איש/תמערכותניהולזהויות(iam)

חזרהלדףהבית
שםהמשרה פתיחתמשרה פקולטה/אגף
איש/תמערכותניהולזהויות(iam) 30/05/2021
תחוםשרתיםבענףתשתיותמחשובבאגףטכנולוגיותמידע
מספרמשרה:
62232
תחוםמשרה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

פיתוח,הטמעהותחזוקהשלמערךניהולהזהויות

קביעתוהגדרת政策

בחינתמערכותותהליכיםחדשיםלהתממשקותלמערכתניהולזהויות

בנייתארכיטקטורתמערכתidm

הגדרהועבודהמולאינטגרצייתמערכותמאתגרותוייחודיותבטכנולוגיותמגוונות

השכלהוכישוריםנדרשים:

ניסיוןשל3שניםלפחות动手בפיתוחוהטמעהשלכליניהולזהויותכגוןNetIQ, Sailpoint, CA, OIM, Tivoli Aveksa——חובה

יכולתלעבודהבטכנולוגיהחדשהבתחוםה- iam -חובה

ניסיוןשל3שניםלפחותבפיתוחעםשירותיאינטרנטמבוססיJava、Python, PowerShell,春天,角,JSON,休息,SCIMו- SOAP -חובה

ניסיוןשל3שניםלפחותבאדמיניסטרציהשלLDAP目录,סכמה,שכפול,שיטותעבודהמומלצותוהיבטיםמרכזייםאחריםשלLDAP ((Active Directory, eDirectory Oracle身份-חובה

הבנהעמוקהבניהולזהויות,בקרתגישהמבוססתתפקידים(RBAC)והפרדתרשויות(SoD) -חובה

ניסיוןמוכחביישוםכלים,יכולותושיטותDevOps——חובה

שליטהבסביבתלינוקסוחלונותמעורבתעםניסיוןבתשתיות——חובה

בעל/תניסיוןעבודהעםבסיסינתוניםוכתיבתשאילתותSQLמורכבות(SQL Server, Oracle)——חובה

כתיבתסקריפטיםב电源外壳,Python, Bash——יתרוןמשמעותי

ניסיוןשל3שניםלפחותבכליPAMכגון——CyberArk BeyondTrustו- Centrifyיתרון