תזונאי/ת.

חזרההלדףית.
שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף.
תזונאי/ת. 08/08/2021
המחלקהימונולוגיה
מארמשרה:
62300
תחוםמארה:
תפקידיתלים.
איאורהרה:

המחלקהחלקהימונולוגיתמלהי/תמשיקףקףשלשלימשרה
השתלבותבמארבנושאיחסיליחסיןמניתהיןןמיקרוביוטהוטהמאחסן
התפקידדכולליןליתר:

  • איווימשתתפימוימורהיתךי
  • ארהליאוםמאריתליניים
  • בריתםמתןעלשאלות
השכלההשכלהיבריתםרשית:
  • רומדעיהתזונה
  • רישיוןוןמשרדדריאות
  • נינית - חובה
  • אנגליתתרמהגבוהה
  • ניסיתוןיךיריתבמשקלמומשקליתרון
  • תעודתgcp-יתרון.
  • תעודתcra-רון.