עוזר/תמחקר

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עוזר/תמחקר 30/08/2021
המחלקהלמדעיםביומולקולרים
מספרמשרה:
62326
תחוםמשרה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למחלקהלמדעיםביומולקולרייםדרוש/העוזר/תמחקרלסיועבמחקרהעוסקבקביעתמנגנוןהעיכובשלמולקולותשזוהוכמעכביהדבקהע״ינגיףהקורונה,הכולל,ביןהיתר:

  • ביוכימיהשלחלבונים
  • הפקהוניקוישלחלבונים
  • עבודהעםתרביותתאים
השכלהוכישוריםנדרשים:
  • תוארשלישיבמדעיהחיים(ביולוגיה,כימיהו/אותחוםרלוונטיאחר)——חובה
  • ניסיוןבעבודהעםחלבונים(ניקויואנליזהשליציבותוקישורביןחלבוןלסובסטרט)——חובה
  • ניסיוןעבודהבשיטותכגון:高效液相色谱法、热转移试验——יתרון
  • שליטהביישומי办公室
  • שליטהבשפותעבריתואנגלית,בכתבובע"פ