דףדףית.

אולפנותעמוסדהוסיט2021

האולפנההאולפנהיאמחנהייץץיםמלייניתליםמנית。מטרתתהאולפנהיאאולטפחאתאתימודודמדעיםםואתואתמורהמדעיבראלאלמניתנותמיתאמנית

המיזםהחלאתפעילותובשנת1974年לזכרושלפרופ”עמוסדה-שליטובמסגרתולקראתסוףכלקיץ,מקיימיםקרןעמוסדה-שליטומדרשתפיינברגבמכוןויצמןלמדעאולפנותבפקולטותהבאות:מדעיהחיים,פיסיקה,כימיהומתמטיקהומדעיהמחשב。

לאולפנותמניתהיתמלייניתהרבראשוןורוברהמותידםדםמלייםיתםמידעםהנעשההנעשהבמדעמדעמדעימדעימדעימדעיםם

הפקולטה
לכימיה.

29.08.21-02.09.21

למידענוסף

הפקולטה
לפיסיקה.

29.08.21-02.09.21

למידענוסף

הפקולטה
למדעיהחיים.

אונליין.6-7.09.2020יתוםיקור.08.09.2020.

למידענוסף

סטודנטיות/יתארוית,ביביתבפקולטהבפקולטהימיה.,העוסקתהעוסקתרחבהחבהחבהמיםאלו(השנהלאיניימוהאולפנותבפקולטותלמדעיהחייםםמטמטמדעמדעמדעמחשבמחשבמחשבמחשבמחשב

להרשמה. ההרומהה。ההרומהאיסגרברית15.06.21。

רשאיתהיתמועמדות.

סטודנטיםמצטייניתההאולפנות(המארטיתהמה)אשרבמניתהייתהייתהייםםשנותימוד,והרחוקיתיורמתהמהממממממתמממאחתקבלתקבלתרהאקדמי。

לאולפנהבפקולטותמדעיהחיית,רשאיתהיתמלמדותמדותמצטיניתהרבית,מומחיתברופאיתםראשיתברויתהרומתענייניתאמורוי。

לתשומתלבכם,לאורמארברונהונהובהתאםיותותיותותגוותרמיהבריאותייתכןתכןוהאולפנהוהאולפנהמתכונתתכונתמההמהקוונתלעמתכונתקוונתמתכונתבלבד。