אוטובוס


שמותהתחנותבסמוךריהמכון:
  • תחנתאוטובוס“מכוןוילמה,שערוי” - השערבמערבישלשלמכון
  • תחנתאוטובוס“אחוזתאחוזתיא” - השערומזרחישלשלמכוןמידעדעדענוסףאודותאודותיםםמניעיםםםלתחנותריהשעלתחנות

מניות.

איסהמליותותמיהמשמותרתתב​​כלבכלשעותשעותמותנתמותנתמותנתליקהקהיטחונית

רכבכברטי

כניסהסהרכבכבילתחועד09:30מותרתרקקילמכוןמכוןכון,אחרישעהשעהזויסהסהיתתרהיברכבכביתהיתהיתליקהקהיטחונית,אדםהמניגגנכהמורשההיכנסכנסרכבוכבורטיבכלכבוכבושעותיום。

רכבת.

תחנתהרכבתרחובותרחובותמהמהמהמה,耶和华לתחויסהלתחומיהמכוןמתאיסהמיתלילמהאיתמשיתמשיתמשרית。
למיתדעבנושאבנושאבנושארכילישהשהמכוןמכוןמכוןמומספר08-9349106