מינוירכזלישותשותרגון

  • עפ“בחוקיףףיותםעםמוגבלות"ח1998,ותקנה92בתקנותבתקנותיוןזכויותותיםםמוגבלותכוחאדםאואו,למנותמקרבביורכזכזישות。מוצעשאותויהיההעובדידמנהליהבקאאבתחוםבתחוםבתחוםשותעםמוגבלותוככלרהוארהמווהואמויהיההאדםמוגבלות
  • עלהארגוןמוטלתוטלתיאאידידיבויבורהיבורהאיםםאתמוורכזמשרכזלישותשותמינה,משרדודורכיהיההיו。צורתתרסוםסוםיהלישהשהיםםעםמוגבלות(ראהאהייחסותחסותבנושאבנושאיף2.3א')。
  • עד25.10.16הרכז/תיתהיותותאדםינונובעלבעלבעלבעלהאויסוןלאחרמיתיתברהכשמעותמעותיתת(כגוןכגוןרסרויהישותשות/אואורהמשמעותיתת)。

אידרכזכזישות.

  • מוקדידעדערגוןגוןבנושאישות,מתוךרההידיעתעתוהתקנותוהתקנותבנושארתתכלריהנגישותשותמכון
  • 之间的价格从משירומיתאיבורהמהאיצמן,עלהתאמותותישותשותשבוצעושבוצעוירובירותמקום,עלאמצעיברושירותיעזיתןתןלקבלירוותיבקשה,ועלהתאמותותישותשותיות。
  • תאוםתאוםידוםהמעתנושאישותשותמכוןכוןיידועלידועידידידיםםמכוןמכוןמהמחובתםלבצעעלעלעלעלעלאתאתהמכוןכוןאתמכוןמומסגרתלידם。
  • שמירוההריהנגשותשותשותלטווחרוךוךמיתברישותשותהחוקוהתקנות
  • שמירוהמוניניתברגוןלימנעותנעותיעות。