עובד/תכלל/יתבתחוםיבואוייצואבענףרכשחו”לבאגףהרכש(משרתסטודנט/ית)

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
עובד/תכלל/יתבתחוםיבואוייצואבענףרכשחו”לבאגףהרכש(משרתסטודנט/ית) 10/08/2021
ענףרכשחולוייצואבאגףהרכש
מספרמשרה:
62307
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

ענףרכשחו”לבאגףהרכשבמכוןויצמןמחפשעובד/תכלל/יתבתחוםיבואוייצואלמשרתסטודנט/ית。התפקידכוללסגירתמשלוחייבוא,טיפולבחשבוניותעמיל,ביטוחכלמשלוחיהיבוא,התנהלותמולמחלקותהכספיםבחברותהשילוחהשונות,התנהלותמולספקיםבחו”ללצורךהשלמתמסמכיםנדרשים,ביצועבקרהעלכלהחיוביםהנקלטיםלמשלוחועוד。

השכלהוכישוריםנדרשים:
  • יתרתלימודיםשלשנתייםלפחותבתחוםהרלוונטי
  • בעל/תיכולתשלסדרוארגון
  • בעל/תיכולתבינאישיתגבוהה
  • אנגליתברמהגבוהה