ראשצוותמיזוגאויר

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
ראשצוותמיזוגאויר 27/06/2021
אגףבינויוהנדסה
מספרמשרה:
62261
תחוםמשרה:
ניהול
תיאורהמשרה:

תחוםמרכזיאנרגיהבאגףבינויוהנדסהבמכוןויצמןלמדעמחפשראשצוותמיזוגאוירלתפקידהכולל:אחריותעלתפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותמיזוגהאווירבמכון,הכוללת,ביןהיתר:

 • אחריותעלביצועאחזקתשבר,אחזקהמתוכננתלמערכותהמיזוג(כגון:צ”ילריםעיבויאוויר,צ”ילריםעיבוימים,מערכותאוורורומערכותנידוף)וביצועבדיקותתקינותיזומות
 • מתןמענהטכנילתקלותמיזוגומנדפים
 • ניהולצוותטכנאימיזוגאוויר
 • עבודהמולממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלהוכישוריםנדרשים:
 • טכנאימיזוגאווירבעלתעודתהסמכה-חובה
 • רישיוןחשמלאימוסמך——חובה(הנדסאימיזוגאוויראומהנדסעםניסיוןבמערכותמיזוגאווי,ריתרון)
 • ניסיוןשל5שניםלפחותבתפקידדומה-חובה
 • ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה
 • ניסיוןבתחזוקתמערכותאלקטרומכניות,כוללפיקודובקרה——חובה
 • יכולתניתוחתקלותמיזוגאווירוהכרותעםמגדליקירורמים——חובה
 • ניסיוןבעבודהמולספקיםוקבלניחוץ-חובה
 • שליטהביישומי办公室
 • ניסיוןבתפעולמרכזיאנרגיה/חדרימכונותראשיים——יתרון
 • הכרותעםחדריםנקיים/חדריחיות-יתרון
 • הכרותעםמערכת”תפניתERP”וניסיוןבניהולמלאיוחלקיחילוף——יתרון
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןשליטהבאנגליתטכנית