מזכיר/האישיתבמחלקהלאימונולוגיה(החלפהלחל"ד)

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
מזכיר/האישיתבמחלקהלאימונולוגיה(החלפהלחל"ד) 28/07/2021
המחלקהלאימונולוגיה
מספרמשרה:
62289
תחוםמשרה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

המחלקהלאימונולוגיהבפקולטהלביולוגיהמחפשתמזכיר/האיש/יתלהחלפהלחופשתלידה(כ- 12חודשים)。

התפקידכולל:

 • ניהוליומניםותיאוםפגישותוישיבותרבותמשתתפים
 • מעקב,ניהול,תכנוןובקרהעלכללתקציביהקבוצה
 • סיועבהגשתבקשותלמענקימחקרוהכנתתקציבימחקרבהתאםלהנחיותהמממנים
 • סיועבהגשתדיווחיםמדעייםלקרנות
 • הנפקתהזמנותרכש
 • תמיכהאדמיניסטרטיביתומתןשרותלקבוצתהמחקר
 • טיפולבמצבתכ"אשלקבוצתהמחקר
 • עבודהמולממשקיםפניםוחוץארגונים
 • ארגוןותיאוםנסיעותלחו制作ל
 • סיועבארגוןכנסיםואירועירווחה

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • השכלהאקדמית-חובה(תוארשני-יתרון)
 • ניסיוןבניהוללשכהאובתפקידמזכירותיבכי,ריתרון
 • שליטהמלאהביישומי办公室ויכולתלמידהועבודהבסביבהממוחשבת
 • שליטהמלאהויכולתניסוחבכתבובע”פבעבריתובאנגליתברמתגבוהה
 • תודעתשירותותקשורתבינאישיתברמהגבוהה