרית
 • כלבשמיעה.- כלבהמאמהבריעעיאדםאדםירששששמית,עלעלילית,למשל,ליקהקה。
 • כלבכלברעה.- כלבהמאומןייעעלאדםעםים,בהתאםבהתאםרכיו。הכלביתאמורהביוהמהלךהלך,אואויקקרה。קיימיתליםשלמדולחזותמראשאשיםהירהביהםמראש。
 • כלבכלברה.- כלבבתהליניהימהאיותלייתתייתתירות。כלבבמהלךברתותותובעלבעלבעלזהותייתתייתתייתתייתתייתתרות

הנחיותותיות.

 • עובד/מבקרזכאילהיכנסלמכוןולמתקניועםחייתשרות,למעטמעבדות,לחדרימכונותולאזוריםאחריםשיכוליםלהוותסיכוןלחייתהשירות。
 • איגילמת,רשאיםםהצגתהצגתתעודהתעודהאוימןהמנידדעלעלעליותותיה,חייתתירות。
 • איןןללטףאתאתכלבכלבהרשותשותיה。

בריותותבעליה.

 • כלבכלבייתביותמחוסןחוסןמורשהשהרששעליחוק
 • כלבכלבירהבייתליבמלווהעליניהיו
 • עלעליםלישארהרבתובתובתוכלבכלברות
 • כלבכלבירהאייתמרוסןוסןעםרצועהצועהבכל
 • כלבכלבירהבריתהיתמסוגלליבבפקודותפקודותיותותבכלבכל,ולהיותותיטהמלאהשלשליו
 • ככלככלר,עלכלבכלבירותותלאריעעמידיתבריתהיבתבתמידה