תוצאותתוצאותיפוש.(66תוצאות)

שםהמארה. פתיחתמורה. פקולטה/אגף
עובד/תמעבדה 29/10/2019 המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי לפרטים
מארמשרה:
61793
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדההכוללת:

 • קבלהורישוםשלדוגמאותהמתקבלותמצוותהסטודנטיםוהחוקריםבמכון。
 • איצועליזותליטיותותימיתותמיתליםםמנית。
 • הפעלתמערךציודאנליטימתקדם。
 • הכנתציודוהחומריםהנדרשיםלפעילויותהשונות。
 • בריותותהתחזוקההתחזוקהשלשליותליודודבמעבדהעבדהמיכהכהיבטיחותחותחותמעבדה
 • איהולליתמעבדה:הזמנתאמריםםרתמני。
 • מטלותנוספותבהתאםלהנחיותהממונים。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבכימיהעםניסיוןבמס——ספקטרומטריהאותוארשניבכימיה——חובה,תוארשלישיבכימיה——יתרון。
 • ידעוניסיוןבכימיהאורגנית。
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמכשיריHPLC -חובה。
 • יתדעיניתוןבעבודהמכשיריLC-MS - חובה。
 • הכרההידעדעדעבתוכנותהפעלהיבודבודיבודםיםmasslynx,masshunter,empower。
 • אוריינטציהטכניתטובה。
研究助理 27/04/2020 לפרטים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

我们正在寻找一个高度积极的研究助理,加入我们的ERC资助的研究,以研究再生期间血液和淋巴管的形成。

我们使用多种技术,如活成像、单细胞RNASeq、蛋白质组学等来发现控制器官再生的新基因。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

·分子生物学,遗传学或相关领域的博士学位

·分子生物学实验室工作的经验

·现有发育和/或干细胞生物学和光学显微镜的经验将是有利的。

寄给你的完整申请表karina.yaniv@weizmann.ac.il应该包括:一份有竞争力的简历,一份简短的动机陈述,以及两个推荐人的电子邮件和电话号码。

מהנדס/תאלקטרוניקה 04/06/2020 הפקולטהלמטמטמדעמדעמחשב לפרטים
מארמשרה:
61954
פקולטה/אגף:
הפקולטהלמטמטמדעמדעמחשב
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

מעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדרבמכוןויצמןלמדעמחפשתמהנדס/תאלקטרוניקהלתפקידהכולל:

 • הגדרתדרישותהמערכת”ליישוםמחקרי”שלמערכותהדגמהלהצגתההישגיםהמחקריים:חומרה,תוכנה
 • תכנון,פיתוחתוחיישוםשוםמערכותההדגמהבתחומיהדגימהההדגרטיסיםםבתחוםרת,רורומערכותרפואיותות:超声波
 • מתןתמיכהוסיועהנדסילסטודנטים
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו(מעבדותייצור,ספקיציוד射频,וכו,)מהנדס射频במעבדתSAMPLשלפרופ”יונינהאלדר

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • מהנדס/תחשמלליטהמניתמלינתנתהןבאנלוגבאנלוגוהןיגיג。
 • הבנהמעולהבתחוםבתחוםיבודבודאותותימההןמניתתריההיהיישומיידעמיישומי。
 • ניסיוןבתכנוןויישוםבתחוםהאלקטרוניקה射频ואנטנות——חובה(5שניםפלוסמהתעשייה)
 • יכולתתכנוןובנייתמעגליםאנלוגיםודיגיטליים。
 • יכולתתכנוןאנטנותבסיסית
 • שליטהבmatlabיתרון
 • שליטהב虚拟仪器
 • 耶和华בצוותשמניתלתוכנהמרורהראשוןאשוןבהנדסתמל - חובה
结构生物系的研究助理 04/06/2020 המחלקהלכימיהאורגנית לפרטים
מארמשרה:
61961
פקולטה/אגף:
המחלקהלכימיהאורגנית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

我们是一个跨学科的研究小组,在蛋白质结构,生物物理和细胞生物学的界面工作。
我们的目标是了解活细胞中蛋白质组装和蛋白质组组织的原理。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

 • 理想的候选人是一位科学家,具有开展跨学科的能力。
 • 具有以下至少三个领域的研究经历(博士、博士后):

生物化学
生物物理学
- 结构生物学
-分子生物学
计算生物学
系统生物学
合成生物学

 • 应聘者应该具备一种编程语言的知识。酵母,显微镜,或蛋白质科学的经验是肯定的好处。
 • 预计未来的研究助理将履行他/她自己的研究项目,同时提供管理实验室的帮助。
דרוש/המנהל/תמעבדתicpבמכוןויצמןלמדע 13/07/2020 המחלקהמדעמדעיכדורהאץץיהלכת לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעיכדורהאץץיהלכת
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • לשימהאימתאמתאיצמןןרושמת/תלמעבדתICP。
 • בקרובתוקםתוקם
 • התפקידכולל:
 • הפעלתמכשירהמולטיקולקטורוהמכשיריםהנוספיםבמעבדה
 • הדרכהוליווישלסטודנטיםוחוקריםלעבודהעלהמכשירים
 • פיקוחקוחעליכותכותיוקוקוק,תיקוןקוןתקלותיתוחתוחיטות。
 • לשאלותלשאלותרטיתליםםנאיצורברהיתעלירוyael.kiro@weizmann.ac.il
 • למעונייניםנאלשלוחמכתבהתעניינותוקורותחייםלyael.kiro@weizmann.ac.il
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארברטטרויהאיריוןוןוןמכשיריICP。
אנליסט/יתתיניורמטיקאי/ת 09/09/2020 לפרטים
מארמשרה:
62025
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

המחלקהלביולוגיהמולקולריתשלהתא,מחפשתאנליסט/יתביואינפורמטיקא/יתלתפקידהכולל:

 • ניתוחרצפיהדורהבא(上天)עבורמגווןיישומים,כגון,转录组、全外显子组测序。
 • התאמתכליאנליזה。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבביואינפורמטיק/בהיולוגיהחישובית/מדעיהמחשב/ביולוגיה——חובה
 • ניסיוןבניתוחנתוניNGS /מידעגנומי-חובה
 • ניסיוןבתכנותמדעיוכתיבתסקריפטיםבשפהאחתלפחותמביןהבאות:R, Perl, Python -חובה
 • איסיוןוןבעבודהיבתunix - חובה
 • ניסיוןבניתוחסטטיסטי-יתרון
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
מנהל/תרשתWindowsבתחוםשרתיםבאגףמערכותמידע 29/09/2020 תחוםשרתיםםבענףיותמיחשובחשובמערכותמית לפרטים
מארמשרה:
62023.
פקולטה/אגף:
תחוםשרתיםםבענףיותמיחשובחשובמערכותמית
תחוםמארה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:
 • ניהולהולכוללכוללשלשליבתמיקרוסופט
 • בריתליתתעלעליבתWindowsמרובתובתרתים
 • איהולהולותכנוןרויניתמארכביתהביתמוליתמארכות
 • טיפולבתקלותמורכבות
 • אחריותעלזמינותושיפורהמערכות
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ניסיוןבעבודהבארגוני企业,מעל1000משתמשים——חובה
 • תחזוקהתחזוקהותפעולשליבותמרובותובותרתית400 + - חובה
 • איסיוןוןשל
 • איהולליבותבותירטואליתמרובותובותרתיםֲ-VMware - חובה
 • ידעוניסיוןבמערכות超聚合
 • היכרותמיתמיקהקהמערכותכותהפעלהWindows 2012/2016/2019 - חובה
 • ידעמעמיקבמערכותבסביבותמיקרוסופטהבאות,Windows集群,Active Directory IIS, GPO / GPP -חובה
 • 耶和华דעיסיוןון,תחזוקהוהקמהההשליסיהיםMS-SQL - חובה
 • ידעוניסיוןבמערכות微软הבאות——SCCM SCOM,华盛顿州立大学
 • ידעוניסיוןבניהולשרתיExchange -חובה
 • יתדעיניתהיתבריפטיתהמה电源壳חובה
 • ידעוניסיוןבסביבת思杰
מדען/יתסגלאומהנדס/תתהליכימיקרו/ננופבריקציה 15/11/2020 המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי
תחוםמארה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

המחלקהלתשתיותלמחקרכימימחפשתמדען/יתסג/תלהליכימיקרו/ננופבריקציה

 • פיתוחתהליכימיקרו\ננופבריקציהתוךשיתוףפעולהמדעיעםקבוצותמחקרשונותבתחומיםמדעייםמגוונים。
 • התהליכיםהנדרשיםיתמקדובתחוםהנידופיםוהאיכוליםשלשכבותדקותע”יטכניקותשונותכמו:
 • 电感耦合等离子体(ICP),等离子体增强化学气相沉积(PECVD),原子层沉积(ALD),热电束沉积,溅射
 • ישמהשלעבודותמחקרמלירמהאליכיהידוףליםםיחית。
 • מתןמענה,שירותוייעוץלחוקריםבתהליכיייצורשוניםבתחוםהננופבריקציה
 • אירותהבייתאמתברוןהיתהיניהייצורמארכבית,איתוחליתברתתיכיםםוכןרוכהכהלהפעלתיוד。
 • אפיוןוןישטחשטחעיטכניקותמגוונות:
 • 机械轮廓仪、光学轮廓仪、椭偏仪、原子力显微镜、扫描电子显微镜
 • ארחבתלידעדעיכיתהיםםבאופן,התעדכנותשוטפתשוטפתיתתיההמנמדעית
 • עבודהעבודהיניניתהיתבריתהיים
 • בנייה,תיעודותחזוקתארכיבמסמכיםהקשוריםלתהליכיייצורבחדריםהנקיים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשני——כימיה\פיסיקה\הנדסתחומרים\הנדסתכימיה——חובה。תוארשלישיבמסלוליםהנ"ל-יתרון
 • ניסיוןרבעםמחקרמדעיאקדמיוהיכרותמעמיקהעםהעולםהאקדמי
 • איסיתמוכחבתחוםמיורו\ננוננוריקציתהיבתבריתהייםנקיים
 • יתרחבמיתמיתליכיתהימייתליסיתהיתביקציההים:נידוףליתחומרית,איכילמה,ואיכיוןוןשכבות
 • יתלהתמודדמומערכותמחשוב,ארהלמניתמארכבות
 • תודעתשירותגבוההמאדותקשורתבינאישיתגבוהה
 • יסודיות,סדרוארגון
 • יצירתיתליתליכולתכולתימודמנית
 • עבודתצוות
 • שליטהמלאהבשפההאנגלית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות
 • ניתןתןלשלוח"חמיילmaya.bachar@weizmann.ac.IL.
עובד\תמעבדה - סטודנט\יתתישעות 29/11/2020 לפרטים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

דרוש\העובד\תמעבדה-סטודנט\יתלפישעות

למעבדהשלשלרהינתנתשגבמכוןייצמןייצמןןרושושעובדעובדישעותשעותעבודהעבודהמורהעובדהעובדייתביותותרשוםבמוסדאקדמי。

המעבדהחוקרתלינטראקציתהיתמיתיתיתימיימיימיימיית,איבתבתעבודהינאמיתאמניית

אנומחפשיםעובדרציני,מסורואחראיבעליכולתעבודהעצמאית。

עובדסקרןעםתשוקהלמחקר,המעונייןלהשתלבבחייהמעבדה。

העבודהתחלבתקופתניסיוןשלשלושהחדשיםשלאחריהיוחלטעלהמשךהעסקה。

העבודהתתמקדבביולוגיהמולקולריתולכןישיתרוןלניסיוןקודם。

למעונייניםםנאמיילליכרותותרותותיים(כוללכוללרטיהתקשרותשלמליצים)אל:

ימימההיןרפ.yemima.duchin-rapp@weizmann.ac.IL.

*המודעהרשומהבלשוןזכראךפונהלשניהמינים

分析化学家/ MS专家 18/01/2021 המחלקהלאימונולוגיה לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלאימונולוגיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

魏茨曼科学研究所Merbl实验室招收蛋白质分析研究访问学者

Merbl Lab在基于蛋白质组学的精密药物中开发了创新和尖端技术,具有与学者和工业的强大联系

工作描述

候选人将在最先进的LC-MS / MS仪器上用于蛋白质和肽分析。该位置包括校准,设置,优化和故障排除。该位置还需要不时参与样品制备

השכלההשכלהיבריתםרשית:

所需技能

 • 预计色谱基础知识是预期的。需要分析研发的经验。使用质谱经验的手是非常理想的
 • 候选人必须具有出色的口头和书面沟通技巧
 • 人际交往能力和团队合作能力

:教育

 • 化学或生物化学或分析化学硕士学位

如果您有兴趣,请发送电子邮件yifat.merbl@weizmann.ac.IL.

רכז.תתתיקהקהרגולציתאמור 21/02/2021 לשכהלמענקימחקרולפיקטית לפרטים
מארמשרה:
62137
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפיקטית
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

ללשכהלמענקימענקרויקטיתהיצמןיצמןארוש.הרכז.תתתיקהקהרגולציהאמורהידד:

 • בחינתבריתהיותותהנוגעותמענקירומתןתןמדעניםםםהלשכההלשכההלשכההלשכהיהולםםמולולרמיםםםמתיתליחודחודירופי
 • מעורבותוסיועבהליכינאותותמחקר(合规)ובדיקתםמולהגורמיםהרלוונטייםבמכוןאומולקרנותחיצוניות(מממניםפדרלייםוהאיחודהאירופי),לצורךעמידהבדרישותגורמיםמממניםאלו
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראשוןמנית - חובה(יתרוןון/תריתבריתהין)

ישרוןמעותמעותילבעליניסיסיסיסיסוןקודםבלפחותמשמיתמיתלים:

 • איסיוןוןמשפטיתתרה"בבירופה,אובעבודהמניתמולגורמיתםרלייםםרה"בבמולוליחודחודירופי
 • ניניתהיתביתהיותותהנוגעותמענקימוראומעורבותהיתליכינאותותמחקר(合规)
 • ניניתליפולפולבבקשותמענקימורמארמניתברלייתאמנילייההיית(Horizo​​ n 2020)
 • ניסיוןבטיפולבבקשותלמענקימחקרמקרנותפרטיות,אובעבודהמולמשרדיממשלה
研究伦理和监管(遵守)协调员 24/02/2021 לשכהלמענקימחקרולפיקטית לפרטים
מארמשרה:
62137
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפיקטית
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

审查资助机构的道德和合规要求,并就研究资助和项目办公室(RGPO)和魏茨曼研究所的科学家在提交和管理研究资助相关的合规和道德要求方面提供协助和建议。

职责包括:

 • 审查与各种研究资助有关的伦理要求,并向科学家和研究指导计划团队提供指导和建议。
 • 提供合规性要求的援助及其与研究所相关机构或外部资助组织(主要是联邦和欧盟机构)的审查,以满足这些资助机构的要求。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • 法律学士(LLB)(或同等学历)。
 • 有在美国或欧盟国家的法律工作经验,或在美国或欧盟联邦机构的法律工作经验——优先考虑。
 • 有研究资助申请经验,有美国联邦机构和欧盟委员会(Horizon 2020)资助经验者优先。
 • 熟练使用办公软件和数据库。
 • 英语在母语级(阅读和写作),希伯来语处于良好的水平。
עורך/תמדעי/תבלשכהלמענקימחקרולפרויקטים 02/03/2021 לשכהלמענקימחקרולפיקטית לפרטים
מארמשרה:
62142
פקולטה/אגף:
לשכהלמענקימחקרולפיקטית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

סיועלמדעניהמכוןבכתיבהועריכהמדעיתשלהצעותמחקרתחרותיות,הכולל,ביןהיתר:

 • סיתברים(כגון:כגוןיותהמימוןוןיחודחודירופי,ממתים)ועוד)
 • עריכהמדעיתולשוניתשלהצעותהמחקרהמוגשותלתוכניותמימוןתחרותית
 • ניהולקשרשוטףעםמדעניהמכוןוהתמצאותבעשייתםהמדעית
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבמדעיהחיים/הטבע——חובה(יתרוןלתוארשלישי)
 • איסיוןוןקודםיבתבתמורלקרנותנותרותיות - חובה
 • ניסיוןבניהולפרוייקטימחקרבאקדמי/בהתעשייה——יתרון
 • שליטהטהבשפהיתתרמתשפתאם(希伯来狗(ביאה,כתיבהוכןיהכולתיניהיוניסוח) - חובה
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • כושרברגוןהמהמספרמשרותותבומנית
 • 耶和华עבודהמאיובצוות
טכנאי/יתMRI 14/03/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מארמשרה:
62173
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

המחלקהחלקהיתמויהמדעייתמליי/תתי/♥MRIבהיקףקף50%לתקופתהעסקהשל8חודשים,התפקידדכולליןןיתר:
הפעלהעצמניתהמכשיריILI
סיועועבהפעלתיודודהנלווהמערכותכותכותשונותמבוקרותותמצעותתוכנותמצעותמצעות

השכלההשכלהיבריתםרשית:

תעודתהסמכהכטכנאירנטגןוהתמחותבmri -חובה
ניסיוןשלשנהלפחותבעבודהבמערכתMRIקלינית——חובה
שליטהבישומי办公室
שליטהבשפותעבריתואנגלית(דיבור,כתיבהוקריאה)

עובד/תמעבדהבמחלקהלמדעיםביומולקולריים 14/03/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים
מארמשרה:
62134
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עובד/תמעבדהלמחקרעצמאיבשיטותשלביולוגיהמולקולרית,הנדסהגנטית,ביוכימיהומיקרוביולוגיה。

עזרהבהכשרתסטודנטיםבשיטותהמחקר,עזרהבהקמהותכנוןשלמעבדהחדשה,ניהולשוטףשלרכשהמעבדה。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארויהמדעיים - חובה
 • איסיוןוןמעבדהיטותמאריותותותאויוכימיות - חובה
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • אחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/תמעבדהבמחלקהמטמטמטיקהקהימושית 14/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מארמשרה:
62094
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדהבמסגרתמחקרקליני,הכוללת,ביןהיתר:

 • עיבודבודימותותועבודהועבודהילובלוביודרובוטי
 • עבודתמעבדהבשיטותשלביולוגיהמולקולרית,לרבותהפקתDNA、RNA
 • עבודהעםתרביותתאים
 • ניהולמעקבמלאיחומרים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבמניייים-חובה
 • איסיוןוןמעבדהבתחוםבתחוםיולוגיתאמשרית
 • ניניתוןבעבודהעםימותות
 • אנגליתברמהמעולה
 • איסיוןוןבעבודהמערכותרכותרויות-ישרון
天体物理学图像处理开发 2011/03/2021 הפקולטהלפיסיקה לפרטים
מארמשרה:
5678
פקולטה/אגף:
הפקולטהלפיסיקה
תחוםמארה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

我们正在寻找一个经验丰富的人,在天文学和信号处理或图像分析中,加入Weizmann Institute的Ultrasat图像减少开发团队。UltraSAT是一个科学的空间使命,将于2024年推出,带着一个前所未有的大视野携带望远镜。它将开展对瞬态和可变紫外线的第一个宽场调查,并将彻底改变我们的
对热的瞬变宇宙的理解。
看到的://www.drugmoneyart.com/ultrasat

השכלההשכלהיבריתםרשית:

资格:

 • 在天文图像数据缩减或图像处理方面有经验
 • 3年以上的软件开发经验
 • 面向对象的编程,Matlab和Python的体验
 • 数学背景,较强的问题解决和分析能力
 • 以“动手”的态度,积极推动个人和团队的成功
 • 高自学能力
 • 全/部分作业

发送CV到电子邮件:ronit.baram@weizmann.ac.IL.

魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

Weizmann科学研究所的信号采集、建模、处理和学习(SAMPL)实验室正在寻找愿意参与将理论科学转化为原型的本科生。该职位要求能够在动态环境中积极主动地工作。
熟悉C/ c++, Matlab和信号处理。
项目支付按照魏茨曼的“学生小时费率”,但不超过120小时/月。
请附上简历至nimrod.glazer@weizmann.ac.IL.

השכלההשכלהיבריתםרשית:

本科EE和SW工程师学生:

 • EE / Math / Computer Science软件C / C ++,MATLAB和信号处理 - 用于波束成形项目(USTB)
 • EE/数学/计算机科学软件学生职位-超声波和演示(Moshe)
 • EE/Math/Computer Science Software Student Position - For wireless US (Shlomi)
 • EE / Math / Computer Science软件学生位置 - 用于信号处理,Matlab和ML - (SATISH)
魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

由yoninaEldar教授领导的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)实验室在Weizmann Science研究所寻找本科生,具有计算机视觉技巧,他们希望参加将计算机视觉应用于临床问题的尖端研究。

研究课题:利用机器学习促进戈谢氏患者的临床监测

理想的候选人应该有计算机视觉方面的实际经验。

项目支付按照魏茨曼的“学生小时费率”,但不超过120小时/月。

请附上简历至nimrod.glazer@weizmann.ac.IL.

השכלההשכלהיבריתםרשית:

机器学习的本科生(ML):

 • ee / math / computer science / bioMedical ml学生 - 哈米克
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-贝林森乳房
 • EE / MATH / COMPUTER SCIENCE / BIOMEDICICAL ML学生 - 胎盘
 • ee / math / computer science / bioMedical ml学生 - gushe(与IDO合作)
 • EE/数学/计算机科学/生物医学硕士学生- MSK
魏茨曼科学学院的学生职位 16/03/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

由yoninaEldar教授领导的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)实验室在Weizmann Science研究所寻找本科生,具有计算机视觉技巧,他们希望参加将计算机视觉应用于临床问题的尖端研究。

研究主题:利用机器学习区分正常和病理人胎盘

理想的候选人应该有计算机视觉方面的实际经验。

项目支付按照魏茨曼的“学生小时费率”,但不超过120小时/月。

请附上简历至nimrod.glazer@weizmann.ac.IL.

השכלההשכלהיבריתםרשית:

机器学习的本科生(ML):

 • ee / math / computer science / bioMedical ml学生 - 哈米克
 • EE/数学/计算机科学/生物医学ML学生-贝林森乳房
 • EE / MATH / COMPUTER SCIENCE / BIOMEDICICAL ML学生 - 胎盘
 • ee / math / computer science / bioMedical ml学生 - gushe(与IDO合作)
 • EE/数学/计算机科学/生物医学硕士学生- MSK
סדרן/יתסטודנט/ית 17/03/2021 תחוםאולמותבענףאולמותבתיאירוחומסעדותבאגףתפעול לפרטים
מארמשרה:
62216
פקולטה/אגף:
תחוםאולמותבענףאולמותבתיאירוחומסעדותבאגףתפעול
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:
 • הפעלתמצגותיועועיועועיבפעילויותילויותותרבות,ארצאותצאותיתמליים。
 • לוויהאירועיתמניתברועועועדועד,לעיתיםםבצוותיתיםםבאופןמני.מאי。
 • סיועבהתארגנותובפירוקאירועים(כוללסחיבתציודכגוןשולחנותמתקפלים,כיסאות,מייחמיםוכד”)。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • סטודנט/יתעםיורותימודימודיםםשלשנהלפחות - חובה。
 • זמינותל3 - 4משמרותבשבוע,3 - 4שעותלמשמרת(לפחות2משמרותבוקר)。
 • שליטהבאנגלית-חובה。
 • תודעתתודעתירותותות
 • 耶和华עבודהעבודה,יצוגית,ארתתיןןישיתתטובה。
מציל.המהמרכזכז. 04/04/2021 מרכזכזרווחהווחהיתוחתוחמ לפרטים
פקולטה/אגף:
מרכזכזרווחהווחהיתוחתוחמ
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
תיאורהמשרה:

למרכזהנופשבמכוןויצמןלמדעדרוש。המציל。הלבריכתהשחייה
העבודההינהבמשרהמלאה- 5משמרותבשבועוכוללתעבודהבסופ”ש(לאחובה)

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תעודתמציל-בתוקף
 • ריענוןעזרהראשונה-בתוקף
 • ריענוןהצלה——בתוקף
 • בריצות.
 • בריות.
 • מוטיבציהגבוההלעבודה
 • קו"חחיתןתןמייל:moran.engelhard@weizmann.ac.ilאואויצורקשר08-9342801\ 050-9498854
קניין/יתבענףרכשמקומי,תחוםמקצועימנהלי 06/04/2021 ענףרכשמקומי לפרטים
מארמשרה:
62182
פקולטה/אגף:
ענףרכשמקומי
תחוםמארה:
לוגיסטיקה,רכשושילוח
תיאורהמשרה:

בריותותעליךרויתהיתבירותית,הכוללת:

 • איתורמקורותרכש.
 • ניהולמו"מלמיקסוםהתנאיםמולספקים
 • ניתוחתוחמחירובחהחלופהתמועדפת
 • איתורהיתהיתליים/ברונותונותיים
 • הנפקתהזמנותרכש,ניהולומעקבאחרשלביהאספקהעדלסגירת

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימוסמך/טכנאימוסמך-חובה

(השכלהבתחומיכלכלה/תעשיההיהול/משיםֲ-יתרון)

 • ניסיוןשל3שניםלפחותבתחוםהקניינותֲ-חובה
 • בריקורסיקנייתברכשהיתעודותתעודותמכהמכהֲרון
 • ניניתהיורותותעםמירכשמליים - ישרון
 • איסיוןוןרכשמדעיאואוי - ישרון
 • ניסיוןבעבודהבמערכותerpותפנית
 • יכולתניהולמשאומתן
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • 耶和华עבודהמאיובצוות
עוזר/תמור 11/04/2021 המהאיולוגיתמאריתתשל לפרטים
מארמשרה:
62186.
פקולטה/אגף:
המהאיולוגיתמאריתתשל
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהלביולוגיתמאריתתשלמחפשתר/תמור。

*השתתפותבמארמלברהסטן,הכולל,ביןליתר:

*חקרמנגנוניעמידותלטיפולבסרטןתוךהתמקדותבמיקרוביוםהגידולי

*חקרבידםדםשליידקיםיםיםדקבתוךידוליתםרטנים

*ניתוחליתהיבודמליתםמיתמלייםםריולוג,

אימניתליוכימיה。

*שימושושיותותיות

*שילובליהמומיהאקדמיההייתלייתתיוטכנולוגיה

השכלההשכלהיבריתםרשית:

*博士בביניתליתתמארית/ביוכימית/חקרבימית/חק

בריולוגיה/בתחוםמדעירלוונטיבר - חובה

(לפחותפרסוםמאמראחדכמחברראשוןבאחדמתחומיםאלו——חובה)

*יתדערוביולוגיתמשריתהיתברית - ♥

*ניסיוןבביצועמחקריםפרה-קליניים-חובה

*ניסיוןבעבודהעםfacs -יתרון

*ניסיוןבעבודהעם-点击化学יתרון

*ניניתאינתזתנתזתידים - ישרון

*ניניתאיולוגיתאישובית - ישרון

*ניניתליבודליתוחתוחשלתוחיNGS - יתרון

*שליטהמלאהבשפותאנגליתועבריתבכתבובע"פ

איש/תdevops 11/04/2021 ענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע לפרטים
מארמשרה:
62184
פקולטה/אגף:
ענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע
תחוםמארה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

אגףמערכותמיתמשליש/תdevops,התפקידדכולליןןיתר:

*תכנון,פיתוחואינטגרציהשלמערכותתשתיתומערכותאחסוןמיוחדותבתחוםמחשובעתירביצועים

*פיתוחמניההשליותמחשובחשוביצועיםםובענןיברידרידי

*הערכהוהטמעהשלטכנולוגיותמתקדמותהתומכותבמחקרים

*שילובואינטגרציהשלכליםמתקדמיםבתחומיהמחקר,שיפוריביצועיםוהתאמתפתרונותלדרישותייחודיות

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיוןוןשל3שניםםלפחותמימתהירהינית/לינוקס - חובה

תוארראשון/שניבמדעיהחיים-יתרון

ניסיוןבניהולאשכוליחישובמבוססילינוקס,כוללידעבספריותעיבודמקביליותובאחתממערכותתזמוןמשימות:

Lsf, sge, slurm -חובה

ניסיוןמוכחשלניתוחבעיותביצועיםמערכתיים,מבדקיביצועיםשלמכונותבודדותואשכוליחישוב——חובה

ניסיוןבאפיון,הקמהותחזוקהשלסביבותיתירות,כוללשימושלפריסהאוטומטיתשלמערכותהפעלהועדכונים

(Jenkins,Chef,Puppet,Ansible) - חובה

耶和华דעיבתבתריתBash / Python

ידעבמערכיאחסוןנתוניםותשתיותתקשורתיעודייםלאשכוליחישוב

היכרותעםכליםבביואינפורמטיקה-יתרוןמשמעותי

תפעולתפעוליבותבותבותבענןיבריEWS,GCP,Azure - יתרון

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

עובדמעבדהבמחלקהלמשאביםוטרינריים 11/04/2021 המחלקהמחלקהמשאביםםריםריים. לפרטים
מארמשרה:
62188
פקולטה/אגף:
המחלקהמחלקהמשאביםםריםריים.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןליתר:

 • הפעלתרובוטמתקדםלאוטומציהשלעבודתהמעבדה
 • אפיוןצרכיתםמשעבדותמורהייתתייתתיהויגנטיהויגנטיגנטי
 • הפקת脱氧核糖核酸ו-RNA.
 • עבודהעבודהיטותמותמותשל聚合酶链反应(rt - PCR
 • איתוחליםםיציצירותיסינתונינתוניםים
 • ביצועבדיקותאיכות

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראיבביולוגיה/בתחוםמדעירלוונטיבר - חובה
 • איסיתהיטותטותמאריות - חובה
  (ישרוןוןיסיוןון
  rt - pcr
 • מיומנויותטכניותוניסיוןבהפעלתמערכותטכנולוגיותמתקדמות——חובה
 • הבנהוניסיוןבניתוחתוצאותניסוי
 • איסיתהיכולתכולתרכה - ישרון
 • שליטהמלאהלאה.办公室
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית,בכתבובע"פ
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
 • 耶和华עבודהמאיובצוות
עוזרתמחקרבמחלקהלמדעיםביומולקולריים 20/04/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים
מארמשרה:
62196.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמחקרעצמאיבתחוםהמיקרוביולוגיהוהובלהשלפרויקטיםמדעייםהכוללים,ביןהיתר:

 • עבודהעםתרביותתאים,שיטותבביולוגיהמולקולארית(עבודתחלבוניםרנ”א,מקרוסקופיה,流式细胞仪ועוד)
 • ניהולמעבדה.
 • שימושוהטמעתטכנולוגיותחדשות
 • כתיבתמאמריםודוחותבשפההאנגלית
 • אחריותעלניהולמלאיהמעבדה,הזמנתהחומריםוהציודשוטף
 • אחריותעלתחזוקתהמכשורוהציודבמעבדה
 • איוויוהדרכתהיתהיתהיתאמומחקר

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • 博士בביולוגיהו/אותחוםרלוונטיאחר-חובה
 • איסיוןוןבעבודהיטותטותמילרוביולוגית/ביוכימית/אימנית - יורון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהטובהמאוד
 • יכולתלמידהעצמיתשלטכניקותמעבדהחדשות,עיבודנתוניםוהצגתמסקנות
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • ברית,כושרברגון,יתכולתעבודהבאופןמניובצוות
חשמלא/יתלצוותהחשמלייה 25/04/2021 אגףבינויוהנדסה לפרטים
מארמשרה:
62124
פקולטה/אגף:
אגףבינויוהנדסה
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
תיאורהמשרה:

אחזקהשוטפתמתקנילמלמלמלמוךוךוך,ביןליתר:

 • ביצועעבודותאחזקהמתוכננותוטיפולשוטףבמערכותחשמלולוחותחשמלמתחנמוך
 • איתורותיקוןתקלותבמערכותבקרה,חשמלותאורה
 • טיפולהמארכותכותאלפסקמערכותכותילויאשאש
 • תכנוןתכנוןיצועלינוייםםותוספותמערכותהמהביימות
 • התקנותהתקנותיודחשמלמלרההוכוח
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • רישיתאימלאמך - חובה
 • יכולתקריאהוהבנהשלתוכניותפיקודובקרהמשולבות——חובה
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןאנגליתטכנית
 • 耶和华עבודהילחץונכונותלכוננותבלכוננותמשךכלימותהשנהולעבודהמעברלשעותלשעותמקובלות,במיתדתרך
עובד/תמעבדה 26/04/2021 המחלקהלמדעיםביומולקולריים לפרטים
מארמשרה:
62200
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיםביומולקולריים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהלמדעיםביומולקולרייםמחפשתעובד/תמעבדה,התפקידכוללביןהיתר:

*עבודהבשיטותביוכימיותוביולוגיהשלהתא

*ניתמלאילמה,הזמנתחומריםםוצודשוטף

*תחזוקתהמכשורוהציודבמעבדה

*הדרכתסטודנטיםבנהליםובטכניקותהמחקר

השכלההשכלהיבריתםרשית:

תוארביאמנית - חובה(יתרוןוןרהישי)

איסיוןוןמאריתהמהמהאיולוגית - ♥

ניסיוןבעבודה体内-חובה

שליטהביישומי办公室

שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

上市/תמחקריםםיניים 04/05/2021 המחלקהלאימונולוגיה לפרטים
מארמשרה:
62208
פקולטה/אגף:
המחלקהלאימונולוגיה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

מעבדהמובילהלהריחסיליןמנמליןליןןמיקרוביתהרוש/המתאם/תמחקרמנוסה
התפקידדכולליןליתר:
תיאוםמחקריםקלינייםהכולללקיחתדגימות,אחסוןדגימות,הסבריםומתןמענהעלשאלות,קשרעםמתאמימחקרבבתיהחוליםבארץובחו״ל。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

*תוארראשוןבמדעיהחיים/מדעיהתזונה/סיעודאוהכשרהקליניתאחרית——תרוןלבעליתוארבתזונה
*תעודתgcpחובה
*תעודתCRAחובה
*ניסיוןוןוןמההיהולמאריםםים - חובה
*אנגליתברמהגבוהה
*ידעונסיוןבלקיחתדמים-יתרון

מדרית/ךשחייהמוסמך/תלמרכזהנופששלמכוןויצמןלמדע 16/05/2021 לפרטים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

לקאנטריברחובותדרוש/המדריך/תשחייהמוסמך/ת。
תיאורהיד:
עבודהעםילדיםומבוגרים。
עבודהעבודהימיתם'-ה'。
ביןהשעות14:00-19:00。
ביןהחודשיםיוני-יולי-אוגוסט。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

מדריך/תתיהמךמך/ת。
איסיתמעשישלשלייםם。
יתיאנושמנית。
בריות。

מדריך/תתיהמךמך/ת。

איסיתמעשישלשלייםם。

יתיאנושמנית。

בריות。
קורותותייתליתןתןלשלוחמייל:
moran.engelhard@weizmann.ac.il
מארטלפון-08-9342801

מידעןתת\מהנדס.תתיכימיקרו\ננוננוריקציה 18/05/2021 המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי לפרטים
מארמשרה:
62189
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיותהמחקרכימימימימי
תיאורהמשרה:

איחיתבריתאמתאישמןלמדעמדעמדעמיתתתסגלסגלסגלסגלסגליכיכיכימיקיכיימיקרו\ננוננוננווההדד:

 • פיתוחתוחיכימיורו\ננוננוריקציההתוךמדעיעםמדעיעםמדעיכיתביתיכיםיתיתידופית,האיכוליםםשכבותשכבותדקותעיטכניקותקותשלככעעיטכניקותקותשלמויליקותקותשונותICP),等离子体增强化学气相沉积(PECVD)
 • הרפיתתרמיתתשכבותשכבות,איבציההמנית,נינימניתברת上חומריםםרגניים。
 • אפיוןוןדקותדקותעיטכניתמגוונות:AFM,SEM,אליפסומור,ועוד
 • ישמהשלעבודותמורמליתברמהותותיכיהניתליםםיחית。
 • מתאירות,依据והדרכהכהיכייייצורהיםהבריקצית。
 • הרחבתלידעדעיכיכיכיכיםםשוטף,התעדכנותהתעדכנותיהלמנית。
 • עבודהאינטנסיביתבסביבתחדריםנקיים。
 • בנייה,תיעודותחזוקתארכיבלתהליכיייצורבחדריםהנקיים。
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשני——כימיה\פיסיקה\הנדסתחומרים\הנדסתכימיה——חובה。
 • תוארשלישיבמסלוליםהנ"ל-יתרון。
 • איסיתרבבמחקרמאיאקדמיליכרותמשמיתקההעולםהעולםמי。
 • איסיתמוכחבתחוםמיורו\ננוננוריקציתהיתבריתבייםנקיים。
 • ידערחבוהבנהמעמיקהבתהליכיםהכימייםוהפיסיקאלייםבטכניקותפבריקציהשונותבתחומים:נידוףואיכולחומרים,תהליכיפלסמה,ואיפיוןשכבותדקות。
 • יכולתלהתמודדעםמערכותמחשוב,בקרהומכניקהמורכבות。
 • תודעתתודעתירוותמאדרתתינאישיתתת。
 • ינית,סדרברגון。
 • יצירתיתהיתאימודודמנית。
 • עבודתצוות。
 • שליטהמלאהבשפההאנגלית。
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות。

*תלויברקעקעמניוהאקדמישלשל-מועמד,המארהיתליותמוסבתלתקןשלמדעןסגל

המודעהפונהבלשוןזכראךפונהלגבריםונשים。

אגרונוממת-מנהל/תחמה 19/05/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים
מארמשרה:
62212
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחוםמארה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

אחריותעלניהולותפעולהחממותואיכותהשירותהניתןלקבוצותהמחקר,הכוללת,ביןהיתר:

*ביצועתחזוקהשוטפתשלהחממהרותיומיתמיתמיתליתורהים

*הגדרתכלליםונהליעבודהבחממותעלכללההיבטיםהמקצועיים,תפעוליים,בקרתייםובטיחותיים

*הנחייהמקצועיתוחניכהשלעובדיםבחממותוגורמיםמקבוצותהמחקרהמקיימיםבהןפעילות
*ניהולצוותעובדיהחממותובקרהעלאיכותעבודתם
*בנייתליותותלטווחעבודהלטווחלטווחלטווחלטווחרוך:שגרותותיפולפולותחזוקהמונעת,תכנוןמטלותיומי/שבועי,סיוריעבודהעבודהיצועצוערות

*הזמנותציודשוטףוחומרים

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיוןכאגרונום——חובה

רומדעיהחקלאות - חובה

ניסיוןבניהולצוותעובדים-חובה

יתאינימלמאיקיתםרתם

ידעבתפעולמערכותהשקייהובקרהמתקדמותוטיפולבתקלות

הכרתמגווןגווןיצמנמניתלידולם

עובד/תמעבדה 20/05/2021 המאליתמשרית. לפרטים
מארמשרה:
62213
פקולטה/אגף:
המאליתמשרית.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

למעבדהחדשהלחקרנגיפיםדרוש/העובד/תמעבדה,התפקידכוללביןהיתר:

 • סיועבהקמתמעבדהחדשה。
 • ניהולהולשוטףשלמעבדה
 • השתתפותבמחקרביולוגיוהדרכתסטודנטיםבשיטותמעבדה
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • בוגר/תתוארראשוןבמדעיהחיים——חובה,(תוארשני——יתרון)
 • ניסיוןבעבודתמעבדה(עדיפותלבעליניסיוןבשיטותביולוגיהמולקולריתו/או
  עבודהעםתרביתלים)。
 • בעל/תתיטהמלאהבשפותבשפותריתהיתתבכתב"פ
רכז/תתחזוקהותפעול 20/05/2021 ענףאולמותמותיאירוחוחוובאגף לפרטים
מארמשרה:
62214
פקולטה/אגף:
ענףאולמותמותיאירוחוחוובאגף
תיאורהמשרה:

בריותותתחזוקתתחזוקתמותותותפעולירועיתם,ביןליתר:

 • בחינתהצרכיםטרםקיוםהאירועיםומתןפתרונותאופטימליים,בהתאםלהנחיותונהליהבטיחותוהאבטחה
 • מתמיתליתתמערכותכותרההמולטימדיה
 • בריותותתחזוקתתחזוקתיודודי,החשמניברוני,כוללקבלתהצעותמנירהירהמהרכש
 • עבודהבממשקיםרבים,בתוךהמכוןומחוצהלו
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • 耶和华דעיסיוןמקצועמערכותמולטימנימולטימדיהה,אלקטרוניקהוחשמל——חובה
 • טכנאימהמך - יתרון
 • שליטהמלאהביישומי办公室(יתרוןלהיכרותעםמערכות内部服务,תפניתומערכותייעודיות)
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגלית
 • ברית,כושרברגון,יתכולתעבודהבאופןמניובצוות
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • נכונותלעבודהאדמיניסטרטיביתבמקביללעבודהפיזיתמאומצת
 • יהכולתעבודהילחץלחץמודדותמשמסמשימשותבומנית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות,במקרההצורך

עובד/תמעבדהבמחלקהמחלקהירוביולוגיה 20/05/2021 המחלקהלנוירוביולוגיה לפרטים
מארמשרה:
62215
פקולטה/אגף:
המחלקהלנוירוביולוגיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדהבחקרהתנהגותחברתית,הכוללת,ביןהיתר:

 • שימושבכליםמולקולרייםמתקדמים
 • מבחניהתנהגותוביולוגיהחישובית
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארביבביולוגיההאומקביל - חובה(אראישי - ישרון)
 • 耶和华דעיסיתליטותטותמולקולריות - ♥
 • ניסיוןבעבודה体内——יתרון
 • שליטהביישומי办公室
 • שליטהטהבשפותריתהיתתרמההגבוהה,בכתבבכתב"‖
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמההאחריות,כושרארגון,יצירתיותויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
עובד/תמעבדהל-50%משרהבמחלקהלמדעיהצמח 24/05/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים
מארמשרה:
62206
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

ביצועעבודתמעבדה,הכוללת,ביןליתר:

O.אידולליפולהמהרביותותשלשלשלימיותכוללהכנההכנהיקורשלמדיומיםםים.

O.יישוםליתהיתטותרורמליתהיתהימית

O.יישוםשיטותPCR.וסלקציהמליתאתרורמנטיתליוביים

O.ריצוףמקטעי脱氧核糖核酸ואנליזהשלהרצפיםלאפיוןגנטישלמוטנטים

השכלההשכלהיבריתםרשית:

O.תוארראשון/שניבביולוגיה——חובה

O.איסיוןוןמעבדהיתמשריתומיורובינית - חובה

O.איטהמלאהלאהבשפותיתתריתתבכתב"פ

O.耶和华עבודהמאיובצוות

O.תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה

עובד/תמעבדהלמחלקהלגנטיקהמולקולרית 24/05/2021 המאליתמשרית. לפרטים
מארמשרה:
62205
פקולטה/אגף:
המאליתמשרית.
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדההעוסקתבפענוחהצופןהטמוןבמגווןהרחבשלמודיפיקציותכימיותשמעטרותרנ”א,הכוללת,ביןהיתר:

O.ביצועניסוייםבתרביותתאיםובשמרים

O.הכנתספריותגנומיותמ-RNA.ו/או脱氧核糖核酸

O.פיתוחכליםגנומיים

השכלההשכלהיבריתםרשית:

O.תואראי/שלישיבביולוגית - חובה

O.איסיוןוןמעבדהעבדהיטותטותטותשליולוגיתמארית - חובה

O.שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

O.תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה

O.אחריות,כושרארגוןויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות

מתכנת/תומפתח/תאלגוריתמים 27/05/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מארמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

למעבדתsamplשלפרופ'יניתארהמהמדעמדעמחשבמחשבמחשבמנמטמנמטיקהקהיתהיתהיתתמיםתתמית。

המעבדהעוסקתימהמשיתמיתאורכותמאמותרת,רדאר,,מארכותרפואיתות
התפקידדעוסק-。图像处理\计算机视觉

התפקידכולל:

 • פיתוחאלגוריתמיםלדימותרפואי,שימושבכליעיבודתמונהו——计算机视觉。
 • עבודהמולוליחוליםהמהרפואייםםץ

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראשוןאשוןבהנדסתמל/מדעיהמחשב/ביואיורמטיקה/ביו-רפואה/תחוםרלוונטי - חובה,יתרוןוןרהי。
 • איסיתמעשיליתוחתוחריתוחמיתםבתחום-电脑愿景
 • נסיוןוןב-深入学习
 • איסיוןוןבעבודהעםעםרפואי - ישרון。
 • יכולתביטוימעולהבכתבובע"פבעבריתובאנגלית。

:ML和计算机视觉专家 27/05/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מארמשרה:
61966
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

:ML和计算机视觉专家

Weizmann科学研究所(WIS)的信号采集,建模,加工和学习(SAMPL)实验室正在寻找经验丰富的机器学习和计算机视觉专家,用于在医学成像,计算机视觉领域领先的技术研究项目工作,医疗数据和雷达

.具有医学成像算法开发经验,使用图像处理工具,计算机视觉,ML,最先进的人工智能算法和深度学习框架(PyTorch, Tensorflow, Keras等)。候选人将与以色列和世界各地的领先医疗机构合作

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • 电子工程/计算机科学/生物信息学/生物医学或相关专业,硕士或博士学位优先
 • 超过5年的机器学习算法研发
 • 3年以上Python开发经验
 • 机器学习框架的实践经验以及计算机视野中开发算法的实践经验
 • 基于机器学习建立端到端原型和应用的体验
 • 与医疗数据合作的经验 - 一个优势
 • 有Matlab和OpenCV经验者优先
 • 具有团队精神,独立工作能力,良好的人际关系和沟通技巧
 • 自我激励
 • 英语高技能 - 既说和写作
ראשתחוםחשמלובקרה 27/05/2021 תחוםחשמללרה. לפרטים
מארמשרה:
62228
פקולטה/אגף:
תחוםחשמללרה.
תחוםמארה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

אגףאגףינויוהנדסהמחפשראשאשתחוםמלרה,לתפקידד:

 • אחריותעלתפעול,תחזוקהוהקמתמערכותומתקניחשמלמתחגבוה,תחנותהשנאה,לוחותחשמלראשייםומשניים,מערכותחשמלבמבנים,מערכותתאורה,גנרטורים,מערכותאלפסק,מעליות,מערכותגילויוכיבויאש,מערכותכריזהומערכותבקרה
 • בריותותתכנוןתכנוןיתוחתוחיותחשמל,ניהולהולרוינילמת,התאמותותינוייתאמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנמנית
 • ניהולצוותעובדיםמקצועייםבתחומיהחשמ,להבקרהוהמחשו:בהנדסאים,טכנאים,חשמלאים

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • מהנדס/תחשמל,בעל/רישיתאמלאי-מהנדס/ת - חובה
 • בעל/תרישיוןחשמלאי-בודקסוג3 -יתרון
 • ניניתאמורכותכות(שנאים,גנרטורים,אלפסק) - חובה
 • ניסיתמקצועימקצועשל3-4שניםםםלפחותבתפקידדמה - חובה
 • איסיתליהולהולוהובלתצוותים - חובה
 • ידעוניסיוןביישומיoffice -חובה
 • בריתהיתברמהה
איש/תמערכותניהולזהויות(iam) 30/05/2021 תחוםתחוםרתיתםיותמחשובחשובבאגףיותמידע לפרטים
מארמשרה:
62232
פקולטה/אגף:
תחוםתחוםרתיתםיותמחשובחשובבאגףיותמידע
תחוםמארה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:

פיתוח,הטמעהותחזוקהשלמערךניהולהזהויות

קביעתעתרת政策

אינתמורכותכותיכיכיתהיםלהתמהמערכתהיתהיהול

בנייתארכיטקטורתמערכתidm

הגדרהועבודהמולאינטגרצייתמערכותמאתגרותוייחודיותבטכנולוגיותמגוונות

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיוןוןשלשלשלשלםםלפחותלפחותלפחותלפחותלפחותבפתוחמעהעהעהיניהולהולזהוותותכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןכגוןותnetiq,sailpoint,ca,oim,tivoli,aveksa - חובה

耶和华לעבודהיההחדשהבתחום-IAM - חובה

איסיוןון3שניםםםלפחותיתוחתוחעםירויהינטרנטמליjava,python,powershell,spring,angular,json,休息,scimו-soap - חובה

ניניתון3שניםםמינינרציתהLDAP目录,סכמה,שכפול,שיטותטותמומלצותיבטיתמרכזיתבריםםLDAP((Active Directory,Oracle Identity - חובה

הבנהעמוקהבניהולזהויות,בקרתגישהמבוססתתפקידים(RBAC)והפרדתרשויות(SoD) -חובה

ניסיוןמוכחביישוםכלים,יכולותושיטותDevOps——חובה

איטהליבתבתינוקסנוקסמעורבתבתבתעםיסיתהיות - חובה

בעל/תניסיוןעבודהעםבסיסינתוניםוכתיבתשאילתותSQLמורכבות(SQL Server, Oracle)——חובה

כתיבתסקריפטיםב电源外壳,Python, Bash——יתרוןמשמעותי

ניניתון3שניםםלפחותלפחותיPamכגון-Cyber​​ark BeyiterTrustו-Centrify - יתרון

מזכיר/תדיקןמדרשתפיינברג 01/06/2021 מדרשתפיינברג לפרטים
מארמשרה:
62231
פקולטה/אגף:
מדרשתפיינברג
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:
 • ניהוליומןהדיקן,תיאוםפגישותוישיבותרבותמשתתפיםוכתיבתפרוטוקולים
 • ארגוןותיאוםנסיעותהדיקןלחו”לותיאוםאירוחאורחיהמדרשהבארץ
 • ניסוחהודעותומכתביםבשפותעבריתואנגלית
 • ניהולתכתובותהדיקןואחריותמעקבביצוע
 • סיועוערולים,כנסיםםירועיתמטעםליתהמארשה
 • תיאוםפגישותוסיועאדמיניסטרטיבילגורמיםהמעורביםבנושאיםהנוגעיםלרווחההנפשיתשלתלמידיםובתר——דוקטורטים
 • ביצועמטלותמיניסטרטיביותותנוספותבהתאםרךך"פפייתהיתהיקןמשמשמת,וביןליתרהיתמומשרשה
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • השכלהאקדמית/הנדסאימהמך/טכנאימהמך - חובה(תוארשני - יתרון)
 • ניניתהיהולהוללשכהלשכהאואוידמזכירותיר--יר_ירויר_ירירותיר_ירירון
 • שליטהמלאהביישומי办公室ויכולתלמידהועבודהבסביבהממוחשבת(CRM / ERP
 • שליטהמלאהויכולתניסוחבכתבובע”פבעבריתובאנגליתברמתגבוהה(יתרוןלשליטהברמתשפתאם)
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • דיברטית,ברית,ישמה,דייקנות,יסודיתותיכולתיריתדהרטים
 • יכולתעבודהעצמאיתובצוות
 • יהכולתעבודהילחץלחץמודדותמשמסמשימשותבומנית
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות,במקרההצורך
עובד/תכללי/תלמחלקהלתשתיותמחקרמדעיהחיים 01/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מארמשרה:
62229
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
אחזקה,ניקיוןוהובלה
תיאורהמשרה:

במסגרתהתפקיד:

——תפעולותחזוקהתקינהשלמערכותוציודהיחידההכוללהפעלהוכיוליומייםשלהמכשירים

-אחריותלמעקבובקרהעלתפקודואיכותהמכשירים

-תחזוקהשוטפתשלהמעבדה

- אפשרותלהתפתחלתחומיתריתהים

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • הנדסאי/טכנאימוסמך-יתרון
 • איטהלית - ישרון
 • יכולתעבודהפיזיתאחריותוסדר
 • הקפדהותשומתלבלפרטים
 • סדרוארגוןברמהגבוההמאד

עובד/תמעבדהמנמנמני/ת 01/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מארמשרה:
62230
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

עבודתמעבדהיחיחבריתהריההיהקץץבהכנתרקעותמזוןזוןמתןמומדעומלהמכוןליהצורך。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

•חרוץ/הואחראית

•תודעתשירותותקשורתבינאישיתגבוהה

•אנגליתברמהטובה-חשוב

•ניניתוןמעבדה - ישרון

עובד/תמעבדהבמחלקהמומחלקהרההיולוגית 01/06/2021 המחלקהלבקרהביולוגית לפרטים
מארמשרה:
62234
פקולטה/אגף:
המחלקהלבקרהביולוגית
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:

המחלקהלבקרההיולוגית,בכפיפותפותרו'רויזגרמחפשתעובד/תמעבדהלעבודתלעבודתלעבודת,הכוללת,ביןליתר:

 • עבודהעםתרביותתאיםובשיטותביוכימיותומולקולריות
 • ביצועמבחניפעילותביוכימייםוצביעותפלואורסנטיותשלתאיםורקמות
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשנילפחותבביולוגיהשלהתא/ביוכימי/בהיולוגיהמולקולרית——חובה
 • 耶和华וןיסיטותטותטותעבודהיוכימיהמשבריות - ♥
 • ניסיוןבעבודהעםתרביותתאים(ראשונייםושורותתאים,תאיגזע)ובשיטותחלבוניות——חובה
 • 耶和华דעיסיוןוןמערכותהדמיתומיורוסקופיתמהמתמהמהמתליתתוח - יתרון
 • יכולתונכונותללמודוללמדשיטותוטכניקותחדשות
 • איטהטהיישומי办公室ובמורכותממממוחשבותנוספות
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
מזכיר/תחברתמיזמירווחהופיתוחבע"מ 02/06/2021 לפרטים
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

ניהולשוטףשלהמארד:מאלי,ניהולילמןןישות,הפצתהודעותלתפוצתהמכון,טיפולפולבתכתובותר。

מענהשוטףללקוחות:קבלתקבלת,רישוםשוםמנויימרכזכזהנופשמשתתפיהחוגים,הפצתהודעותלתפוצתהלקוחות,משמיילייעודיעודיעודיעודיעודיעודיעוד。

עבודהעלמערכתerpייעודית。

ביצועמהמהאירותית,אישורהיות。

טיפולבכוחאדם,נוכחותורווחה。

משרהזמנית。
קו"חחיתןתןמייל:wiznofesh@gmail.com.

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיוןבתפקידמזכירותי/ניהולי-חובה

שליטהמלאהיישומי办公室ו - 奥图וניסיוןוןבעבודהמערכתERP。

שליטהטהבשפותריתהיתברמההגבוהה

יוזמה,אחריותיכולתעבודהעצמאיתובצוות。

יכולתעבודהבתנאילחץוהתמודדותעםריבוימשימותבו——זמנית。

נכונותלעבודהמארלשעותמהמהמידתדתרך

/אחראיתאוטומציהתוכנה 07/06/2021 ענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע לפרטים
מארמשרה:
62238
פקולטה/אגף:
ענףתשתיותמיחשובבאגףמערכותמידע
תחוםמארה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:
 • משתמיתליתתיתתתרונטליתתמורכבותכבותיתוחתוחרונותמניתאיתאיתאיתהיםית
 • תכנון,הקמהותפעולשלפתרונותלהפצתתוכנה,בנייה,וניהולשלמחשביםאישיים
 • בחינה,בחירהמהמשרימדףרימדףדףרחבתחבתסלסליםםמיניתםמניהקצה
 • השתתפותאקטיביתואחריותכמומחהתוכןבפרוייקטיהתחוםעבודהתוךשיתוףפעולהעםצוותיסיסטם,תקשורתואבטחתמידעבמהלךהטמעתהפתרונות
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראקדמירלוונטי/הסמכתתעודה - יתרון
 • בוגרקורסיםמקצועייםבתחום系统בהיקףשל300שעותלפחות——חובה
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבשירותלקוחות-חובה
 • ידעוניסיוןבעבודהעםמערכתMicrosoft SCCM -חובה
 • היכרותמעמיקהעםסביבתמיקרוסופט(MDM,广告、窗户、Office365、交换Intune)——חובה
 • ידעוניסיוןבכתיבתסקריפטים(Bash / Python / PowerShell) -חובה
 • הכרותמעמיקהעםהתקניחומרהודרייבריםֲ-חובה
 • ניסיוןבהובלתפרויקטיםטכנולוגיים-חובה
 • עבודהבארגוןגדולכאישתמיכה/סיסטם-יתרון
 • ידעוניסיוןבניהולתחנותMacOSו- linux -יתרון
 • יתדעיניתהירימובירימלירימוביית(iOS,Android) - יתרון
 • ניסיוןמעשיבמעבדתמחשבים-יתרון
 • ידעבתכנותוהיכרותעםמתודולוגיותפיתוח-יתרון
 • היכרותותותssql/ vbs / iis - יתרון
 • איסיתאיסיבאבטחתמידע(防病毒/防火墙/ VPN) - ישרון
 • היכרותותותעולםעולםעולם-软件许可 - ישרון
 • ניניתבתמיכתvipלמניתםירים - ישרון
 • ניסיוןעםמדפסותמבוקרות-יתרון
 • שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
עובד/תכללי/ת-חרטכרסם 09/06/2021 המחלקהחלקהיסיקהקהמערכותמורכבות לפרטים
מארמשרה:
62237
פקולטה/אגף:
המחלקהחלקהיסיקהקהמערכותמורכבות
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

לביתמלאכהדרוש/העובד/תכללית-חרט/תכרסם/תקונבנציונאל/יתלסיועבכלהעבודותהנדרשותבביתהמלאכה。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

ניסיוןבתחום-חובה。
יחסיאנושטובים
שירותיות
מתאיםגםלפנסיונרים

מזכיר。那קבוצה במחלקה להוראת המדעים- 25% משרה 17/06/2021 המחלקהלהוראתהמדעים לפרטים
מארמשרה:
62255.
פקולטה/אגף:
המחלקהלהוראתהמדעים
תיאורהמשרה:

המחלקהלהוראתהמדעיםשלמכוןויצמןלמדעמחפשתמזכיר。הקבוצהל25%משרה。
התפקידכולל:
מענהיפולמליתבר,יתהית,איתלישות,השתתפותהשתתפותישותשותיוניתשריתברוטוקולית,ביתליםםמצגות,מתרויתמת,ריתהמתרתרכשרוית。
המארההינהנהינהקףשלשל2-3יתבשבועבשבועבשבועישחובהישיש!

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • השכלהאקדמאית\סטודנט。יתללימודיתוארראשוןאושני
 • שליטהמלאהביישומי办公室
 • 耶和华כולתיסוחסוח"פפריתהית
תקציבאי。תזמני。ת-החלפהלחל"ד 17/06/2021 המחלקהמדעמדעיכדורהאץץיהלכת לפרטים
מארמשרה:
62254
פקולטה/אגף:
המחלקהמדעמדעיכדורהאץץיהלכת
תחוםמארה:
חשבונאותחשבונאותים.
תיאורהמשרה:

המחלקהלמדעיכדורהארץוכוכביהלכתבפקולטהלכימיהמחפשתתקציבאי。תזמני。תל4חודשיםלהחלפהלחל"ד。

התפקידכולל:

הגשתדוחות,הכנתהכנתינית,הצבותהצבותים,משעלעליביםלמרכזים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ניסיוןבניהולתקציבים-חובה。
 • שליטהטהיתתבכתבובעובעובעובעובע。
 • שליטהבאקסל-חובה。
 • ניסיוןויכולתשירותגבוהה。

עובד/תתי/תתמה 20/06/2021 המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה לפרטים
מארמשרה:
62256.
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהצמחוהסביבה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

המחלקהמדעמדעמחמחמחעובד/תכללי/תתלחמות,התפקידדכולליןןיתר:
*טיפולפולבתחזוקתממת-ניקית,שינועליצים。
*טיפולארכותהיתהיקוז。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

*נכונותלעבודהפיזיתמתונה
*מוטיבציה.
*יתיאנושאנושים

BioImage Analystבמחלקהליותמויהמדעיהחיים 21/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים לפרטים
מארמשרה:
62258
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרמדעיהחיים
תחוםמארה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:
 • עבודהביחידתהמיקרוסקופיההכוללתביןהיתר:
 • ביצועאנליזהחישוביתשלתמונותביולוגיותממיקרוסקופיםמתקדמיםומכשירידימותנוספיםלצורךכימותותצוגהשלמאפייניםביולוגיים,תוךשימושבמגווןתוכנותוהתאמהלפידרישהשלאלגוריתמים
 • פיתוחוהתאמהשלתוכנהותהליכיעיבודחישובייםלניתוחכמותישלתמונות
 • הערכה,התאמהוהטמעהשלשליתוכנהתוכנהים
 • הטמעהמומהשלשליתוכנהתוכנהתוכנהלמיתלישובית
 • הדרכהוהוראהלסטודנטיםוחוקריםבביצועאנליזהחישוביתשלתמונות
 • תמיכהבתשתיותמחשובוניהולמידעיעודיםלתמונותביולוגיות
 • עבודהעבודהיחיתדתירותמולמספרבבשלמחקרבתחוםמדעיהחיים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבמדעיהמחש/בהנדסתאלקטרוניקה/פיסיקה(יתרוןלרקעאקדמיבביולוגיה)/דוקטורטבמדעיהחייםעםתוארראשוןבמדעיהמחשב/ניסיוןרבבתכנותואנליזהחישובית——חובה
 • איסיוןוןעבודהיבתמוראקדמית/במארתהיתהייה
 • ניסיתוןרחבחבמדעילפחותלפחותמבהשפות:java,python ++,c,r,matlabאואויבתבתריפטםםםוווווו
 • ניניתמליתוחתוחתוחתוכנהיישומיםםשליתוחתוחמונות
 • ניסיוןבעבודהעםמיקרוסקופיהמתקדמת-יתרון
 • ניניתוןיבודבודיבודבודמונהiMaris,Knime,Ilastik,CellProfiler,imagejואחרות - יתרון
 • ניניתליתוחתוחמותישלשלמונותליולוגיותליולוגליהולמיתליגדול - יתרון
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה
 • רקעאקדמיבביולוגיהאינוהכרחי,אולםנדרשענייןאישיבמחקרביולוגיורצוןלעבודבסביבהביןתחומית
תקציבאי/תלמחלקהלמדעמחשבמחשבמחשבמטמטמטיקהקהיקהקהימושית-החלפההחלפה"¶ 21/06/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מארמשרה:
62244
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

-מעקב,ניהול,תכנוןובקרהעלכללתקציביהקבוצה

-הכנתתקציבימחקרבהתאםלהנחיותהמממנים

- איועועיווחיתםרנות

- הנפקתהזמנותרכש

- תמיתאדמיניורויביתאמהברותותלקבוצתלקבוצתמומחקר

- טיפולבמצבתצבתצבתכאאשלהקבוצההכוללתכנוןיבוץבוץמארכתהית

-סיועבהגשתבקשותלמענקימחקר

-ניהוליומןוקביעתפגישות

- עבודהמשמתיםםיםםוחוץוחוץרגונים

השכלההשכלהיבריתםרשית:

-ידעוניסיוןבניהולתקציב-חובה

- שליטהטהטובהיתתבכתבובע"פ - חובה

- איטהליישומיליס,בדגשעלאקסל

-כושרארגון,יסודיותודיוק

- יהכולתעבודהיבהמרובתמשימש

-יכולתעבודהעצמאיתובצוות

- תודעתתודעתירותות

עוזר/תהפקההפקהירועית50%מארה 22/06/2021 אגףאגףריתהיתןמייםליחסיהיצר לפרטים
מארמשרה:
62259.
פקולטה/אגף:
אגףאגףריתהיתןמייםליחסיהיצר
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

לאגףלאגףריתאינלאומייםםיחסיציבורברוש/הההר/תהפקההפקהירועיתהיקףקףשלימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימשימורה
התפקידדכולליןליתר:
*ניהולמיניורויביהכוללליפולהמנותנותרכשכשמולולרמיתהיתמלייתהית,ביאוםלישות,סיבריהיערתהישיבות。
*איתאמורואמוזמניתאירועיםםעלכליבטיתברשיתהרשיתהמעיצועליםםשלמתליצועמעקבורהיברית
*טיפולבמערךהיסעיהאורחיםבמסגרתאירועיהמושבהשנתישלהמועצההבילנ”。
*סיועליתמתאדמיליסטרטיביותותנוספותבהתאםרךך"פפייתתמתים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

*השכלהאקדמית-יתרון。
*ניניתמקצועיבתחוםבתחוםהפקתירועית - יתרון。
*שליטהמלאהבשפותעבריתואנגליתבכתבובע"פ。
*שליטהמלאהביישומי办公室。

ראשצוותמיתהיר 27/06/2021 אגףבינויוהנדסה לפרטים
מארמשרה:
62261
פקולטה/אגף:
אגףבינויוהנדסה
תחוםמארה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

תחוםמרכזיאנינויוהנדסהינויוהנדסהינויוהנדסהיוהנדסהמןמןמןמדעמדעראשאשמיתלידדהכוללמורתמיתהירהמשרכותמשכוןמת,הכוללת,ביןליתר:

 • בריתותיצועהאחזקתר,מיזוגמשמשיתזוגיבויר,צצליםירים,מערכותכותרורהמשיתלידוף)וביצועליתלינותישמות
 • מתןמענהטכנילתקלותמיזוגומנדפים
 • ניהולהולצוותימיתהיר
 • עבודהמתמתיתרוית,בתוךהמכוןומחוצהלו

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • טכנאימיתהירהבעלתעודתמכה - חובה
 • רישיוןחשמלאימוסמך——חובה(הנדסאימיזוגאוויראומהנדסעםניסיוןבמערכותמיזוגאווי,ריתרון)
 • ניסיוןשל5שניםלפחותבתפקידדומה-חובה
 • איסיתהיהולהולצוותים - חובה
 • ניסיוןבתחזוקתמערכותאלקטרומכניות,כוללפיקודובקרה——חובה
 • יכולתניתוחתקלותמיזוגאווירוהכרותעםמגדליקירורמים——חובה
 • ניסיוןבעבודהמולספקיםוקבלניחוץ-חובה
 • שליטהביישומי办公室
 • ניסיוןבתפעולמרכזיאנרגיה/חדרימכונותראשיים——יתרון
 • הכרותותעםריתהיים/בריהיות - ישרון
 • הכרותעםמערכת”תפניתERP”וניסיוןבניהולמלאיוחלקיחילוף——יתרון
 • שליטהמלאהבשפההעבריתוכןשליטהבאנגליתטכנית
ראשצוותפיתוחאינטרנטומובייל 28/06/2021 ענףיישומיםבאגףמארכותמית לפרטים
מארמשרה:
62179
פקולטה/אגף:
ענףיישומיםבאגףמארכותמית
תחוםמארה:
מערכותמידע
תיאורהמשרה:
 • ניהולצוותמפתחיאתריה- Webשלהמכוןואפליקציותהמובייל,תבניותאתרים,התקנותותחזוקתשרתיה——网络
 • איתורטכנולוגיותחדשותכמתןמענהלצרכיםהמתפתחיםשלאתריה——网络
 • ניהול,התקנותהתקנותרוגיםםמערכתכתיהולהול(CMC)שלשלרים

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ניסיוןשלשנתייםלפחותבניהולוהובלתצוותיפיתוח——חובה
 • יכולתהסתגלותלטכנולוגיותשונותוחדשות-חובה
 • איסיוןוןשנהשנהלפחותלפחותמוליהולהרסאותסאותמוgitועםמערכותכותיהולכגוןgitlab / github - חובה(הכרותותci \ cdיתרון)
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבפיתוחPHP -חובה
 • נסיוןוןשלייםםלפחותיתוחתוחבשפות:JavaScript / TypeScript,HTML,CSS - חובה
 • ניסיוןשלשנהלפחותבפיתוחריאקטיבי:反应/ VueJS角——יתרוןמשמעותי

ניסיוןשלשנתייםלפחותבניהולוהובלתצוותיפיתוח——חובה

 • יכולתהסתגלותלטכנולוגיותשונותוחדשות-חובה
 • איסיוןוןשנהשנהלפחותלפחותמוליהולהרסאותסאותמוgitועםמערכותכותיהולכגוןgitlab / github - חובה(הכרותותci \ cdיתרון)
 • ניסיוןשלשלוששניםלפחותבפיתוחPHP -חובה
 • נסיוןוןשלייםםלפחותיתוחתוחבשפות:JavaScript / TypeScript,HTML,CSS - חובה
 • (עבודהמולולרופל9 - ישרון)
 • הכרותעםמערכתההפעלהלינוקס,灯——יתרוןמשמעותי
 • הכרותעםסביבתפיתוחLaravel / Symfony -יתרוןמשמעותי
 • הכרותעםDocker -יתרון
 • שליטהבשפותעבריתואנגליתברמהגבוהה

ראשתחוםשירותיעבודהסוציאלית 29/06/2021 אגףמשאביאנוש לפרטים
מארמשרה:
62263
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש
תיאורהמשרה:

אגףמשאביאנושמהמהמהמהמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמהראשלאירויתליאליתליהולליהולמומערךליאלילמשמת,הכולל,ביןליתר:

 • יית,ארכהליתליחיםיםיםיםיםדולקבוצותמכון
 • אבחוןמצבימצוקה/מארהמהמהמתלמלצותמלצותמלצותמלצותמקצועמקצועיות。
 • ביצועהתערבויותבמצבימשבר(משבריםאקוטייםומתמשכים)ובמצביחירוםלאומיונפשיכוללהתערבויותלטווחקצרולטווחארוך(מחלות,תאונותעבודה,אובדניםוכו”)。
 • אחריותעלקרנותסיועלסטודנטיםולעובדיםבמצוקההכוללתכתיבתחוותדעתמקצועיתוהמלצהלגביהשימושבכספיהקרן。
 • איועליםםמימהושמיליהיותמולולילה。
 • ריתליותליםליםםמרפאתפאתתעסוקהבנושארעבודה
 • קיוםוםסדנאותרוהיתליםםמכון。
 • איצועצוערבויתהיתברתליהליחסיתלינאיםיםיםם
 • שותפותבתכנוןבתכנוןיתבריתהים。
 • עבודהבמניתרויםםבתוךמכוןמחוצהחוצהחוצה
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארשניבעבודהסוציאליתקלינית/טיפולית——יתרוןמשמעותי。
 • איסיוןוןשל10שניםלפחותלפחותידדומה,מתוכם5שניםםלפחותלפחותרגוניתםים - חובה。
 • ניסיוןומיומנויותאבחון,פישור,גישורופתרוןבעיותבתקשורתלקויהובמצבימשבר——חובה。
 • מיומנויותשלהערכהפסיכו——סוציאליתלמטרתהגשתסיועחירוםלעובדיםבמצוקהנפשית——חובה。
 • ניסיוןומיומנותבהנחייתקבוצות-יתרון。
 • כישוריניהולויכולתלהוותאוטוריטהמקצועית。
 • שליטהטהבשפהיתתרמהה。
 • דיסקרטיות,אמפטיהורגישות。
 • תקשורתתיניניתתותודעתירהותבה
 • יתמה,יתכולתעבודהילחץלחץמודדותמספמספרותמלהמקביל。
 • נכונותלעבודהמעברלשעותהמקובלות,בעתהצורך。המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。
טכנאי/תתיניתליזולזולים 30/06/2021 היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה לפרטים
מארמשרה:
62264
פקולטה/אגף:
היחידהלתשתיותמחקרפיסיקה
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:
 • תפעולואחזקתמערכותלניזולהליוםוהציודהנלווה。
 • מילויואספקהשלמיכליהליוםוחנקןנוזלי。
 • ליוויוהדרכתסטודנטיםבנושאיהליוםוחנקןנוזלי。
 • אופיהעבודההעבודהרוךוךיצועצוערנויתותימילישי,שבתשבתים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • טכנאי/תאוהנדסאי/תמכונותמך/ת - חובה。
 • ניסיוןשל3שניםלפחותבמקצועותטכניים-חובה。
 • יתאמורכותכות,לחץגבוהגבוהירורמיתליכרותותמכונותליזולזולים - יתרון。
 • איטהלישומימחשבחשב办公室 - חובה。
 • שליטהבשפותעבריתואנגלית,כוללאנגליתטכניתברמהגבוהה。
 • יכולתעבודהפיזית。
 • יכולתכולתעבודה。
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתהרמהה
 • 耶和华עבודהעבודהילחץלעבודהלעבודהלעבודהלעבודהלשעותהמקובלות。
נהל/תפרויקטיאינסטלציה 05/07/2021 תחוםתחוםינסטלציתהים. לפרטים
מארמשרה:
62267
פקולטה/אגף:
תחוםתחוםינסטלציתהים.
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

תחוםתחוםיניתליםםםינויוהנדסהוהנדסהוהנדסהיצמןיצמןמדעמדעמדעמדעמדעמדעמנהל/תתרויקטיהיניתהידד:

 • אפיוןוניהולפרוייקטיםשלמערכותמים,ביובוגזיםתעשייתיים。
 • אחריותעלביצועאחזקתשברואחזקהמונעת,תפעולותחזוקהשוטפתשלמערכותאינסטלציה,מיםוגזיםבמכון。
 • אפיוןוןתקלותרוןוןיותמורכבות
 • תכנוןופיקוחעלעבודותהתשתית。
 • התנהלותמולספקיםבתחוםאינסטלציה。
 • עבודהבמניתרויםםבתוךמכוןמחוצהחוצהחוצה

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • /טכנאיתמכונות/אזרחית/מיםמוסמך/ת-חובה(הנדסא/יתבמקצועותהנ“ל——יתרון)。
 • ניניתון5-7שניםםלפחותבתפקידדמה - חובה
 • ניסיוןבפיקוחעבודותתשתיתשלקוויביוב,מיישתייה,צנרתלמעבדות,כיבויאש,אווירדחוס,מערכותגזיםואינסטלציהביתית——חובה。
 • איסיוןוןמרימש,שיטותלמהבריתוךתוךרותמניתהית - ♥。
 • יתבריתברטוטיתהיתותינסטלצית - ♥。
 • שליטהביישומי办公室
 • איסיוןוןבעבודהמערכת“תפניתERP” - יתרון。
 • איטהמלאהלאהבשפהריתתוכןיטהטהבאנגליתתית。
 • המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。
דרושיתמאריכים/ותותיתליצמן 07/07/2021 לפרטים
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

לביתויצמן,בקמפוסמכוןויצמןלמדעברחובות,דרושיםמדריכיםמקצועייםומנוסים。

ההדרכהמתקיימהבישמתאיתמתאיתמתאיתהראשוןאשוןמליבריתמליתמליתמליתהיתהיתהיבריתהלצדילוית,משימותותינטראקטיביותות

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • ניסיוןקודםבהדרכה-חובה
 • רקעאקדמאיבתחויבריתהשלישראל,חינוך,חינוךנוךיברמתי
 • שפות——עבריתואנגליתברמתשפתאם——חובה(יתרוןלשפותנוספות)
 • תקשורתבינאישיתמעולה,דינמיות,יכולתשיווקויוזמה
 • זמינותלמשרהמלאה。

קורותותייםםנאלשלוחלכתובתמייל:anat.fuxinboim@weizmann.ac.IL.

המשרהמיועדתלנשיםוגבריםכאחד。

ראשאשתחוםמיתדהרגונית 11/07/2021 אגףמשאביאנוש לפרטים
מארמשרה:
62273
פקולטה/אגף:
אגףמשאביאנוש
תחוםמארה:
ניהול.
תיאורהמשרה:

אגףמשאביאנוששלשלמןיצמןמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמתמהראשאשתחוםמיתברגוניתהידהבריותותעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלעלפפפפוהובלתתחוםכוןדהדהדהבמכון,הכולל,ביןליתר:

 • הובלהשלתהליכיאיתורצרכילמידהארגוניים
 • בנייתמתודולוגיותומערכותלמידהמרחוק
 • פיתוחתהליכיואמצעילמידהמקצועייםבמגווןשיטות
 • הובלתפורומיםםמיתדתמיתים
 • ניהולתהליכילמידהארגונית——מנחים,חונכים,מנטוריםפניםארגוניים
 • בנייתתוכניתעבודהמותאמתצרכיםוהוצאתהלפועל
 • ניהולידע——ניהולפורטלהדרכהופיתוחארגוניואחריותעלהחומריםהמקצועייםותיקופם
 • בנייתמתודולוגיהלהערכתאפקטיביותתהליכילמידה
 • איהולליברכהכהיצוניים
 • אחריותעלניהולהמידעהארגוניעלתהליכילמידהולומדים
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תואראשוןמניברה/ההתנהגות/הניהול-(יתרוןוןרהי)
 • נסיוןשל5שניםלפחותבהובלתתהליכילמידהבארגוןבינוני——גדול
 • שליטהטהגבוההיס.
 • איוןליתוחלמיהברכהכהייתאמנית
 • נסיוןבאפיוןמערכתלמידהארגונית
 • 耶和华התנסחותהתנסחותריתתבכתב"פובעפרמהה
 • יכולתלמידהברמהגבוהה,יוזמה,עצמאותוחדשנות
 • יכולתניהולממשקיםמרוביםועבודהבסביבהמרובתמשימות
 • תקשורתבינאישיתותודעתשירותברמהגבוהה
上市/תמחקר 14/07/2021 המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית לפרטים
מארמשרה:
62275
פקולטה/אגף:
המחלקהלמדעיהמחשבומתמטיקהשימושית
תחוםמארה:
תפקידיםנוספים
תיאורהמשרה:

מתאם/תמחקרלצוותשלk10במערכתכתכחבקבוצתמורשלשלרןן

תיאורהיד:

 • ביצועבדיקותקליניותשונות(לדוגמא,א.ק.)ג,לחץדם,אולטראסאונדכבדועוד)。
 • עבודהעםמורכתממממממממממהייעודיתליהולהוליהולהוליסוי
 • קבלתהנבדקיםוהדרכהעלבדיקותנוספותשיערכובאופןעצמאיע״יכלנבדק

השכלההשכלהיבריתםרשית:

 • תואראשוןאשוןמדעיברפואה/מדעיית/תזונה/סיעודעודאואורהמהר
 • יהכולתטובהטובהמערכותמממוחשבותמוררוי
 • יתמעולהעולהבעבודת
 • תכונותתכונותיניתותרשות:בראיגון,'','גדול',יתעמיתדהבלוחותמנית,ברותיתהיבות。
/אחראיתרישוםלאירועימועצתמנהלים——זמנית/ל- 3חודשים 15/07/2021 תחוםקשריתורמים לפרטים
מארמשרה:
62279.
פקולטה/אגף:
תחוםקשריתורמים
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

דרוש/ההראי/ריתשוםירוימועצתמנהליםםמןיצמןןומדעדעלתקופהשלשלשלשלשלשלשליםדלתפק:

 • שליחתהזמנות
 • מעקבטלפוניו-请回复כוללהפקתדוחות
 • הזנתנתוניםבמערכתרישוםשלהבורד
השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • עבריתואנגליתבשפתאם
 • שליטהמלאהביישומיאופיס
 • תודעתשירותגבוהה
 • דייתהימתתלברטים
 • תקשורתבינאישיתברמהגבוהה
 • יכולתעבודהבתנאילחץומעברלשעותהמקובלות
עובד/תמעבדהבמחלקהמחלקהירוביולוגיה 15/07/2021 המחלקהלנוירוביולוגיה לפרטים
מארמשרה:
62277
פקולטה/אגף:
המחלקהלנוירוביולוגיה
תחוםמארה:
עובד/תמעבדה
תיאורהמשרה:
 • עבודהבשתימעבדות,הכוללת,ביןהיתר:
 • עבודהעבודהיטותשלשליניתמשרית,איקה,מישרוסקופיתליסטולוגיה
 • ניהולרכשהמעבדה
 • הדרכתסטודנטיםבנהליםובטכניקותהמחקר

השכלההשכלהיבריתםרשית:
 • תוארראשוןבמדעיהחיים-חובה
 • בוגר/תקורססלעבודהעםיחיים - חובה
 • שליטהביישומי办公室
 • איטהמלאהלאהובע"פפריתהית
 • תודעתתודעתירוותינאינאיתיתה​​רמהה
 • יכולתלמידהויכולתעבודהבאופןעצמאיובצוות
 • ברית,כושרברגון,סדרבישמה
רכז/תמשרדבינלאומי 18/07/2021 ענףהמשרדהבינלאומיודיורבאגףתפעול לפרטים
מארמשרה:
62276.
פקולטה/אגף:
ענףהמשרדהבינלאומיודיורבאגףתפעול
תחוםמארה:
אדמיניסטרציה
תיאורהמשרה:

לאגףתפעולדרוש/הרכז/תמשרדבינלאומי,התפקידכוללביותהיתר:

טיפולבצרכיםהלאאקדמייםשלהקהילההבינלאומיתבמכון——ויזות,ביטוחרפוא,יתרבותורווחהומגווןנושאיםכלליים。

השכלההשכלהיבריתםרשית:

אנגליתתרמתתשפתאם(שפותנוספותיתרון)

תואראשוןאשוןרון.

איסיתרורהמומסודרגן,מדורגן

דיסקרטיות