ראשתחוםרכשמדעיבענףמקומי

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
ראשתחוםרכשמדעיבענףמקומי 04/08/2021
ענףרכשמקומיבאגףהרכש
מספרמשרה:
62295
תחוםמשרה:
לוגיסטיקה,רכשושילוח
תיאורהמשרה:

דרוש/הראשתחוםרכשמדעיבענףמקומילתפקידהכולל:אחריותלניהולהתחוםעליואמוןמקצהלקצהומתןמענהלצרכילקוחותהרכשתוךעמידהביעדיעלות,איכותולזו”。

 • מימושמדיניותהרכשותכניתהעבודההענפית,שותפותבגיבושתכניתעבודהבתחומו/ה。
 • ניתובהדרישותואיזוןעומסיםביןקטגוריותוקנייניםבתחומו/ה。
 • ניהולישירומקצועישלהקנייניםבתחום。
 • ניתוחושקלולהצעות。
 • ניהולו/אוהשתתפותמו”מבהזמנותרכשמורכבותובהיקףכספיגבוהמתוךהסתכלותעלותכוללת(TCO)
 • בקרהעלתהליךהוצאתהזמנותבתחום,לרבותטיפולבחריגיםומעקבאחרזמניאספקה
 • ניהולספקיםמהותיים,טיובמאגרהספקיםבתחומו/ה,וקיצורזמניאספקה。
 • ניתוחסיכוניםבתהליכיםוהתקשרויות。
 • בחינתושיפורתהליכיםמתוךמטרהלייצרשיפורמתמיד。
 • אחריותלפיתוחההוןהאנושיבתחוםבכפוףלמדיניותהנהלתהאגף。
 • פיתוחתודעתשירותבקרבהעובדיםבתחוםאלמוללקוחותושותפים。
 • הכנתדוחותניהולייםומקצועייםבהתאםלהנחיותראשהענף。
 • הקפדהעלניהולתהליכיהרכש。

השכלהוכישוריםנדרשים:

 • השכלהאקדמית——חובה(השכלהבתחומיכלכלה/תעשיהוניהול/ביולוגיה/כימיהיתרון)
 • /ובוגריתקורסיקניינותורכשבעל/ויתתעודותהסמכהיתרון。
 • ניסיוןשל3שניםלפחותבניהולקנייניםבתחומיםרכשאסטרטגי(מדעי/ביו——רפואי——יתרון)
 • ניסיוןברכשפרויקטאלי/שירותיםומחשוביתרון。
 • ניסיוןשל5שניםלפחותבתחומיהרכשהרלוונטייםבהיקפיםשלעשרותמיליוניש”חבשנה——חובה。
 • ניסיוןוהיכרותעםהסכמירכשמשפטייםחובה。
 • ניסיוןבניהולמו”ממורכבים,לרבותניתוחיםכלכלייםוקביעתיעדים
 • ניסיוןבכתיבתRFP,ניתוחושקלולהצעותמחירוגיבושדו”חותניהולייםהקשוריםבתהליכיהרכשהשונים。