מנהל/תפרויקטים

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
מנהל/תפרויקטים 10/08/2021
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
מספרמשרה:
62302
תחוםמשרה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

אחריותעלניהולמספרפרויקטיםחדשיםבחקרהסרטןותחומיםנוספים,הכולל,ביןהיתר:

  • ריכוזכללשיתופיהפעולהותיאוםהמחקריםהקליניים
  • ניטורופיקוחcraעלהמחקריםהקליניים
  • עבודהבממשקיםרבים,אלמולקבוצותנבדקים,גורמיםרפואייםוספקיםחיצוניים

השכלהוכישוריםנדרשים:
  • ניסיוןבניהולפרויקטים-חובה
  • רקעוניסיוןבביוטק/פארמה/מדיקל-חובה
  • ניסיוןשלארבעשניםלפחותבתאוםמחקרקליני——יתרון
  • ניסיוןבפיקוחעלcraבבתיחוליםשונים-יתרון
  • ניסיוןבכתיבהוהגשהשלפרוטוקוליםלirb -יתרון
  • שליטהמלאהבשפותאנגליתועבריתבכתבובע"פ